Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ማሕበር ግረን Gren

ASSOCIATION GREN
ኣዳላዊASSOCIATION GREN

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝለኦኣለ 2 ዓመታት

ኣበይ ?

ኣብ ናይ ስራሕ ዘቑጽር ስልጠና ምስታፍ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ማሕበር ገረነ Gren ን ቀቂ ኣንስትዮን ተባዕትዮን CDDI ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ስራሕ ኮንትራት ይቖጽር።እዚ ናይ2 ዓመታት ናይ ስራሕ ኮንትራት ፣ ተሓዳሳይ እውን እዩ። ንነዊሕ እውን ዝጽጸንሕን ፣ ብእኡ ኣቢሉ ቀዋሚ ናይ ምዃን ተኽእሎ ዘለዎ ናይ ስራሕ፣ ውዕል።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ ስራሕ እዚ ፣ ኣብ ስራሕ ዓለም ብቐጥታ ንምስታፍ ዘኽእል ኮይኑ፣ ዝተፈላለዩ መኽሰባት ንምዕዋት እውን የኽእል እዩ።

ማሕበር ግረን Gren ኣብ ሰለስተ ናይ ህንጻ ስርሓት ስልጠና ይህብ

  • ምክንኻን እቲ ብ ሓምላይ ዞባ ዝፍለጥ ቦታ ምክንኻን
  • ምጽራብ እምኒ , ምሕዳስ ህንጻ
  • ባህርያዊ ኣትክልቲ ምክንኻን (ደቀንስትዮ ክሳተፍኦ ዝተባባዕ ).

ከመይ ንገብሮ?

እንተደኣኣ ነዚ ዕድል እዚ ክትሳተፍዎ ደሊኹም፣ምስ ዝተፈላልዩ ተሳተፍቲ ኣካላት ተራኸቡ

- ፖለምፕልዋ P
- ሚስዮን ሎካል
- ኮንሰይ ደፓርትመንታል

i ምፍላጡ ኣገዳሲ ! እንተደኣ ንንውሕ ዝበለ እዋን ኣብ ሾማጅ፣ R.S.A.,እንተደኣ ስንኩላን ሰራሕተኛታት ኮይኖም ቀዳምነት ይህብ

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
wenjuwenjuተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
yuliia kaminskayuliia kaminskaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
assogrenassogrenኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ