ግዳይ ናይ ቤተሰብኩም ወይ መጻምድኹም ምስ እትኾኑ
ምስ ሓበሬታ ብዛዕባ ዓመጽ ናይ ደቀንስትዮ!

ግዳይ ናይ ቤተሰብኩም ወይ መጻምድኹም ምስ እትኾኑ

ምስ 
ሓበሬታ ብዛዕባ ዓመጽ ናይ ደቀንስትዮ!

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ19 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

ንካብ ናይ ሓዳረን መጻምድቲ ወይ ካብ ስድራኤን ኣካላዊ ማህረምቲ ከምኡውን ጉልበታዊ ጾታዊ ርክብ በደል፣ ( ማህረምቲ፣ መቑሰልቲ) ፣ ዓመጽ፣ናይ ቃላት ጸርፊ፣ ወይ ስነ ኣእምሮ ኣዊ መጉዳእቲ፤( ብሓይሊ ኣብ ዓራት  ምድፋር፣ ጸርፊ)፣ ኣብ ገዛ ይኹን ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ፣ ንዝበጽሔን፣ ናይ ነጻ ቁጽሪ ቴሌፎን፣ ተዳልዩ ኣሎ።

እንተደኣ ሽግር ኣለኩም ምስ እትድውሉልና

*ን ሰምዓኩም

* ን ሕብረኩም

*ዝሕግዝኹም ማሕበራት ንምርካብን ንምሕጋዝኩምን ድማ ንኽእል።

እቲ ቁጽሪ ፣ 17 ኮይኑ ግን ከኣ ናይ ሓደጋ ዘይኮነስ ንዕኡ ጥራይ ኢሉ ዝተሓዝአ እዩ። ኣብኡ ስምኩም ክትነግሩ ኣይትግደዱን ኢኹም

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ኣገዳሲ

እዚ ቁጽሪ እዚ ናይ ህጹጽ እዋን መደወሊ ቁጽሪ ኣይኮነን።

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ኣገዳሲ

እዚ ቁጽሪ እዚ ናይ ህጹጽ እዋን መደወሊ ቁጽሪ ኣይኮነን።

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብቴሌፎን ሽግርኩምን ንሰምዕን ፍታሕ እውን ነምጽ ኣልኩምን ንሕግዘኩምን ኢና።

ሰሚዖሙና ብቴሌፎን ዝወሃብ ሓገዝን ምኽርን ዝህብ ኣገልግሎት ቴሌፎን ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ምስደወልኩም ሓደ ሽግርኩምን ጉዳይኩምን ዝሰምዕ ሰብ ይምድቡልኩም፣ ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ሓገዝ ወሃብቲ ማሕበራት እትረኽቡሉ ጽፉፍን ንጹርን ሓበሬታ ይህበኩም ናባታቶም ድማ ይመርሓኩምን ይሳልየኩምን። 

ናይ ነጻን ቁጽሩ ዝተሓብኤን ናይ ሚስጥር ቁጽሪ ቴሌፎን እዩ።

 በዚ ቁጽሪ እዚ ክትድውሉ ከለኹም ገንዘብ ምኽፋልን ሽምኩም ምንጋርን ኣየድለየኩምን እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

በዚ 3919 ቁጽሪ ቴሌፎን ደውሉ ።

እዚ ቁጽሪ ቴሌፎን እዚ ንኣገልግሎት ካብ ሰኑይ ካሳብ ቀዳም፣ ንግሆ ካብ ሰዓት 9 ክሳዕ ምሸት ሰዓት19 እዩ

 ናይ ህጹጽ እዋን ቁጽሪ ቴሌፎን ክትድውሉ እንተደሊኹም በዚ 17 ደውሉ።  

ምናልባት ዘየላቡ ሽግር እንተኣጋጢምኩም፣ ቁጽሪ ቴሌፎን 17 ብምጥቃም ናብ ፖሊስ ወይ ናብ ዦንዳርም "ማለት ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ" 

ብምድዋል ረድ ኤት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኩም። 
ቆልዑ እብ ብሕማቕ ኣተዓባብያን ብሕማቕ ኣተሓሕዛን ትነብርን ትሓልፍን እንተለኻ ወይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስቓይ ዝነብር ህጻን ትፈልጡ እንተኾይንኩም በዚ 119 ቁጽሪ ቴሌፎን ደዊልኩም ሓብሩEnfance maltraitée

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
4 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés

Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés