Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

10€ ናይ ወርሒ

ብ( T2C ኣብ Clermont-Ferrand) ኣብ ከተማ ፍረዳ ንምንቅስቓስ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ንኹሎም ነበርቲ ከተማ ክሌርሞ ፌሮ (clermontoise) ዝምልከት ምጉዳል እዚ፣ እብ ኣታዊ ናይ ነፍሲ-ወከፍ፣ ዝምርኮስ እዩ። እቲ ክፍሊት ኣብ ሎሚ እዋን ኣብ 54.80 ዩሮ ምዱ ክፍሊት ይርከብ።

ምእንቲ ርትዓዊ ዝኾነ ክፍሊት ክስላዕ ድማ ኣብ እቲ ብኮስዮን ፋሚሊያል (quotient familial) ተባሂሉ ዝፍለጥ፣ ሓገዝን መዐቐኒ ድማ ይልካዕ ።

እቲ ወርሓዊ ክፍሊት ድማ ከከም ኣኣታዊ እቲ ቤተሰብ፣ ካብ 4,30 ክሳብ 21,90 ወይ ኣውን 54, 80 ይምደብ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብሳላ እዚ ምትሕጋዝ እዚ ድማ ኣብ ወርሒ 4,30 € ክሳብ 21,90 € ኣብ ብምኽፋል ምንቅስቓስ ይከኣል።

ብ 3 ደረጃታት : ይምደብ

- 92% :4.30 € ኣብወርሒ

- 80% :10.90 ኣብ ወርሒ

- 60% :21.90 € ኣብወርሒ

ከመይ ንገብሮ?

መሰል ናይ ምንካይ ወይ ምጉዳል (ምቕናስ) ዋጋ ናይ
መጓዓዝያ ንምኽሳብ ኣብ እዚ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና ማለት ኢንተርነት ሳይት ናይ መጓዓዝያኹምን (carte modePass) መንቀሳቕሲ ካርድ ሽሙ ካርት ሞደፓስ ብምባል ዝፍለጥ ኣብ ኢንተርኔት ክትምዝገቡ ኣለኩም።

እቲ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና ማለት ኢንተርነት ሳይት እዚ
ዝስዕብ እዩ እሞ ተወከስዎ።

https://www.t2c.fr/principes-et-tarifs

ብመሰረት ኩነታትኩም ፣ ምድብ ክፍሊትኩም
ዝተፈላላየ እዩ

ጉዳይ ቁ° 1 -> ተረባሕቲ ናይ D'ALLOCATIONS FAMILIALES ሶሳል ምስ እትኾኑ፣

ወረቐት መረጋገጺ ናይ ሒዝኩም ናብ T2C ምጹ.

ጉዳይ ቁ°2 -> ኣንተደኣ ኣሎካሽን ዘይብልኩም፣ ናይ AVIS D'IMPOSITION (ወይ non-imposition) ሒዝኩም ንዑ (ማእከል ናይ ሶሻል ) ናይ መንበሪ ከባቢኹም ሒዝኩም ምጹ.

ጉዳይ ቁ°3 እንተደኣ ዝኾነ ካልእ ወረቐት ዘይብልኩም

ቂጸራ ኣብ CCAS ናይ ኣከባቢኹም ቆጸራ ሓዙ

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
jafhajafhaተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት