Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ካልቸር ባህሊ 21

Cultures 21
ኣዳላዊCultures 21

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ምስ ካልእ ሕብረተ ሰብ ምርኻብ ካብ ናቶም ባህሊ ንምክፋል

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 ans

እንታዩ’ዩ ?

ባህሊ 21 ሓንቲ ባህላዊ ማሕበር ግብረ ሰናይ ኮይና ንዝተፈላለዩ ዓይነት ንጥፈታት ተቀርብ ፣ ብዛዕባ ናይ ባህልን ሕብረተ ሰብን ተዳሉ ፣ ን ኣብነት ብዛዕባ ስነ-ጥበብ ፣ ስፖርት መዛንግዒ፣ ምትእኽኻብ ናይ ምርኻብ መደብ ::

ዕላማ ናይ`ዚ መደብ ንዝተፈላለዩ ባህሊ ክብሪ ንምሃብ ኢዩ ::

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ዝተፈልላዩ ዓይነት ንጥፈታት ብነጻ ብዘይ ክፍሊት ምስታፍ

ምስ ካልኦት ሕብረተ ሰብ ንምርኻብን ካብ ናታቶም ባህሊ ምክፋልን ምስታፍን

ናይ ዝተፈላለዩ ባህሊን ስነ-ጥበብን ምድህሳስ

ምስ ሓደሽቲ ሰባት ምልላይን ሓሳብ ምልውዋጥን

ኩሎም ዝግበሩ ንጥፈታት ብቃንቃ ፈረንሳይ ስለ ዝኾኑ ኣብ ቃንቃ ፈረንሳይ ምስ ተዛረብቲ ቃንቃ ፈረንሳይ ብተግባር ንምዝራብ ደርጃ ናይ ቃንቃና ብቅዓት ክብ ከንብልን ይሕግዙና ::

ከመይ ንገብሮ?

ናብ ማሕበር ኣሲሶሽን ክልችር ባህሊ 21 በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ብቀጥታ ዑድት ክትገብሩ\ራ ::

ወይ ምስ ረስፖንሳብል ተሓታቲ ሓላፊ Moustapha MEBARK ሙስጠፋ ሙባረክ ርክብ ክትገብሩ\ራ ትኽእሉ\ላ::

ብተሌፎን 03 87 32 56 25 ወይ ብ ኢመይል culture21@wanadoo.fr

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
fairouzfairouzተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olgamyolgamyተርጓሚ/ሚት
laetitialaetitiaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ