Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Goutte d'Or

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1
ፍሉያት ተሳተፍቲንኡሳት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 5 ወርሒ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ኣብ ፓሪስ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 2 місяці тому

እንታዩ’ዩ ?

ን መንእሰያት ኣብ ከሊ ዕድመ ዘለዉ ስደተኛታት (ካብ 16 ክሳብ 25 ዓመቶም ) ኣብ ፓሪስ ዝነበሩ ወይ ኣድራሻ ኣብኡ ዘለዎም ተረባሕቲ ንምዃን ዝዓለመ እዩ።

• ኣብ ናይ ምጽሓፍን ናይ ኦራል፣ ከምኡ እውን፣ ዲፕሎም (DELF) ናይ ደረጃ A1 ወይ A2. ዘውህብ ፣ ምርካብ።

• ርእስኹም ንምኽኣል መታን ክትበቕዑ፣ ናይ ሕብረተሰብ ፈረንሳ ኣነባብራ፣ ብዝያዳ ንኽትፈልጡን። ናይ ውልቂ ማለት ናይ ስራሕን ትምህርቲ መደባትኩም ንዝጠቕም ኣፍልጦ ንክትቀስሙ ዝዓለም እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ።

ዝስዕብ እዋን ናይ ትምህርቲ መደባትና ካብ : 25 መስከረም ናይ 2023 ክሳብ 9 ለካቲት ናይ 2024 ኣዩ

ሰዓታት
ሰኑይ 9h30 - 12h30
ሰሉስ 9h30 - 12h30
ረቡዕ9h30 - 12h30
ሓሙስ 9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30
ዓርቢi 9h30 - 12h30 + ካብዚ ሰዓታት እዚ ወጻኢ፣ ሓገዝ ነዘድልዮም ሰባት ዝተሓዝአ እዩ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ክእለትኩም ክብ ንምባል። ን ስራሕን ናብራን ብገዛእ ርእስኹም ንምግጣምን

ብሳላ እዚ ትምህርቲ እዚ፣ ዲፕሎም ናይ (DELF) A1ወይ A2 ክትሕዙ ትኽእሉ.

መደባትና ብዘይካ ትምህርቲ ፈረንሳ፡ ናብ ምውጻእ ክትከይድ፡ ባህሊ ፈረንሳ ክትረክብን ርክባትካ ከተማዕብልን ዝሕግዙ ንንጥፈታት እንተላይ ዘማልአ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

እዚ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ስልጠና እዚ ንምኽሳብ፣ ባዕልኹም ምጹና ኣብ መቐበሊላ Goutte d’Or, 26 rue de Laghouat (75018 PARIS).

ከምኡ እውን ብ ኢመይልን ብ ቴለፎንን severine.zouaoui@ago.asso.fr

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
mesomesoተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kaminska.yuliia@chnu.edu.uakaminska.yuliia@chnu.edu.uaተርጓሚ/ሚት
agoagoኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ