Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ቤት ንባብ ቲቪ5 TV5 ሞንድ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1

ዋጋ

ብነጻ

ኣብ ስነ-ጥበብ ናይ ስነ-ጽሑፍ ቋንቋ ፈረንሳይ ምልላይ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ዳህሳስ ምብጋር ኣብ ስነ -ጥበብ ናይ ስነ-ጽሑፍ ቋንቋ ፈረንሳይ፣ ብ ታብሌትን ብ ኮምፒተርን ኣብ ቤት ንባብ ዝደለናዮ መጽሓፍቲ ብኤልትርካዊ መስርሕ ስነዳ ኣሎ ፣ ኣብ ቤት ንባብ ቲቪ 5 ሞንድ ብምኻድ ካብዞም ኣስትታ 572 መጻሕፍቲ ዝኾኑ ቋንቋ ፈረንሳ መሪጽና ብነጻ ከንውርድ ንክእል ፤፣

ንምንታይከ የዘገድስ?

ቤት- ንባብ ቲቪ 5 ሞንድ ናይ ዓበይቲ ጸሓፍቲ መጻሕፍቲ ኣብ ቤት ንባብ መሪጹ ኣድላዩ ኣሎ ፤፣ በዚ ናይዞም ክልተ ፉልጣት ዓብይቲ ጸሓፍቲ ኣብ ስነ-ጽሑፍ ዓቢ ተራ ዘለዎም ኮይኖም ፣ዱ ፉልበር ኣ ባልዛክ ፣ ዱ ኤንስኮ ኣ ሰሊን፣ ይበሃሉ፣ ብመንገዲ ናይ እዞ’ም ዓበይቲ ጸሓፍቲ ጌርና ንስነ-ጽሑፍን ባህልን ናይ ቃንቃ ፈረንሳይ ክንድህስስን ክንላለን ንኽእል ፤፣

ታሪኽ ናይ’ዞም ዓበይቲ ጸሓፍቲ ብመጻሓፍቲ ይኹን ወይ ብፎሩም ናይ ወረቐት ጌርኩም ከተውርዱ ትኽእሉ በዚ ኣጋጣሚ ታሪኽ ናይዞ’ም ዓበይቲ ጸሓፍቲ ከም ምስጢር ኮይኑ ንዓኹም ኢዩ ንዓኹም ፤፣

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ ቤት ንባብ ቲቪ 5 ሞንድ መጽሓፍቲ ብኤልትርካዊ መስርሕ ሰንድ ዝተዳለወ ንምድላይ

ኣብዚ ሊንክ ጠውቑ !

Cliquez ici!

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
simon karleskindsimon karleskindተርጓሚ/ሚት
konstantinekonstantineተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
emyanamemyanamተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
utilisateur_92556286utilisateur_92556286ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት