Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Intercultur'elles

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, B2, C1

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 6 ወርሒ

ምርካብ ደገፍ ናይ መጻኢ መደብ ምህናጽ ብሓገዝ ካልኦት ደቀንስትዮ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚናይ ምኽሪ መደብ ኣብ መንጎ ክልተ ባህሊ ምስ ነበርቲ ደቂ ዓዲን ደቂ ኣንስቲዮ ስደተኛታትን ናይ ዑቕባ ዝወሰዳ ወይ ሓተቲ ዑቕባ ካብ ውልቃዊ ተምክሮ ንምክፋል ነዚ መደብ ብምዳልው ንድሕረ ባይተአን ክብሪ ይህብ፤፣

ናይ ሞያዊ ን ኣካዳሚክንmentore ምስ ኣማኻርቲ ናይ`ቲ ቦታ ፣ ንኣንስቲዮ ንምህናጽ መደብ ንምህናጽ ይሕግዝ፣

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብዚ መደብ እዚ ደቀንስትዮ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ፣ ናይ ሞያን ብቕዓት ንምርግጋጽ ምስ ሰብ ሞያ ትምህርቲን ዝምልከቶም ኣካላትን ኮይኑ ዝግባእ ዕድል ክረኽባ ይሰርሕ ።

ን 6 ኣዋርሕ ዝዓለመ፣ ን ደቀንስትዮ ርእሰ ምኽኣ፣ ሞያ ምዕባይን ዝዓለመ ናይ ኣሰናይነትን ኣላይነትን ዘለዎ መደብ።

ኣብ መደበን ንምምዕባል ሞያዊ ምኽሪ ዝተሰነየ ሓገዝ ምርካብ ምክፍፋልን ሓሳብ ምዝርራብን ቀዳሞት መሰረታዋን ክብሪ ኣብ መንጎ ባህሊ ካብ ናትና መደብ ኢዮም!

ከመይ ንገብሮ?

ክልተ መደባት ናይ መዝገባ ኣሎና ። ::

  • ካብ ወርሒ ሚያዝያ ክሳብ ጥቕምቲ (መዝገባ ወርሒ የካቲት)
  • ካብ ወርሒ ጥቕምቲ ክሳብ ሚያዝያ (መዝገባ ወርሒ ሓምለ)

ንተወዳደርቲ ኣብ ዝኾነ እዋን ናይቲ ዓመት መምልኢ ቅጥዒ ድሉው እዩ

→ እዚ ቀጥዒ እዚ (ናይ ምስናይ ሓገዝ ንምሕታት ) →mentore) : ) : https://bit.ly/EllesMentoree

ውድድር ናይ መጻኢ ኣሰልጣኒ ንሙኻን (ን ካልኦት ምሕጋዝ ) ) : https://bit.ly/EllesMentore:

ንወይ ቁጽሪ ተሌፎን .07 49 59 19 36. ወይ ብ ኢመይል ምርካብና ይከኣል mentorat@uni-r.org

ኣብዚ ሊንክ ብምጥዋቕ ቆጸራ ሓዙ : Cliquez ici !

ኣብ ላዕሊ ገጽ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
utilisateur_2134382utilisateur_2134382ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
noornoorተርጓሚ/ሚት
utilisateur_72712685utilisateur_72712685ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
unirorgunirorgኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ