ናይ ውልቂ ትካል ወይ ማሕበር ምምስራት፣
ምስ ብምትሕባር ሌዛ ኣንኩባተር ተ ኣሽ ኤስ ኤን( les Incubateurs THSN) ዝተባህለ መደብ፣

ናይ ውልቂ ትካል ወይ ማሕበር ምምስራት፣

ምስ 
ብምትሕባር ሌዛ ኣንኩባተር ተ ኣሽ ኤስ ኤን( les Incubateurs THSN) ዝተባህለ መደብ፣

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ14 janv. 2022

እንታይ ኢዩ?

እዚ ሌዛ ኣንኩባተር ተ ኣሽ ኤስ ኤን(Incubateur) ዝተባህለ መደብ፣ ንናይ ውልቆም ትካል ወይ ልቸንሳ ንዘለዎም ስደተኛታት፣ ናይቲ ትካል ይኹን ማሕበር ናይ ምምስራት መደቦም ብመጀመርያ ኣብ ምምስራቱ ደሓር ድማ ዕውታት ኣብ ምግባሩ ንትሽዓተ ኣዋርሕ(9) ዝኻየድ ውልቃዊ ዝኾነ ናይ ምስናይን ምሕጋዝን መደብ እዩ።

ነዚ ንትሽዓተ ኣዋርሕ(9) ዝኻየድ መደብ ንምስላጥ እምበኣር፣ ኣስታት ዓሰርተ ሓሙሽተ(15) ዝኾኑ ኣጀሚሮም ከወድኡ ዝኽእሉ ቀንዲ ረቓሒታት ወይ ጸወርቲ ዓንድታት ናይዚ መደብ ኣለዉ። ንሳቶም ድማ ነዘን ዝስዕባ ረቛሒታት ዘጠቓለላ እየን።

  • ነዚ መደባቶም ዕዉት ንኽኸውን ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ መሰረታውያንን ኣገደስትን ነዚ መደባቶም ኣብ ምዕዋት ዓቢ እጃም ከበርክትሎምን ክሕግዝ ዎምን ዝኽእሉ መሳርሒታት ምውናን፣
  • ምምስራትን ምምዕባልን ሓደ ነዚ መደብ ንምስላጥ ዝሕግዝ ዓቢ ሞያዊ መርበብ ርክብን ሓበሬታን ልዝብን ናይ ፍሉያት ሰብ ሞያ ማለት ኤክስፐርትን (experts) ሰብ ትካልን አንትረፕረነር(entrepreneurs) ማለት ርእሶም ክኢሎም ብግሎም ትካሎም ብምምራሕ ዝንቀሳቐሱ ሰብ ትካል ወይ ሰብ ልቸንሳ፣ ዝጠቓለለ መደብ እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ግዜ

ን 9 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ግዜ

ን 9 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ናይ ስራሕ ቦታ ንኣገልግሎት ክፉት ምግባሩ።

ኣብ ዞባ ቴስዓን ሰለስተን ዝርከባ ከተማታት ሳን ደኒ(saint denis) ን ሞንትሮይን(montreuil) ዝተባህላ ከተማታት ዘሎ ንዝተፈላለዩ ዓበይቲ ኣጋጣሚታትን ናይ ሞያን ንስራሕኩም ዝምልከት ኣኼባታት ክትገብሩሉ ስራሓትኩም እውን ከተሳልጥሉ እትኽእሉሉን ቦታታት ተዳልዩልኩም ከምዘሎን ክትጥቀሙሉ ከምእትኽእሉን ንሕብር።


ን 9 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ፣ ብውልቂ ኣማኻሪ ምህላው፣

  • ሓደ ብውልቂ ዝከታተል ሓጋዚ ኣማኻሪ ምርካብ፣
  • ሓደ ዝተፈላለየ ኣርእስቲን ሜላን ዝሓቖፈ ንኣብነት ከም ኣብ ቁጠባ፣ መራኸቢ ብዙሃን፣ ዕጋዳን ወዘተ ዝተኮረ ሃናጺ ዝኾነ ልምምድን ናይ ሓባር ስልጠናን ምክትታል።
  • ምስ ናይ ሞያ ፈላጣት ወይ ምሁራን ምርኻብን ምልዛብን፣ ዝተፈላለዩ ኣርእስቲታት ማለት ኣብ መንግስታውን፥ ቤት ፍርዳውን፥ ሕሳብን ጸብጻብን፥ ከምኡውን ትጽቢታት ውጽኢት ኣብ ንግዳውን መዳይን ካልኦት ነዚኣቶም ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ሰፋሕቲ ጉዳያትን ኣርእስታታትን ዘተኮሩ መደባትን ንኣገልግሎት ሰሪዑልኩምን ቀሪቡልኩምን ኣሎ።

መርበብ ርክባትኩም ዘግፍሑን ዘስፍሑን ዓበይቲ ኣጋጣሚታት ምድላው፣

  • መዓስ እዚ ጥራይ ንሕና፣ ኣብ ግላዊ መደባትኩም ክትስጉሙን ክትዕወቱን ዝኽእሉኹም ኣዝዮም ኣገደስቲ ዓበይቲ ሰባት ንምርኻብን ምፍላጥን ዝሕግዝ ዓበይቲ መደባትን ኣጋጣሚታትን ከምነዳሉ ክትፈልጡ ንፈቱ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ክትምዝገቡ ትደልዩ ዶ ?

ኣብዚ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና ብምጥዋቕ ኣብ እትረኽብዎ መመዝገቢ ቅጥዒ ተጠቒምኩም ክትምዝገቡ ከምእትኽእሉ ንሕብር : https://la-ruche.net/incubateur-a-montreuil/

ኣገዳሲ

ንምምዝጋብ ክጠቕመና ኢልኩም ናባና እትሰድዎ ዝኾነ ይኹን ሰነድ ወይ ናይ ግልኹም ሓበሬታ ዝሓዙ ቅጥዕታት ማለት ዶሲየ ክትልእኩልና ኣይተግደዱን ኣየድልየኩምን እውን አዩ።

ንሱስ ደሓን ደሓር ድሕሪ እቲ ኣቐዲሙ ክማላእ ዘለዎ ቅጥዕታትን ካባኻትኩም ዝጥለቡ ነገራትን መሰማላእኩሞም ኣረጋጊጽና ንሕና ባዕልና ክንድውለልኩምን ብድሕሪ እዚ ድማ ተረኺብና ክንዘራረብን ክንመያየጥን ስለዝኮና ኣቐዲምኩም ዝኾነ ይኹን ቅጥዒ ንምልኣኽ ኣይትተሃወኹ።

ሕቶታት ኣለኩም ?

በዛ እት ስዕብ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻናን incubateur.montreuil@gmail.com በዚ ዝስዕብ ቑጽሪ ስልክናን 01 48 67 59 29 ክትድውሉልናን ትኽእሉ ኢኹም።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
La Ruche

La Ruche