Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምምሃርን ምርዳእን ንትምህርቲ ምኩስኻስ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ሉምኒ ሓንቲ ዓምዲ ናይ ዌ ሳይት ኮይና ንተማሃሮ ንመንእሰያት ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዘለው ንክምሃሩ ዕድል ትከፍት፤፣ ኣብዚ ዓምዲ መደብ ናይ ሉምኒ ንመንእሰያት ኣብ ምምዕባልን ምርዳእን ሓፈሻዊ ናይ ባህልን ሕብረተ ሰብ ናይ ዓለምን ኣብ ከባቢና ዘለው ንምርዳእን ንምፍላጥን ዕዮ-ገዛ ኣብ ምስራሕን ናይ ሓገዝ ዕድል ኣስትምህሮ ብናይ ቪድዮ መስርሕ ተቕርብ፤፣ 

ንምንታይከ የዘገድስ?

ሉምኒ ዓቢ ዕድል ብነጻ መርጽካ\ኪ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስትን ትሕዝቶን ኣስትምህሮ ስልጠና ትምህርቲ ናይ ታሪኽ ኣብ ምክሻን ብመስርሕ ናይ ቪድዮ ጌራ ተቅርብ፤፣ ኣብ ዝደለኻ\ኺ እንተ ጠውቕካ\ኪ ተፍላልዩ ዓይነት ትሕዝቶ ናይ ስልጠና ክትረክብ\ቢ ትኽእል ፤፣ 

ኣብዚ ዓምዲ ፎርም ብመስርሕ ናይ ቪድዮ ጌርና ዝተፍላለዩ ህልው ኩነታት ክንከታተል ንኽእል ፣ ነዘሎ ኩነታት ናይ መዓልታዊ ዝግበር ጸውታት ንምግንዛብ ፣ ሉምኒ ሓደ መፍትሕ ንምርዳእ ክሕግዝ ዝኽእል መደብ ተቅርብ ፤፣ 

ከመይ ንገብሮ?

ንቆጸራ ኣብ ዓምዲ ፎርም ናይ ሉምኒ 

ኣብዚ ጠውቕ\ቒ Cliquez ici!  

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
simon karleskindsimon karleskindተርጓሚ/ሚት
rhamatallarhamatallaተርጓሚ/ሚት
utilisateur_39243168utilisateur_39243168ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
yakoyakoተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
ibrahimibrahimተርጓሚ/ሚት
utilisateur_93887086utilisateur_93887086ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ