Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ሱፍል፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 6 ወርሒ

ኣበይ ?

ሓደ ስራሕ ወይ ኮርስ ስልጠና ትምህርቲ ምርካብ፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ኣብዚ መደብ ናይ ሱፉል ፣ ናይ ሕብረተ ኤውሮጳ ሓደሽቲ መጻእቲ ስደተኛታት ዜጋታት ዘይኮኑ ኣብ ክልተ ዓውዲ ሓገዝ የበርክት፣ ሓፈሻዊ ኣብ ናይ ሞያዊን ኣብ ናይ ስነ- ኣእምራዊን ስነ-ልቦናን ሓገዝ የበርክት።

ኣክሲዮን ኣንተር ሜድያሶን ዝበሃል ናብ ሞያ ዓለም ንምምላስን ምውህ ሃድን ዝተሓጋገዝ ማሕበር ኮይኑ፣ ብናይ ገዛእ ርእሱ ስነ ሓሳብ ግብርን ቀጻሊ ምዕባለታት ኣብ ምምዕባል ዝነጥፍ ማሕበር ኣቐዲሞም ዝነበሩ ስነ ሓሳባዊን ተግባራውን መንገድታት ናብ ናይ ሞያ ዓለም ናይ ምውህ ሃድን ምትግባርን ፖለቲካውን፣ ህዝባውን፣ ከም ኡውን ኣብ ባህላውን ንጥፈታት ዝነጥፍን ዝሕግዝ እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ቋንቋ ፈረንሳ ዘለካ ኣፍልጦ ምምዕባልን መጻኢ ሞያዊ መደባትኩም ማለት ፕሮጀትኹም ምህናጽን፣

ኣብዚ ናይ ሓባር ዝኾነ ናይ ሞያ ስልጠና ኣብ እትሳተፉሉ እዋን ብዝተኻእለኩም መጠን ሕሉፍ ናይ ስራሕ ተመኩሮታትኩምን ልምድታትኩምን ምሕባርን ኣቐዲሙ ክጽሓፍ ከምዘለዎ ክትገብሩን ይግበ ኣኩምን እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ብ ኣካል እትመጹሉ ኣድራሻና እዚ ዝስዕብ እዩ፣ 23 rue CALVIMONT 33100 BORDEAUX

ቁጽሪ ስልክና፣ 05.57.80.21.15

ኣብ ናይ መርበብ ሓበሬታ መልእኽቲ መቐበልን መል ኣኽን ኣድራሻና ማለት ኢመይልና ድማ እዚ እዩ ጸሓፉልና፣ contact@aim-formation.fr

ኣብዚ ናይ መርበብ ሓበሬታ ዝርዝር ሓበሬታ ዘለዎ ኣድራሻና ማለት ሊንክ ብምውካስ ዝያዳ መብርሂ ክትረኽቡ ከምትኽእሉ ንሕብረኩም፣ ici!

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kaminska.yuliia@chnu.edu.uakaminska.yuliia@chnu.edu.uaተርጓሚ/ሚት
utilisateur_41069321utilisateur_41069321ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ