Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ሉዋዞ ሊር L'Oiseau Lire

L'Oiseau Lire
ኣዳላዊL'Oiseau Lire

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2

ዋጋ

3€ ናይ ወርሒ

ኣበይ ?

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ምምሃር

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ማሕበር፣ ንዕድሚኦም ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ እሞ ካብ ትምህርቲ ንዝረሓቑን፣ መሰረታዊ ትምህርትን፣  ምንባብ፣ ምጽሓፍ፣ ቁጽርን ፣ ቋንቋ ፈረንሳ ኢልተርኔትን ንዝሽገሩ፥ ይሕግዝ

እዚ መድደብ እዚ ን ካብ 4 ክሳብ 8 ዝቁጽሮም ሰባት ፣ ካብ 4ክሳብ6 ሰዓታት ኣብ የስተምህር  

ንሳተን ድማ ካስተልናዉ ደ ሜዶክ "Castelnau de Médoc"፣ ኩሳክ"Cussac "፣ ፎርት ሜዶክ"Fort Médoc"፣ ሁርታ"Hourtin"፣ ላካኑ"Lacanau"፣ ለስፓር "Lesparre"፣ ሊስትራክ ሜዶክ "Listrac Médoc" ፣ ማካዉ "Macau"፤ ማርጎ ካንተናክ "Margaux-Cantenac"፣ ፖዊያክ "Pauillac" ፥ከምኡውን ሳን ሎሮ ን ሳን ቪቭያ "Saint-Laurent et Saint-Vivien" እየን። ናይ ስልጠናታት መዓልን ሰዓትን ዓይነት ከምዘይኮነ ክንሕብረኩም ንፈቱ።

ቅድሚ ምጅማትኩም ቆጸራ ውሰዱ፣ (ብኸምዚ ድማ ናይ ንእቲ እትሳተፍሉ ኣከባቢ መደብ ብግቡእ ክትፈልጡ ትኽእሉ)

ንምንታይከ የዘገድስ?

ሉ ዋዞ ሊር ፣ ብውልቃዊን ብሓባርን ካብ 2ክሳብ 12 ሰብ, ስራሕ ንጥፈታት የቕርብ ፣

ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ንጠለባትኩምን ድልየታትኩምን ሰሚዕና፣ ምስቲ ጠለባትኩምን ድልየታትኩምን ዝሰማማዕ ቀረብ ወይ መልሲ ክንቅርበልኩምን ክነዕግበኩምን ኢና።

ከመይ ንገብሮ?

06 75 17 76 41 ቆጸራ ሓዙ 06.32 89 84 44 ። በዞም ቁጽርታት ብምድዋል ኣብ እዞም ቦታታት ቆጸራ ምሓዝ ይከኣል እዩ

በዚ ኢመይል ይጽሕፍ pedagogie.oiseaulire@gmail.com

ኣብ ላዕሊ ገጽ

21 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
bissobissoተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_93887086utilisateur_93887086ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
tinlaatinlaaተርጓሚ/ሚት
vikpetrukvikpetrukተርጓሚ/ሚት
mariamariaተርጓሚ/ሚት
ok.dudula@gmail.comok.dudula@gmail.comተርጓሚ/ሚት
katuwenkakatuwenkaተርጓሚ/ሚት
irynairynaተርጓሚ/ሚት
l'oiseau lirel'oiseau lireኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት