Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Association Oxygène

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

14€ ኣብ ዓመት

ኣበይ ?

ካብ ጽምዋ ን ብሕታውነትን ምግልጋል

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ሓንቲ ማሕበር ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ኣብ ምውህሃድ ካብ ጽምዋ ንምግልጋል ትንጠፍ ፣ ኣብዚ ቃልሲ ኣብ ዝተፈላልዩ መዳይ ብተግባር ምስ ህዝቢ ንምጽንባር ርእሰ ተኣማምነት ንምፍጣር ብዙሕ ዕዮታት ኣብ ምስልሳል ክብሪ ትህብ ፤፣

ንምንታይከ የዘገድስ?

ምስልጣን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ

- ብዛዕባ ርእሰ ተኣማማንነት

- ኣብ ውልቃዊን ኣብ ናይ ሞያዊን ምዕባለ ምጥራይን

- ኣብ ንጥፈታት ንምብርታዕን ምሕያልን

እዚ ቦታ ናይ መራኻብን ሓሳብ መቀያየርን እዩ።

ኣብዚ መደብ ብምስታፍ ቋንቋ ፈረንሳ ከተማዕብሉን ከተማመሓይሹን ትኽእሉ።.

ከመይ ንገብሮ?

ዕላማ ናይ`ዚ መደብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ዕንቅፋት ንዝኾኑ ንምቅላስ ፣ ከምኡ`ውን ኣብ ኣግልግሎትና ተጠቀምቲ ንሙኻን

ኢመይል oxygene.asso@wanadoo.

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

andressa bittencourtandressa bittencourtምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_93887086utilisateur_93887086ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
vikpetrukvikpetrukተርጓሚ/ሚት
alicealiceኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ