Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምጉዓዝ ኣብ Clermont-Ferrand

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 4 mois

እንታዩ’ዩ ?

ሓደ ኣፕሊኬሽን ን Clermont Bus ብቐሊሉ ሓበሬታ ዝህብ ኣፕሊኬሽን Clermont-Ferrand

ኣብኡ እዚ ስዝዕብ ሓበሬታት ትረኽቡ

  • ትንቀሳቐስሉ እዋን ብንጹር ተቐሚጡልኩም ኣሎ
  • ካርታ ናይ እቲ ከባኢ Clermont-Ferrand.

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣዚ ኣፕሊኬሽ ንእዚ ንተቐማጦ እቲ ቦታ ፣ እኹል ሓበሬታ ዘስንቕ ኮይኑ እዩ ተዳልዩ ዘሎ፣

እዚ ኣፕሎኬሽን እዚ፣ ኣውቶቡስኩም መዓስ ፣ጥቓኹም ከም እትሓልፍ፣ ንምፍላጥ ዝሕግዝ ፣ ኣብ ኦ ላይን ዝወሃብ ሓበሬታ እዩ።

ኣዢ ብ ቐሊሉ ሓበሬታ ብምርካብ

ከመይ ንገብሮ?

ዳውንሎድ ካብ Google Play (Android) ወይ ካብ l'App Store (Apple). ግበርዎ

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
bissobissoተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
lanie456lanie456ተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
vikpetrukvikpetrukተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
smtc-acsmtc-acኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት