Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ "ZEKI"

ZEKI
ኣዳላዊZEKI

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1, B2, ምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኣበይ ?

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ місяць тому

እንታዩ’ዩ ?

ዕላማ ማሕበርና፣ZEKI ኩሎም ንቋንቋ ፈረንሳይ ብግቡእ ንዘይመልክዎ ሰባት፣ ኣብ መስርሕ (ውህደት ምስ ሕብረተሰብ ፈረንሳ ) ዘለዉ ሰባት፡ ኣብ ዓውዲ ሕሳብ ( ማተማቲክስን) ናይ ዲጂታል ተክኖሎጂ ፡ ዘተኮሩ ቓላት፡ ኣፍልጦ ንኽህልዎም ዝሕግዝ እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ኮርስ ብመሰረት ድሌት ናይ እቲ ክመሃር ዝደሊ ወይ ጠለብ ሰብ ዝመጣጠን እዩ።

እቲ መሰነይታ ብውልቂ ዝተመጣጠነ እዩ።

ከከም ደረጃኻን ዕላማኻን ዝተመጣጠነ ደገፋትን መዓልታዊ ምክትታል ናይቶም ኣሰልጠንቲን ዘለዎ ኮርስ ይወሃበካ።

እምበኣርከስ ኣብ ምሉእ ዓመት፡ ማሕበረ-ቋንቋዊ ዓውደ-መጽናዕቲ ብውሽጢ ውሽጢ ይቐርብ፡ እንተኾነ ግን ኣብ ዝተወሰኑ ብመሻርኽትና ዝቐርቡ ዓውደ-መጽናዕትታት እውን ንሳተፍ።

እዚ ZEKI ብለውሃትን ምክፋል ምሕዝነታዊ ህሞታትን ምትእስሳር ዝፍጠረሉ ናይ ብዙሕ ባህላዊ ርክባት ቦታ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ብኣካል መጺኹም ንኽትምዝገቡ ቆጸራ ግበሩ፣

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
yoyobkyoyobkተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
etienne develayetienne develayተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
koryanikakoryanikaተርጓሚ/ሚት
zekizekiኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት