Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Association Oxygène

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

14€ ኣብ ዓመት

ኣበይ ?

ካብ ጽምዋ ን ብሕታውነትን ምግልጋል

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 5 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

ሓንቲ ማሕበር ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ኣብ ምውህሃድ ካብ ጽምዋ ንምግልጋል ትንጠፍ ፣ ኣብዚ ቃልሲ ኣብ ዝተፈላልዩ መዳይ ብተግባር ምስ ህዝቢ ንምጽንባር ርእሰ ተኣማምነት ንምፍጣር ብዙሕ ዕዮታት ኣብ ምስልሳል ክብሪ ትህብ ፤፣

ንምንታይከ የዘገድስ?

ምስልጣን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ

- ብዛዕባ ርእሰ ተኣማማንነት

- ኣብ ውልቃዊን ኣብ ናይ ሞያዊን ምዕባለ ምጥራይን

- ኣብ ንጥፈታት ንምብርታዕን ምሕያልን

እዚ ቦታ ናይ መራኻብን ሓሳብ መቀያየርን እዩ።

ኣብዚ መደብ ብምስታፍ ቋንቋ ፈረንሳ ከተማዕብሉን ከተማመሓይሹን ትኽእሉ።.

ከመይ ንገብሮ?

ዕላማ ናይ`ዚ መደብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ዕንቅፋት ንዝኾኑ ንምቅላስ ፣ ከምኡ`ውን ኣብ ኣግልግሎትና ተጠቀምቲ ንሙኻን

ኢመይል oxygene.asso@wanadoo.

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

andressa bittencourtandressa bittencourtምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
ተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
vikpetrukvikpetrukተርጓሚ/ሚት
alicealiceኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ