Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኣብ ረኣጂር RéAGIR

INSUP
ኣዳላዊINSUP

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 12 ወርሒ

ናይ ስራሕ ዕድልኩም ምጥጣሕ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

ረጋሪር RéAGIR ሓደ ናይ ሓፈሻዊ ክትትል ውልቃዊ ሓገዝ ስደተኛታትን እዩ ።

እዚ መደብ ስደተኛታት ክሕገዙን በብመድቡ ዘሳሊ ሓገዝ እዩ።

• ምስቲ ሰብ ዝሰማምዕ ውልቃዊ ቆጸራ ምውሳድ

• ናይ ስራሕ ዝምልከት ገምገማ ምውሳድ

•ብቕዓት ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ምምዕባል ኣብ ስልጠና ናይ ( ቈንቈ ፈረንሳን፣ ሕሳብ ፣ዲጂታል፣ናይ ናይ ንባብ መደባት፣ ማሕበራዊን ሲቪካዊ ንሞያዊን ከምኡ እውን ትካላዊን) መደባት ንኽሳተፉ ምዕዳም

•ናይ ስራሕ ዓውደ መጽናዕቲ

• ከምኡ ውን ምስታፍ ኣብምድላይ ስራሕን ምስታፍ። ክዉንንምግባር እዩ ጻዕሩ ማሕበርና

ንምንታይከ የዘገድስ?

ነፍሲወከፍ ተሳታፋይ፣ብ ኣማከርትና ክስነይ እዩ። ምእንቲ ኣብ ደስ ዘዝብሎ መዳይ ንኽሳተፍ

ኣብ 7 ደፓርትመንታት ወይ ወረዳታት ናይ ኑቨል ኪቴን Nouvelle-Aquitaine: ሻኽነነት Charente, ሻረንተ ማሪቲመ Charente Maritime, ዶርጎኝ Dordogne, ጊሮነ Gironde, ለንደስ Landes, ሎት Lot ከምኡ ውን ጛሮነ Garonne, ፓይረነስ ኣንቲክ Pyrénées Atlantiques ይነጥፍ።

ንሕና ምስ ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላት ኢና ተሓቢርና እንነጥፍ። (ንኣብነት ከም ኣኒ
ል ኣፕፋ l'AFPA, ለ ችላፕ CLAP ን ጀይክን GEIQ ...).

ከመይ ንገብሮ?

ርኸቡና ብ 05 56 01 31 70 ወይ ብ ኢመይልና contact@insup.org

ኣብ መርበብና ጠውቑ Cliquez ici!

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
delphgatdelphgatተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
bissobissoተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kaminska.yuliia@chnu.edu.uakaminska.yuliia@chnu.edu.uaተርጓሚ/ሚት
utilisateur_72712685utilisateur_72712685ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
mjdmjdኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ