Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኤትኖ ቶፒ Ethnotopies

Ethnotopies
ኣዳላዊEthnotopies

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ኣበይ ?

ኣብ ከተማ ቦርዶ Bordeaux ናይ ስነ-ኣእምሮን ሓገዝ ምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ማሕበርና ንስደተኛታት ኣብ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ካብ ሰብ ሞያ ምስ ባህሊ ዝተሓሓዝ ኣውፍዋሳ ብሆሲፒታል CHU ሰ ኣሽ ኡ ናይ ከተማ ቦርዶ ንስዴተኛታት ሓገዝ የቅርብ ፣

ብፋላይ ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ዓመጽ ጸገም ዘጋነፈን ፣ ከም ኡውን ንትሕቲ ዕድመ ረፍጂ ስደተኛታት ናይ ሓገዝ መደብ የቕርቡ፤፣

ንምንታይከ የዘገድስ?

ግሩፕ ሰራሕተኛታት ሰብ ሞያ ፣ ሓካይም ፣ ናይ ስነ- ልቦናን ስነ - ኣእምሮን ፣ ኣብ ህዝቢ መጽናዕቲ ዘካይዱ ኦንትርፖልጂ ፣

ንድለያታትኩም ምምላእ ምስ ደረጃታት ዝኸዱ ስነ-ጥበብ ንጥፈታት ምክያድ፤፣

ማሕበር ኣሲሶሽን ብዝተፈላለዩ ቃንቃታት ኣብ ውሕሱን ህድኡን ዝኾነ ቦታ ዝርርብ ንምካያድ ኪእላታት ኣስተርጎምቲ ተዳልው፣

ከመይ ንገብሮ?

ብቀጥታ ባዕለይ ክቀርብ ኣይክእልን ኢየ፣ ን ናተይ ተሓጋጋዚወይ ን ናተይ ሓኪም ናይ ጥዕና ሓገዝ ክሓትት ኣለኒ፤

(ንነዊሕ ግዜ ናይ ምጽባይ ተኽእሎ ኣሎ) ቆጸራ ክውሃበኒ ኢዩ ፤፣

ኣብ ናትና ፔጅ ናይ ፌስቡክ ኣብዚ ሊንክ ብምጥዋቕ ምስና ርክብ ግበሩ\ራ Cliquez ici!

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
bissobissoተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
iryna_vyhodianskairyna_vyhodianskaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
annaannaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ