Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ደስት (Dest1) ምስ ዝተባህለ መደብ፣

Dest1
ኣዳላዊDest1

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝለኦኣለ 15 ወርሒ

ኣበይ ?

ጉዳይ መፍትሒ ንምርካብ ሓገዝን ምስናይን ምንርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ን ዝሰማማዕን፣ እንተነውሐ ስጋብ 15 ኣዋርሕ ዝኸይድ ሓደ ናይ ምሕጋዝን ምስላይን መደብ ኣዳሊናልኩም ኣሎና።

ንዘጋጥሙኹም ጸገማትን ሽግራትን ፍታሕ ንኽንረኽበልኩም ዝዓለመ እነተኩረሉ።

  • ምጉዕዓዝ ንዘጋጥሙ ዝኾኑ ይኹኑ ዓይነት ጸገማት ፍታሕ፣
  • ክትፈልጥዎም ዝግበኣኩም ነገራት ክንምህረኩምን ከነሰልጥነኩምን
  • ስራሕ ኣብ ምርካብ፣
  • ምእንቲ እዛ ማሕበር ምጥባቕን ማሕላይን፣
  • ርእሰ ተኣማንነት፣
  • ንርእስኻ ምክንኻንን ምእላይን፣
  • ምምስራትን ምምዕባልን መርበብ ርክባት፣

i ዝያዳ ክፍለጥ ዝግበኦ!

ኣብዚ ብምጥዋቕ rendez-vous ici. ዝያዳ ሓበሬታ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ናይ እዚ ዓድል ዝበሃል ወዲ 21 ዓመት ዝኾነ ናይ እንዳ ሕብስቲ (ፎርኖ) ተመሃራይ dans cette vidéo YouTube. ምስክርነቱ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ድልየታትኩም ዘማልእን ምስ እቲ እትደልይዎ ናይ ስልጠና ዓይነትን ብቕዓትኩምን ዝሰማማዕን ዝኸይድን ስልጠና ንኽትረክቡ ክንሕግዘኩምን ከነሳልየኩምን ኢና።

ናይ መጓዓዝያ ፍታሕን ኣሳልጦን ንኽትረኽቡ ክንሕግዘኩምን ከነሳልየኩምን ኢና።

ከመይ ንገብሮ?

በዘን ዝስዕባ መስመራት ቁጽሪ ስልክታት ናይዞም ኣዝዮም ደስ ዝብሉ ቤተሰባዊን ኣስማቶም ድማ ኣደሊን ን ሚካኤልን ይበሃሉ።

  • ኣደሊን (Adeline) ቁጽሪ ስልካ : 07.85.53.98.49
  • ሚካኤል (Mickael) ቁጽሪ ስልኩ : 06.08.72.05.35 ክትድውሉሎምን ክትውከስዎምን ትኽእሉ ኢኹም።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
youyouተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
yoyobkyoyobkተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olgamyolgamyተርጓሚ/ሚት
utilisateur_72712685utilisateur_72712685ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
adeline.roesch@groupevitaminet.comadeline.roesch@groupevitaminet.comኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ