Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኦቫል ሲቲወያን

Ovale citoyen
ኣዳላዊOvale citoyen

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ስፖርት ምዝውታር\ ምግባር

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ኩዕሶ እግሪ ሩግቢን ምስ ኦቫል ን ፉትቦል ሲተወያን ንምጽዋት ምጹ\ጻ !


ኦቫል ሲተወያን ሓንቲ ማሕበር ኣሲሶሽን ኮይና ንኵሉ ጾታ እስፖርት ናይ ኩዕሶ እግሪ ንምጽዋት ብሓባር ተእንግድ

ዝኾነ ይኹን ናትካ\ኪ ደረጃ ፣ ናትካ\ኪ ኵነታት ናይ ኣካል ፣ ጀማሪ\ት ወላ ኹን\ኒ ፣ ወይ ተምክሮ ይሃልኻ\ኺ፣ ምስ ኦቫል ሲቲወያን ኩዕሶ እግሪ ሲቲወያን ብነጻ ኢዩ ፣ ብነጻ ብዘይ ስክፋታን ፍርሒን፤፣

ንኵሉ ግዜ ናይ እስፖርት ፣ ኦቫል ናይ ኩሉ ብሓባር ተዳሉ ፣ ሳእኒ ጫማ ፣ ካልሲ ፣ ማሊያ ፣ ሓጺር ስረ ፣ ንምሓጻብ ናይ ሻወር ዘድልዩ ነገራት ፣ ሳምና ፣ሽጎማኖ ፣

ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማ ኣለው ፣ ኣብ ከተማ ቦርዶ ፣ ኣብ ከተማ ፑ ፣ ኣብ ከተማ ናንት ፣ ኣብ ከተማ ማንት ላ ጆሊ ፣ ኣብ ከተማ ናንቴር ፣ ኣብ ከተማ ፓሪስ ፣ ከምኡ`ውን ኣብ ቀጻሊ ኣብ ከተማ ቱሉስ፤፣

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኦቫል ሲቲወያን ን ፉት ቦል ሲቲወያን ናይ ሓባር ክብሪ ኣብ ስፖርት ይካፈሉ ፣ ከምኡ`ውን ትረኒን ልምምድ ምግባርን ጸወታ ናይ ሓባርን፤፣

ንተጻወቲና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ምስልሳል ናይ ምስላጥ ኣብ ናይ ሕጊ ፣ ምምሕዳራት፣ ኣብ ቤት ጽሕፈታት ሓፈሻዊ ማሕበራዊ ናብራን ኣብ ዝኾነ ጸገማት ንምፍታሕ ድጋፍ ሓገዝ ነብርክት ፤፣

ካብ ተጠቃሚ\ት ምስ ኦቫል ፉት ቦል ሲቲወያን ናይ ስራሕ ፍቃድ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ እንተ ተረኺቡ\ባ፣ ድልየታቱ\ታ ንምምላእ ንድሕረ ባይታ ናቱ\ታ ንምህናጽ ብሓባር ኮይና ኣብ ስራሕ ንምርካብ ወይ ኮርስ ትምህርቲ ፎርማሲዮን ንምርካብ ሓደ ድጋፍ ሓገዝና ነብርክት፤፣

ከመይ ንገብሮ?

ብዝተፋላለዩ ዓይነት መንገዲ ክረክብቡና ትኽእሉ\ላ ፤፣

ብፌስ ቡክ facebook , ወይ ብኢመይል ወይ ተሌፎን ብምድዋል

ኣብ ከተማ ቦርዶ ትቅመጥ እንተ ኮንካ ንግሩፕ ናትና መጺኻ\ኺ ንምርኻብ ኣይትጠራጠር\ሪ

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
mariamariaተርጓሚ/ሚት
jramsteinjramsteinኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ