Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ጉዕዞ ውህደት ምስ ሕብረተሰብ ፈረንሳ "ሬፑብሊካን" ፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ባዓላዊ ኢንተግረሽን (ውህደት ምስ ሕብረተሰብ) ምጥጣሕ፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 2 роки тому

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ፈረንሳ ንፈላማ እዋንኩ ምዲኹም ትመጹ ዘለኹም፣ ኣብታ ሃገር ከ ንነዊሕ ክትጸንሑ ድዩ መደብኩም ? ምስታ ሃገር ምንውህሃ ድ ዝወተንኩሞ መደባት
ኣለኩም ዶ?

ነዞም ዝስዕቡዕላማታት ብምሕሳብ

*ምስ መሰረታውያን ክብርታት እታ ሃገር ምልላይ

* ቋንቋ ፈረንሳ ምምላኽ

*ኣብ ስራሕ ንምስታፍ

* ርእስኻ ምኽኣል

ንምንታይከ የዘገድስ?

ዕድላት ናይ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ኩሉ ጽፍሕታታ

ምስ መሰረታውያን ክብርታት እታ ሃገር ምልላይ ፣ ኣብ ናይ ቤትጽሕፈት ወረቓቕቲ ምሕጋዝን።

ምስ መሰረታውያን ክብርታት እታ ሃገር ምልላይ

ምስ ኣማኸርቲ እቲ መሳለጥያታ፣ ዝኾኑ ሰብ ሞያ ፣ ንምርኻብ ክትከስቡ ፣ ቆጸራ ንምሓዝ ርኸቡና።

ከመይ ንገብሮ?

ተራኸቡ ኣብ ጥቓኹም ምስ ዝርከብ። ምስ ናይ ፈረንሳ ናይ ስደተኛታታን ምውህሃድን ምጥያስን ቤት ጽሕፈት።

i ንዝያዳ ሓበሬታ ፣

ንኽትረኽቡና ኣብዚ ጠውቑ vous pouvez rechercherici . ኮድ ናይ ከባቢኹም ኣእትዉ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
Le Parcours d'intégration républicaine
Le Parcours d'intégration républicaine
Office français de l'immigration et de l'intégration
Office français de l'immigration et de l'intégration

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
bissobissoተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
lanie456lanie456ተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
iegoriegorተርጓሚ/ሚት