Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ሲንጋ ሊል

Singa Lille
ኣዳላዊSinga Lille

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 1 ዓመታት

ኣበይ ?

ትካል\ካ\ኪ ምምሃዝ ወይ ምፍጣር

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 5 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

ሓደ መደብ ናይ ውልቃዊ\ት ትካል ንምውናን ንኣስታት 50 ሰባት ረፍጂ ስዴተኛታት ኣብ ሊል ን ሓፈሻዊ ከባቢ ሜትሮፖል ናይ ሊልን ተዳላዩ ኣሎ፤፣

ናይ ውልቃዊ\ት ትካል ንምዋናን መደብ ኣለኩም\ክን ፣መደብኩም\ክን ምስ ናይ ስዴተኛታት ዝዛመድ መደብ እንተ ኮይኑ ?፣ ሲንጋ ሊል ን ሓደ ዓመት ዝኸውን ድጋፍ ውልቃውን ሓፈሻውን ከተቅርበልኩም\ክን ኢያ፤፣

ንምንታይከ የዘገድስ?

ምስ ኪኢላታት ናይ ውላቃዊ\ት ትካል ዋንነት ዘለዎም\ወን ሰብ ሞያ ብምትሕብባር ግሩፕ ናይ ሲንጋ ሓደ ድጋፍ ናይ ምስናይ ቀርብሉካ\ኪ ኢዮም፤፣

ሲንጋ ኣብ ኵሉ መዳይ በ ብደራጃታት, ትካል ንምምሃዝ ሓደ ድጋፍ ክገበርሉካ`ኪ ኢዮም፤፣

ሲንጋ ምስ ትካላት ናይ ዞባ ዝምድና ፍጥረታትን ከባቢን ዝነጥፉ ርክብ ትግበር ፤፣

ከመይ ንገብሮ?

ናትና ኢመይል ኣድረስ contact@singalille.fr / marinem@singa.fr

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
maudcjmaudcjተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
singa lillesinga lilleኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት