Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኢንሱፕ Insup

INSUP
ኣዳላዊINSUP

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 300 ሰዓት

ኣበይ ?

ብዕምቆትን ቋንቋ ምጽንዕ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ብሳላ ተወሳኺ ኮርስ ትምህርቲ ቋንቋ ደረጃ A2 ምክትታል መትምህርቲ ንስደተኛታት ዝምልከት ፣ ኣብ ከተማ በግል፣ ሜሪናክ ን ሊቦርን ን የስልጥን።

ል L’INSUP ኢንሱፕ ሓደ ማሕበር መሰልጠኒ ኮይኑ፣ ዕላምኡኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ሞያ ንምስልጣን እዩ። ኣብ ትምህርቲ ባህሊ :ማሕበረዊ ናብራ: ከምኡ`ውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ሞያዊ ቀጻሊ የስልጥን።

እቲ ቀንዲ ተግባር ድማ ፣ ምትእታው ኣብ ናይ ግላዊ ስራሕ ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኮርስ ንዝሕተቱ ፣ ከምኡ`ውን ምስ ሰራሕተኛታት ሌል ምግባር ወይ ከም እንደገና ከም ብሓድሽ ኣብ ትካላት ምስልጣንን ይነጥፍ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ገዛእ ርእስኻ ንምክኣል ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት

ኣብ መዓልታዊ ናብራ ገዛእ ርእስኻ ምክ ኣል ፣ ኣብ መንብሪ ገዛ ኣብ ትምህርቲ ፣ ናይ ጥዕና ትምህርቲ: ኣብ ናይ ባህሊ; ኣብ ስፖርት: ኣብ ንግዲ ....

ስራሕ ንምርካብ ፣

ዝርርብ ምግባር ፣ ምስ ጎሮባብቲ :ምስ ነጋዶ ሸቕጥቲ: ምስ ሓካይም ፣ ምስ ተሓጋገዝቲ ኣሲስታን ሶሲያል: ኣብ ቤት ትምህርቲ : ኣብ ፖል ኣምፕልዋ ናይ ስራሕ መድልይ ቦታ: ኣብ መጎዓዝያ …

- መንብሪ ገዛ ምርካብ .

- ትምህርቲ ንምውሳድ ወይ ንምቅጻል

ኣስታት ሰዓታት 300h ኣብ ቋንቋ ፈረንሳ ስልጠና ብምውሳድ ገዛእ ርእስኻ ምክኣል

ከመይ ንገብሮ?

ገምጋም ንምግባር በዚ ቴለፎን እዚ ምውካስ ይከኣል ( 05 57 77 77 20)

ንዝያዳ ተወሳኺ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ 05 56 01 31 70

ወይ ብ ኢመይል : contact@insup.org

ለኣኹ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
vikpetrukvikpetrukተርጓሚ/ሚት
mjdmjdኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ