Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Intercultur'elles

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, B2, C1

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 6 ወርሒ

ናይ መጻኢ መደብ ምህናጽ ብሓገዝ ካልኦት ደቀንስትዮ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

ናይ ምኽሪ መደብ ኣብ መንጎ ክልተ ባህሊ ምስ ነበርቲ ደቂ ዓዲን ደቂ ኣንስቲዮ ስዴተኛታትን ናይ ዑቕባ ዝወሰዳ ወይ ሓተቲ ዑቕባ ካብ ውልቃዊ\ት ተምክሮ ንምክፋል ነዚ መደብ ብምዳልው ንድሕረ ባይተአን ክብሪ ይህብ፤፣

ናይ ሞያዊ ን ኣካዳሚክን ምስ ኣማኻርቲ ናይ`ቲ ቦታ ፣ ንኣንስቲዮ ንምህናጽ መደብ ንምህናጽ ይሕግዝ፣

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብዚ መደብ እዚ ደቀንስትዮ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ፣ ናይ ሞያን ብቕዓት ንምርግጋጽ ምስ ሰብ ሞያ ትምህርቲን ዝምልከቶም ኣካላትን ኮይኑ
ዝግባእ ዕድል ክረኽባ ይሰርሕ ።

ን 6 ኣዋርሕ ዝዓለመ፣ ን ደቀንስትዮ ርእሰ ምኽኣ፣ ሞያ ምዕባይን ዝዓለመ ናይ ኣሰናይነትን ኣላይነትን ዘለዎ መደብ።

ኣብ መደበን ንምምዕባል ሞያዊ ምኽሪ ዝተሰነየ ሓገዝ ምርካብ ምክፍፋልን ሓሳብ ምዝርራብን ቀዳሞት መሰረታዋን ክብሪ ኣብ መንጎ ባህሊ ካብ ናትና መደብ ኢዮም!

ከመይ ንገብሮ?

ክልተ መደባት ናይ መዝገባ ኣሎና ። ::

  • ካብ ወርሒ ሚያዝያ ክሳብ ጥቕምቲ (መዝገባ ወርሒ የካቲት)
  • ካብ ወርሒ ጥቕምቲ ክሳብ ሚያዝያ (መዝገባ ወርሒ ሓምለ)

ንተወዳደርቲ ኣብ ዝኾነ እዋን ናይቲ ዓመት መምልኢ ቅጥዒ ድሉው እዩ

→ እዚ ቀጥዒ እዚ (ናይ ምስናይ ሓገዝ ንምሕታት ) →mentore) : bit.ly/ellesmentoree

ውድድር ናይ መጻኢ ኣሰልጣኒ ንሙኻን (ን ካልኦት ምሕጋዝ ) ) : bit.ly/ellesmentore

ንዝያዳ mentorat@uni-r.org

ንወይ ቁጽሪ ተሌፎን 0767140263. ምርካብና ይከኣል

ኣብዚ ሊንክ : Cliquez ici !

ኣብ ላዕሊ ገጽ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
carowittmanncarowittmannተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
caroline wittmanncaroline wittmannተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
unirorgunirorgኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ