Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ጉዕዞ ውህደት ምስ ሕብረተሰብ ፈረንሳ "ሬፑብሊካን" ፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ባዓላዊ ኢንተግረሽን (ውህደት ምስ ሕብረተሰብ) ምጥጣሕ፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 ans

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ፈረንሳ ንፈላማ እዋንኩ ምዲኹም ትመጹ ዘለኹም፣ ኣብታ ሃገር ከ ንነዊሕ ክትጸንሑ ድዩ መደብኩም ? ምስታ ሃገር ምንውህሃ ድ ዝወተንኩሞ መደባት
ኣለኩም ዶ?

ነዞም ዝስዕቡዕላማታት ብምሕሳብ

*ምስ መሰረታውያን ክብርታት እታ ሃገር ምልላይ

* ቋንቋ ፈረንሳ ምምላኽ

*ኣብ ስራሕ ንምስታፍ

* ርእስኻ ምኽኣል

ንምንታይከ የዘገድስ?

ዕድላት ናይ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ኩሉ ጽፍሕታታ

ምስ መሰረታውያን ክብርታት እታ ሃገር ምልላይ ፣ ኣብ ናይ ቤትጽሕፈት ወረቓቕቲ ምሕጋዝን።

ምስ መሰረታውያን ክብርታት እታ ሃገር ምልላይ

ምስ ኣማኸርቲ እቲ መሳለጥያታ፣ ዝኾኑ ሰብ ሞያ ፣ ንምርኻብ ክትከስቡ ፣ ቆጸራ ንምሓዝ ርኸቡና።

ከመይ ንገብሮ?

ተራኸቡ ኣብ ጥቓኹም ምስ ዝርከብ። ምስ ናይ ፈረንሳ ናይ ስደተኛታታን ምውህሃድን ምጥያስን ቤት ጽሕፈት።

i ንዝያዳ ሓበሬታ ፣

ንኽትረኽቡና ኣብዚ ጠውቑ vous pouvez rechercherici . ኮድ ናይ ከባቢኹም ኣእትዉ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
Office français de l'immigration et de l'intégration
Office français de l'immigration et de l'intégration

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
bissobissoተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
lanie456lanie456ተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
iegoriegorተርጓሚ/ሚት
utilisateur_49695548utilisateur_49695548ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ