Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ FLE 2.0

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, B2, A1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 13 ስሰሙን
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 5 ሰዓት ኣብ ሰሙን

ቋንቋ ፈረንሳ ምምሃር

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 6 mois

እንታዩ’ዩ ?

መደብ ናይ FLE 2.0 ንስደተኛ ወይ ሓተቲ ዑቕባ ዝኾነ ሰብ ዝምልከት ኮይኑ፣፤ ናብዚ መደብ ንምስታፍ ደረጃ ናይ BAC ላዕለዋይ ደረጃ፣ ናብ ዩንቨርስቲ ዘእትው ነጥቢ ወይ ፣ ኣብ ዪንቨርስቲ ትምህርቲ ክንቅጽል ወይ ናይ ሞያዊ ኮርስ ክንወስድ ይሕግዝ።

እዚ መደብ እዚ ን ደረጃታት 1A, Aé, B1, B2

ኣብዚ መደብ ንምዕዋት፣ብ 2 ኣገባባት ይካየድ ባህሊ ብሓደ ክኢላ ቋንቋ FLE ይቀርብ ፣ እዚ ሰሙናዊ ዝወሃብ ትምህርቲ ንምክትታል፣ Frello ዝበሃል ኣፕሊኬሽን ሰሙናዊ ዝወሃብ መደብ እዩ።

ዘድልዩ ዓይነት ረቓሕቲ ?

-ናይ ቋንቋ ደረጃ AOወይ A1

-ናይ ዑቕባ ወይ ስደተኛ ወረቐት ፣ ወይ ሓተቲ ዑቕባ ፣ ወይ ኣብ ትሕቲ ዑቕባ ሱብስዴር ንዘሎ ተጠቃሚ ምስ እትትከውን ፣

-ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ መልቀቒ BAC ንዘለዎም A1 ንላዕሊ ደረጃ ይሕተቱ

-ኣብ ዪንቨርስቲ ሓደ መደብ ፕሮጀክቲ ኣካዳሚክ ትምህርቲ ንምቅጻል ወይ ናይ ሞያዊ ስልጣነ ኮርስ ትምህርቲ ንምውሳድ መደብ ክህልወና ኣለዎ ::

- ኣብ ፈረንሳ ዝነብር ወይትነብንር

መዓስ ?

ክልተ እዋን ኣብ ሰሙን፣ ን 2 ሰዓታትን ፈረቓን(5 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ) ኣብ ነፍሲወከፍ ደረጃ ፣ 2 እዋን ናይ ስልጠና ሰሚስተራት ኣብ ዓመት መለት፣ ካብ ሚያዝያ ክሳብ ሰነ፣ ከምኡውን ከብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ዝጸንሕ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ሳላ'ዚ ዓምዲ ወይ ፕላት ቀጥዒ ናይ ናይ ቋንቋ ፈረንሳይ ብቀሊል ዝብለ ኣመሃህራ ስነ-ትምህርቲ፣ ብመምህራን ተሓጊዝኩም ክትመሃሩ ትኽእሉ። 

ብመምህራንን ፣ ዝወሃብ ዕዮገዛንክ ክፍሊን ብኮምፕተርን ከምኡ’ውን ታብሌት፣ተሓጊዙ ዝወሃብ ትምህርቲ ተጠቀምቲ ትኾኑ ከምኡ`ውን

ብሳላ እዚ ስልጠና እዚ፣ ንስርዓተ ኣመሃህራ ፈረንሳ ክትርድኡን ፣ ናብ ዝለዓለ ድደረጃታ ከም እኒ ዩኒቨርስቲ ምእታውን ትኽእሉ።

ከመይ ንገብሮ?

ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ንክተርክቡና ብትሕታና ንዕድመኩም fle@uni-r.org ወይ እውን ብ ተለኤፎን 07 80 91 02 90

  • እንተደኣ እዚ መመዝገቢ ቀጥዒ ክፉት ረኺብኩሞ ተመዝገቡ፣ ce formulaire ici.
  • እንተደኣ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ተዓጽዩ ድማ ኣብዚ ተመዝገቡ ce formulaire ici

ኣገዳሲ ሓበሬታ!

ናይ መዝገባ እዋን ንምፍላጥ ኣብዚ ጠውቑle site ici.

ምምላእ ናይቲ ቀጥዒ ፣ ቦታ ብምርካብ ክሕግዝ እዩ

ቆጸራና ኣብ ዌብ ሳይት ይኹን ነዚ መላግቦ ብምጥዋቕ : Cliquez ici!

ኣብ ላዕሊ ገጽ

18 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

andressa bittencourtandressa bittencourtምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
nournourምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
caroline wittmanncaroline wittmannተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
isabelleisabelleተርጓሚ/ሚት
anamylonasanamylonasተርጓሚ/ሚት
unirorgunirorgኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ