Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ብራሕቂ ዝግበር ዑደት ወይ ዙረት ቤተ መዘክር፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 1 ሰዓት

ከይተንቀሳቐስካ ብራሕቂ ዝግበር ዑደት ወይ ዙረት ቤተ መዘክር ግበር፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 5 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

ብኮምፒተርን ተሌፎንን ታብሌትን ብምጥቃም፣ ካብ ገዛኻ ከይተንቀሳቐስካ ብራሕቂ ዝግበር ዑደት ወይ ዙረት(ማንዛኣዊ ወይ ቪርቹወል) ናይ ዓለም ቤት መዘክር ዑደትን ምድህሳስን ምግባር። ፣ እቶም ዝዓበዩ ቅርስታት ሌላ ንምግባር ንምፋልጥ ከም ምስጢር ኣይትሓዙን ኢዮም ንዓኻትኩም

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ቤት መዘክር ዝርከቡ እቶም ናይ ዓለምና ውርያት ዝኾኑ ፍሉጣት ኣዝዮም ጽቡቓት ቅርስታት ኣብ ገዛ ኮንካ ምድህሳስን ሌላ ምግባርን ይከኣል ኢዩ ፤፣

ናብ ኒው ዮርክ ንምኻድ ወይ ናብ ሎንደን ከምኡ’ውን ናብ ፓሪስ ትኬት ናይ ኣየር ምግዛእ ኣይድለን ኢዩ።

ወይ መእተዊ ትኬት ምግዛእ ኣይድልን ኢዩ መእተዊ ብነጻ ኢዩ ፤

ሕብሪ፣ ቅርጻቅርጺ፣ ስነ ጥበብ(ኣርት ዲዛይን) ፣ስነ- ጥንቲ ፣ ሳላ ብመንገዲ ብራሕቂ ብቪድዮ ዝግበር ዑደት(ማንዛኣዊ ወይ ቪርቹወል) ኣብ ገዛ ኮንኩም ዑደት ብምግባር ናይ ቀደም ታሪኽን ናይ ካልእ ዓለም ባህሊ ክትድህስስ ትኽእል

ከመይ ንገብሮ?

ካብቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣዝዮም ፍሉጣት ቤተ መዘክራት ብብዝሒ ዑደት ዝግበሩ ቤተ መዘክራት ምብጻሕ ወይ ዑደት ግበሩ ድህሰሳን ሌላን ምግባርን፣

ኣብዚ ጠውቕ\ቒ Cliquez ici!

ኣብ ኒው ዮርክ ዝርከብ ውሩይ ዝኾነ ቤት መዘክር ኤም ኦ ኤም ኣ ብምኻድ ብመንግዲ ብራሕቂ ዙረት(ማንዛኣዊ ወይ ቪርቹወል) ድህሰሳ ምግባር፣

ኣብዚ ሊንክ ጠውቕ\ቒ Cliquez ici!

ናብ ኣምስተርዳም ንምኻድ ብመንግዲ ማንዛኣዊ ወይ ቪርቹወል ድህሰሳ ንምግባር ኣብቲ ውሩይ ዝኾነ ቤት መዘክር ድ ቫን ሶ ቫን ጎግ፣

ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ጠውቑን ተወከሱን(ሊንክ) Cliquez ici!

ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ናይ ጀርመን ስነጥበብን ስነጥበበኛታትን ንምልላይን፣ ኣብ ከተማ በርሊን ዝርከብ ቤተ መዘክር ዑደት ምግባር፣

ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ(ሊንክ) ጠውቑን ተወከሱን፣ Cliquez ici!

ኣብ ከተማ ማድሪድ ዝርከብ ቤት መዘክር ናሽናል እስፓኞል ዝተባህለ እዋናዊን ዘመናዊን ቤተመዘክር ስነጥበብ ንምብጻሕ ወይ ዑደት ንምግባር፣ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ጠውቑን ተወከሱን፥ Cliquez ici!

ናብ ሎንደን ቤት መዘክር ናሽናል ጋላሪ ዑደት ንምግባር

ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ(ሊንክ) ጠውቑን ተወከሱን፥ Cliquez ici!

ናብ ሜክስኮ ንምኻድ ሌላ ምስ እቲ ዝዓበየ ታሪኽ ዘለዎ ስነ-ጥበባዊ ፍሪዶ ካህሎ

ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ጠውቑን ተወከሱን፥ Cliquez ici!

ናብ እቲ ዓቢ ህንጻ ፓሌ ባሮክ ደ ቪየን(ኣብ ከተማ ቪየና ዝርከብ ቤተ መዘክር ማለት እዩ) ሌላን ድህሰሳን ንምግባር ፣

ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ሊንክ ጠውቑን ተወከሱን፥ Cliquez ici!

ኣብ ላዕሊ ገጽ

17 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

margotgltmargotgltምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
frédériquefrédériqueተርጓሚ/ሚት
shamshamተርጓሚ/ሚት
gagogagoተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
ተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
maximseguin1996maximseguin1996ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
simon karleskindsimon karleskindተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት