Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ፋስትት (FASTT) ምስ ዝበሃል መደብ፣

FASTT
ኣዳላዊFASTT

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ፈተና ፍቓድ ምምራሕ መኪና (permis de conduire) ንምሕላፍ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un mois

እንታዩ’ዩ ?

ንግዝያዊ ስራሕ ዝግበር ስልዒትን ማሕበራዊ ሓገዝን ፋስትት (FASTT) ዝተባህለ መደብ፣

ነቶም ግዝያውያን ናይ ኣንተሪም (Intérim) ዝተባህለ ኣስራሒ ኣካል ወይ ትካል ዕዮ ሰራሕተኛታት ወይ ኣንተሪሜር (Intérimaires) ንዝኾንኩም ኩሉኹም፣ ፈቓድ ምምራሕ መኪና እትሕዙሉ መንገዲ ኣብ ምቅናዕን የሳሊ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ናይ እዚ መደብ እዚ ተጠቀምቲ ንምዃን ከተማል እዎም ዝግበኣኹም ቅጥዕታት

-ውሑድ ኣታዊ ፣ ኣብ ዝሓለፋ 12 ኣዋርሕ (414h) ናይ ስራሕ ሰዓታት ምስ ትካል ዕዮ ኣንተሪም (Intérim) ዝዓይነቱ ውዕል ዝሰራሕኩም ምስ እትኾኑ፣

ደለይቲ ስራሕን (salarié ETTI) ዝተባህለ ኣብ ሳላሳ መዓልትታት ማለት ሓደ ወርሒ እንተወሓደ ሓንቲ መዓልቲ ብኣንተሪም (Intérim) ስራሕ ተዋሂብዎ ዝሰርሐ ሰብ ክኸውን ኣለዎ።

ክፍለጥ ዘለዎ!፣

ሓደ ግዝያዊ ሰራሕተኛ ዝሰርሕ ወይ ዝሰርሐ ሰብ ፣ ኣብ 20% ናይ እቲ ጥቕለላ ድምር ክኸፍል ክሳተፍ ወይ ክኸፍል ዝምልከቶ ምዃኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ።

ርእስኹም ክኢልኩም ኣብ ዝተፈላለያ ባታታት፣ ሃገር ወይ ከተማ ብዘይ ናይ ገለ ሰብ ሓገዝ ክትንቀሳቐሱን ክትኣትዉን ክትወጹን ምኽኣል።

ከመይ ንገብሮ?

መልእኽቲ መቐበሊ ኣድራሻና ማለት ኢመይልና ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም፣

  • ቁጽሪ ስልክና : 03-80-43-08-14
  • ኢመይልና : pm.arrondissementdijon@milobfc.fr

እዚ ፋስትት (FASTT ) ዝተባህለ መደብ፣ ብምጥዋቕ Cliquez ici ! ዝያዳ ሓበሬታታት ክትውከሱ ከምትኽእሉ ንሕብር።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
fairouzfairouzተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
jafhajafhaተርጓሚ/ሚት
delphgatdelphgatተርጓሚ/ሚት
maximseguin1996maximseguin1996ተርጓሚ/ሚት
lanie456lanie456ተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
lanalanaተርጓሚ/ሚት