Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምንባር ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1, A2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝተሓተ 3 ሰዓት

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ብ ኦን ላይን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ብቴለፎን ብኮምፒተር ብታብሌትን ጌርካ ምምሃር ፣ እዚ ትምህርቲ ኣብ መዓልታዊ ናብራና ንምቅላል ንምዝራብን ምርድዳእን ኣብ ጉዳይ ምስላጥ ናይ ቤት ጽሕፈታት ንርእሰ-ምምሕዳር ይሕግዝ ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ፋን መድረኽ ፕላት ፎርም 17 ትምህርቲ ቃንቃ ፈረንሳይ ብኦንላይን ወይ ብመስመር ነቅርበልኩም

 ኣብዚ መድረክ ዝተፍላለዪ ኣርእስቲ ትሕዝቶን ክንምሃር ንኽእል ፣ ቋንቋ ፈረንሳ ሓፈሻዊ መዓልታዊ ናይ ሂወትና ፣ ባህሊን ናብራን ኣብ ሃገረ ፈረንይሳ ፣ ከምኡ’ውን ከመይ ጌርና ነሳልጥ ኣብ ኣብያተ ቤት ጽሕፈታት ክንማሃር ንኽእል ። 

እዚ ትምህርቲ ቃንቃ ፈረንሳይ ዕላማ ናቱ ብመስረት መምርሒ ሕጊ ናይ ሃገረ ሕብረተ ኤሮፓ ናብ A1 ደረጃ ናይ ትምህርቲ ንምብጻሕ ዝዓለመ ኡዩ ። 

ኣብዚ ከንስትውዕል ዘለና ጉዳይ ፣ ኣብ መውዳእታ ናይ`ዚ ትምህርቲ እቲ ዝውሃበና ወረቐት ፣ትመህርቲ ከም ዝተማህርና ደኣ እምበር ውጽኢት ሰርቲፍኬት ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ደረጃ A1 ከም ዝሓዝና ኣይኮነን።

ካብ ስማርትፎንካ፡ ኮምፒተርካ ወይ ታብሌት ክትረኽብዎ እትኽእሉ ስልጠና እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ፈለማ ንምምዝጋብ ኣብዚ ሊንክ ! ጠውቑ : Cliquez ici !
ብያማን ሸነኽ ቀይሕ ሕብሪ ዘሎ ክቢነገር ኣብኡ ጠውቑ፣ ፣ ኣብቲ ን ምምላእ ዝተዳለወ ቅጥዒ፣ ቅጥዒ ምልከት ቋንቋ ፈረንሳ ክትጅምሩዓቕምኹም ዝኾነ ደረጃ ምልእዎ

ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም Cliquez ici !

እዚ ንምግባር ኣብቲ ብሸነኽ የማን ዝሎ ቀይሕ ሕብሪ ዘሎ ከቢብ ምልክት ብምጥዋቕ ፣ ኣብቲ ቦቅጥዒ ቋንቋ ፈረንሳ ክትጅምሩ ዘኽለኩም ቋንቋ ፈረንሳ ፣ ደረጅኡ ኣእትዉ

ንምምዝጋብ ኣብዚ ሊንክ ብምጥዋቕ :: Cliquez ici !

ኣብ የማናይ ሸነኽ ናይቲ ስክሪን፡ ኣብታ ቀያሕ “Connectez-vous pour vous inscrire".” እትብል ጠውቑ

ኣብ ላዕሊ ገጽ

16 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
marianne georgesmarianne georgesምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
simon karleskindsimon karleskindተርጓሚ/ሚት
emyanamemyanamተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_93887086utilisateur_93887086ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
noornoorተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
isabelleisabelleተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት