Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ዱዎ ፎር ኣ ጆብ "DUO for a JOB (Ile-de-France)"  ዝበሃል ማህሕር ኣብ ፕሪስን ከባቢኣን።

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 6 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 1 séance ኣብ ሰሙን

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ኣብ ምድላይ ስራሕ ንሕግዝ ወይ ነሳሊ ኢና።

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ስራሕ ትደልዩ ዶ ኣለኹም፧ ነዚ ብኸመይከም ዝከናወን ሕርብት ዶ ይብለኩም፧ ዱዎ ፎር ኤ ጆብ "DUO for a JOB "

ተመዝገቡ

  • ምኩር በዓል ሞያ ብሉጽ ዝኾነ ውልቃዊ ምኽሪን ሓገዝን ነሰኒ ኢና
  • ብንኣስታት ሽዱሽተ(6) ኣዋርሕ ከም ልሙድሓደ እዋን ኣብ ሰሙን
  • ስራሕ ኣብ ምርካብ ክንሕግዘኩም እውን ንኽእል ኢና።

ብናጻን ንኹሉን ደላዩን እዩ ኣገልግሎትና

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ኣማኻሪኻን ወይ ዝሕግዘካን ሰብን ነቲ መጻኢ ናይ ሞያ መደባትካን ናይ ስራሕ ክእለትካ ንምንጻርን ወይ ብግልጺን ብሩህን መገዲ ንኽት ሰርዖ ይሕግዘካ።


እቲ ኣማኻሪኻን ወይ ዝሕግዘካን ሰብ ፣CV ንናይ ስራሕ ትግሃትካን ድሌታትካን ጽሑፍ ንምድላው፣ ተመኩሮታት ንምኽዕባት፣ ብ ኸመይ ብ ኢንተርነት ናይ ስራዕ ዕድላት ትከታተልን ኢለይል ትሳደድን ዘጠቃለለ እዩ።

እቲ ኣማኻሪኻን ወይ ዝሕግዘካን ሰብ፣

ርእሰ ተኣማንነትካ ንምምዕባል ይሕግዘካ፣ ብሓባር ኮይንኩም ድማ ብዝዕባ ኣብ ናይ ስራሕ ቃለ መሕትት ክትገብሮን ከተርእዮን ዝግበኣካ ስራሕ ክትረክብ ዘኽእለካን ናይ ደላይ ስራሕ ብቑዕን ግቡእን ባህርያት ንክትፈልጦን ንኽትገብሮን ድማ ይሕግዘካን።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ ኢንተርኔት ተመዝገቡ ወይ le site internet
በዚ 01.85.34.93.37. ደውሉልና።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

19 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
andressa bittencourtandressa bittencourtምምሕዳር
nournourምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
delphgatdelphgatተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
nikitanikitaተርጓሚ/ሚት
charlotte (duo for a job)charlotte (duo for a job)ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ