Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ Promofemmes ፕሮምፕፋም

Promofemmes
ኣዳላዊPromofemmes

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

3€ ኣብ ዓመት

ኣበይ ?

ማሕበራዊ ባህላዊን ንጥፈታት ንምስታፍ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 5 mois

እንታዩ’ዩ ?

ብሳላ እዚ መድደብ እዚ፣ ነይ ወጻኢ መበቆል ዘለወን ደቀንስትዮ ፣ እብ መዳያት ጥዕና ፣ ማሕበራዊ ህይወትን ሕክምናን ከም ዝስነያ ምግባረን።

Promofemmes እዚ ፕሮሞፋም ዝበሃል ትካል እዚ ፣ ን ነበርቲ ቦኽዶ ዘራኽብ ኮይኑ፣ ን መደባተን ዘዕብያሉ ፕሪጀክታት እውን ዝከፈላሉ እዩ።

ንጡፋት መደባት ናይ ማሕበራዊ ምድግጋፋትን፣ ኮርሳትን ከማኡ ኣውን ጉጅለ. ናይ ቃላትን ፣ ሕሳብን ናይ ዝተፈላለዩ ወለዶታት ምርኽኻባት የጠቓልል፣ ስለዚ ኩለን ደቀንስቶ ንኽመጻ ብሃንጎፋይ ንቕበለን።

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • መሰላተን ከም ዝፈልጣ ምግባር
  • ኣብ ዘድምዓሉ ዓውዲ ንኽካፈላ ምትብባዕ
  • ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ስልጠናታት ምሃባብ ናይ
  • ኣብ ናይ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳትን ናይ ጥዕናን ቃላትን ምኽሻንን ካልእን ምስታፍ
  • ብ ጉጅለ ምምይያጥ
  • ብሓባር ምውጻእን ኣብ ባህላዊ መደባት ምስታፍን

ከመይ ንገብሮ?

ኣድራሻና ዝስዕብ እዩ፣ ብ ቆጸራ ርኸባና

18,Rue du Cloître, 33000 Bordeaux

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
maximseguin1996maximseguin1996ተርጓሚ/ሚት
fairouzfairouzተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
claireclaireተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
vikpetrukvikpetrukተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
promofemmespromofemmesኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ