Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ባሳን ዲጆነ ዝተባህለ ፣ንተቐማጦ ከተማ ዲጆን ናይ መጎዓዝያ ኣገልግሎት ዝህብ መደብ፣ (Plateforme mobilité du bassin dijonais)፣

Créativ 21
ኣዳላዊCréativ 21

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ኣበይ ?

ናይ መጓዓዝያን ምንቅስቓስን ደገፍ፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

እዚ መደብ ሰባት ርእሶም ክኢሎም ናብ ጭቡጥን ንነዊሕ ግዜ ዝቕጽልን ብቐሊሉ ናብ ማሕበራዊ ሞያ ብቕልጡፍን ክጽምበሩ ዝሕግዝ መደብ እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እንተደኣ

  • ስራሕ ኣብ ምድላይ እንተለኹም
  • ሓጺር ኮንትራ ዘለዎም እሞ ውሑድ ተወሳኺ ሚእታዊ ገንዘብ ዝረኽቡ መሃየኛታት
  • ኣንተሪሜር እንተኾንኩም ማለት ብስራሕ ዝደልዩ ማሕበራት ወይ ቤት ጽሕፈታት ሓጺር ናይ ኮንትራት ሰዓታት እንተሓልይኩም፣
  • ኣብ ምውሳድ ስልጠና እንተለሉም
  • ኣብ ልምምድ ዘለኹም ሰልጠንቲ ወይ ተመሃሮ እንተለኹም።

እዛ ፕላትፎርም ሞቢሊቴ እትበሃል መደብ እምበኣር ነዞም ክዝርዘሩ ዝጸንሑ ናይ ነዊሕ ጊዜ ዝዓለመ መደባት ጥቕምታትን መኽሰባትን ተጠቀምቲ ክትኮኑ ትሕግዘኩምን ተሰንየኩምን ኢያ።

መደባት እዛ ፕላትፎርም ሞቢሊቴ እትበሃል እምበኣር እቶም እንደልዮምን ዝሰማምዑናን መደባት ኣብ ምድላይን ከምንረኽቦም ኣብ ምግባርን ነቲ ንደልዮ ዘለና ንሓቶ ዘለና ሕቶ ትምህርቲ ድዩ ስልጠና ድዩ ወይስ ካልእ ዓይነት ጉዳይ ክኸውን ይኽእል ፍታሕ ከምንረክብ ኣብ ምግባር ዓቢ ኣበርክቶ ኣለዎ።

ከመይ ንገብሮ?

ብቁጽሪ ስልክና: 03-80-43-08-14

ናይ መርበብ ሓበሬታ ናይ መልእኽቲ መቐበሊ ኣድራሻና ማለት ኢመይልና ድማ : pm.arrondissementdijon@milobfc.fr

ኣብዚ ብምጥዋቕ ብዛዕባ እዛ ፕላትፎርም ሞቢሊቴ እትበሃል መደብ ዝያድ ሓበሬታት ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም። Cliquez ici!

ኣብ ላዕሊ ገጽ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
lanie456lanie456ተርጓሚ/ሚት
fairouzfairouzተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
claireclaireተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
utilisateur_72712685utilisateur_72712685ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
florence mullerflorence mullerኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ