Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ብ ምትሕብባር La Passerelle emploi réfugiés AHS-FC

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ስራሕ ንምርካብ ዘኽእል ሓበሬታ ምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?


ብ ምትሕብባር La Passerelle emploi réfugiés AHS-FC ን ኣብ Doubs ዝርከቡ ስደተኛታ ናይ ስራሕ ሓበሬታ ምሃብ

እዚ መሳለጥያ እዚ ፣ ብስደተኛታታ ሰራሕተኛታታ፣

ስራሕ ንኽረሕቡን ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ተጠቐምቲ ንኽኾኑን ምሕጋዝ እዩ ። ኣቲ ኣአንዲ ዓላምኣ ድማ፣ እንተደኣኣ እሃገዝ ደልዩም (ኣብ ስልጠናን ምሃብን እ፣ ኣብ ሲቪላዊ መሰላቶም ሓበሬታ ምሃብን እዩ)ከምኡ ኣውን ኣብ ዓውደ ስርሓት ከም ዝካፈሉ ምግባር እዩ።

በዚ ድማ እቶም ኣብ ኣከባባቢ Doubs. ዝርከቡ ስደተኛታታ ተጠቐምቲ ንምግባር እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ንምርካብ ስራሕ ዝዓለመ

ኣእቶም ንስራሕ ቀዳምነት ዝህቡ ስደተኛታታ፣ ስራሕ ንኽረሕቡን ኣብ ኩሉ ጽፍሕታትተጠቐምቲ ንኽኾኑን ምሕጋዝእዩ ። ኣቲ ኣአንዲ ዓላምኣ ድማ፣ እንተደኣኣ እሃገዝ ደልዩም
(ኣብ ስልጠናን ምሃብንእ፣ ኣብ ሲቪላዊመሰላቶም ሓበሬታ ምሃብንእዩ)ከምኡ ኣውን ኣብ ዓውደ ስርሓትከም ዝካፈሉ ምግባርእዩ።

በዚ ድማ እቶም ኣብ ኣከባባቢ
Doubs. ዝርከቡ ስደተኛታታ ተጠቐምቲ ንምግባርእዩ።

እታ ማሕበር ንስደተኛታትን ዘሎ ናይ ምስራሕ ተኽእሎ፣ ሞያን፣ ነቶም ኣስራሕቲ ትህብ። ከም ተራሕቦም ትገብርን።ብኸምዚ ድማ

.

እምበኣር ምእንቲ እቶም ስደተኛታት ኣ። ስራሕ ንኽረሕቡንኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ተጠቐምቲ ንኽኾኑን ምሕጋዝእዩ ። ኣቲ ኣአንዲ ዓላምኣ ድማ፣ እንተደኣኣ እሃገዝ ደልዩም
(ኣብ ስልጠናን ምሃብንእ፣ ኣብ ሲቪላዊመሰላቶም ሓበሬታ ምሃብንእዩ)ከምኡ ኣውን ኣብ ዓውደ ስርሓትከም ዝካፈሉ ምግባርእዩ።

በዚ ድማ እቶም ኣብ ኣከባባቢ
Doubs. ዝርከቡ ስደተኛታታ ተጠቐምቲ ንምግባርእዩ።

. ኣብ ምውህሃድ ምስቲ ሕብረተሰብ ተሳልጥ። ስለዚ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ርኸቡና : https/www.passerelleemploirefugies.fr

ከመይ ንገብሮ?

ናይ ኢንተርኔት ገጽና ብጽሕዎ

ኣብ ዚ ብምጥዋቕ ዝያዳ ሓበሬታ ምርካብ

: Site internet

ናብ Clara Diop, ሓላፊት ኢመይል ብምጽሓፍ:

dahis.cd@ahs-fc.fr

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
delphgatdelphgatተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
yakoyakoተርጓሚ/ሚት
passerelle emploi réfugiéspasserelle emploi réfugiésኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ