Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Goutte d'Or

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1
ፍሉያት ተሳተፍቲንኡሳት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 5 ወርሒ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ኣብ ፓሪስ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ን መንእሰያት ኣብ ከሊ ዕድመ ዘለዉ ስደተኛታት (ካብ 16 ክሳብ 25 ዓመቶም ) ኣብ ፓሪስ ዝነበሩ ወይ ኣድራሻ ኣብኡ ዘለዎም ተረባሕቲ ንምዃን ዝዓለመ እዩ።

• ኣብ መደብ እዚ ብምስታፍ ናይ ምጽሓፍን ናይ ኦራል፣ ከምኡ እውን፣ ዲፕሎም (DELF) ናይ ደረጃ A1 ወይ A2. ዲፕሎም፣ ምርካብ።

• ርእስኹም ንምኽኣል መታን ክትበቕዑ፣ ናይ ሕብረተሰብ ፈረንሳ ኣነባብራ፣ ብዝያዳ ንኽትፈልጡን። ናይ ውልቂ ማለት ናይ ስራሕን ትምህርቲ መደባትኩም ንዝጠቕም ኣፍልጦ ንክትቀስሙ ዝዓለም እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ።

ዝስዕብ እዋን ናይ ትምህርቲ መደባትና ካብ : 26 ላካቲት ክሳብ ሓምለ 12 ናይ 2024 ኮይኑ

ሰዓታት
ሰኑይ 9h30 - 12h30
ሰሉስ 9h30 - 12h30
ረቡዕ 9h30 - 12h30
ሓሙስ 9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30
ዓርቢi 9h30 - 12h30 + ካብዚ ሰዓታት እዚ ወጻኢ፣ ሓገዝ ነዘድልዮም ሰባት ዝተሓዝአ እዩ

ኣዝዩ ዘገድስ

ዝስዕብ እዋን ናይ ትምህርቲ መደባትና ካብ : 26 ለካቲት-ሓምለ 12 2024 ኮይኑ

ሰዓታት
ሰኑይ 9h30 - 12h30
ሰሉስ 9h30 - 12h30
ረቡዕ 9h30 - 12h30
ሓሙስ 9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30
ዓርቢ 9h30 - 12h30 + ካብዚ ሰዓታት እዚ ወጻኢ፣ ሓገዝ ነዘድልዮም ሰባት ዝተሓዝአ እዩ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ክእለትኩም ክብ ንምባል። ን ስራሕን ናብራን ብገዛእ ርእስኹም ንምግጣምን

ብሳላ እዚ ትምህርቲ እዚ፣ ዲፕሎም ናይ (DELF) A1ወይ A2 ክትሕዙ ትኽእሉ.

መደባትና ብዘይካ ትምህርቲ ፈረንሳ፡ ናብ ምውጻእ ክትከይድ፡ ባህሊ ፈረንሳ ክትረክብን ርክባትካ ከተማዕብልን ዝሕግዙ ንንጥፈታት እንተላይ ዘማልአ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

እዚ ስልጠና እዚ ን መንእሰያት jትሕቲ 26 ዓመት እዚ ዕድሚኦምን ኣብ ፓሪስ PARIS ዝነብሩን ዝዓለም ስልጠና እዩ

እዚ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ስልጠና እዚ ንምኽሳብ፣ ባዕልኹም ምጹና ኣብ መቐበሊ ቦታና Goutte d’Or, 26 rue de Laghouat (75018 PARIS).ብምምጻእ

ከምኡ እውን ብ ኢመይልን ብ ቴለፎንን severine.zouaoui@ago.asso.fr

le de Paris ou envoyez un mail à severine.zouaoui@ago.asso.fr

ንዝያዳ ሓበሪኣታ ኢንተርኔት ድለዩና : https://urlz.fr/phLg

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
mesomesoተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kaminska.yuliia@chnu.edu.uakaminska.yuliia@chnu.edu.uaተርጓሚ/ሚት
agoagoኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ