Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ሉዊ ጊሎ ሳላሳን ሓሙሽተን (Réseau Louis Guilloux 35) ምስ ዝበሃል ማሕበር፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1

ዋጋ

ብነጻ

ሕክምና ንምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 2 роки тому

እንታዩ’ዩ ?

ናብ ሃገረ ፈረንሳ ተሰዲዶም ንዝመጹ ሰባት (ስደተኛታት) ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ዝወሃብ ናይ ኣተሓኻኽማ መስርሕ፣

እዚ ሉዊ ጊሎ ሳላሳን ሓሙሽተን ወይ ድማ ብኣሕጽሮተ ቃል ኣር ኤል ጂ (RLG 35) ዝጽዋዕ ካብቲ ዝህቦ ኣገልግሎት ጥቕሚ ዘይረክብ፥ መኽሰብ ዘየትርፍ ወይ ዘይብሉ ማሕበር ኮይኑ፣

ብመሰረት እቲ ትካል ዓለምለኻዊ ጥዕና ዝሓገጎ ሕጊ መሰረት ተመሪሑ፣ እዚ ናይ ጥዕና ኣገልግሎታቱ ንኹሉም ኣዝዮም ጽጉማትን ማለት ብገንዘቦም ከፊሎም ናይ ጥዕና ኣገልግሎት (ሕክምና) ክረክቡ ንዘይከኣሉ ዓሌታት ብዘይ ኣፈላላይ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዝህብን ዝሕግዝን ማሕበር ምዃኑ ይሕብር።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ ማሕበር እዚ ምስ መጻምድቱ ወይ መሻርኽቱ ዝኾና ማሕበራት ብምትሕብባር፣ እቶም ናብዚ ኣገልግሎታቱ ንዝመጹን ተጠቀምቲ ክረክብዎ ዝግበኦም ማለት ኩሉ ተጠቃማይ ዝረኽቦ ናይ ሓባር መሰላት ንምርካብ ዝዓለመ እዩ።

እዚ ናይ ሕክምና መስርሕ፣ ብሓፈሻ፣ ስደተኛታት፣ ከምኡ እውን ቋንቋ ፈረንሳ ብግቡእ ዘይዛረቡ ሰባትን፣ ከምኡ እውን ኣብ ትሑት ናይ ናብራ ኩነታት ኣብ ጸገም ንዘለዉ ሽጉራት ሰባትን ንምሕጋዝን ብሰንኪ ስእነት ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ንኸይጉድኡን ንምክልኻል፣ ዝዓለመ መደብ እዩ።

ኣብ መንጎ እቶም ሰብ ሞያ ማሕበራዊ ሕክምናን እቶም ቋንቋ ፈረንሳ ዘይዛረቡ ስደተኛታትን ንዝግበር ዝርርብ ብቐሊሉ ክረዳድኡ ንምግባርን ነቲ መስርሕ ሕክምና ንምስላጥን ምቅላልን ክሕግዞም መታን ኣስተርጎምቲ ዝሓቖፈ ናይ ምትርጓም ኣገልግሎት ኣዳልዩ ኣሎ።

ነዊሕ ዝገበረ ወይ ብኻልእ ኣጸዋውዓ ሕዱር ሕማም እንብሎ ናይ ጥዕና ጸገምን መጉዳእትን ንዘለዎም ሰባት፣ እዚ መርበብ ኣገልግሎት እዚ፣

እዞም ሕሙማት እዚኣቶም፣ ካብቲ ዘሳቕዮም ሕማም ብዝተኻእለ መጠን ብሕክምናዊ መዳይ ይኹን ብስነ ኣእምሯዊ መንገዲ ቀስ ብቐስ እንዳኣለየን እንዳሓገዘን ኣውጺኡ ናብቲ ንቡር ዝኾነ ሓባራዊ ማህበራዊ ሂወት ክጽምበሩሉ ዝኽእሉ ጽጹፍ መደብን ነዚ ናይ ምሕካም ኣገልግሎት ዘካይደለን ኣባይቲ እውን ኣዳልዩ ኣሎ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣድራሻና

12 ter, Avenue de Pologne, 35200 Rennes

በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልክና 02.99.32.47.36. እውን ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብዚ ዝስዕብ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና ማለት ናይ ኢንተርኔት ዌብ ሳይትና cliquez ici! ብምጥዋቕ ድማ ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

andressa bittencourtandressa bittencourtምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
bissobissoተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
claireclaireተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olgamyolgamyተርጓሚ/ሚት
mickael.ferre@coallia.orgmickael.ferre@coallia.orgኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ