ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝርከብ ንቐትሪ ወይ ንመዓልቲ ጥራይ ዝኸውን መቐበሊ ኣጋይሽ ወይ ግዝያዊ ወዕቀሊ ዝኸውን ቦታ፣
ምስ ፍራንስ ሆሪዞን (France Horizon) ዝተባህለ መደብ፣

ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝርከብ ንቐትሪ ወይ ንመዓልቲ ጥራይ ዝኸውን መቐበሊ ኣጋይሽ ወይ ግዝያዊ ወዕቀሊ ዝኸውን ቦታ፣

ምስ 
ፍራንስ ሆሪዞን (France Horizon) ዝተባህለ መደብ፣

እንታይ ኢዩ?

ኣብዚ ንቐትሪ ጥራይ ወይ ንመዓልቲ ጥራይ ዝኸውን መቐበሊ ኣጋይሽ እዚ፣ ሰብ ህድእ ዝብለሉን ዘዕርፈሉን ቦታ፣ ብዛዕባ መስርሕ ኣተሓትታ ዑቕባን ብዝተሓሓዙ ጉዳያትን፥ ዑቕባ ሓቲቶም ወረቐቶም ናይ ዝሓዙ ስደተኛታት ክገብርዎም ዝግበኦም ምስላጥ ምሕደራዊ ወረቓቕትን፥

ብኣባላትና ዝተዳለዉ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳን፣ ኣደላልያ ስራሕን፥ ከምኡውን መዕረፊ ወይ ንግዚ ኡ ዝኾኑ መአንገዲ ቦታታትን፥ መንበሪ ገዛውቲን ኣብ ምርካብ ሓገዛት ከም እንህብን እነሰንየኩምን ክንሕብር ንፈቱ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 99 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

75 - Paris

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 99 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

75 - Paris

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ንቐትሪ ወይ ንመዓልቲ ዝኸውን መዕረፊ፣

እዘን ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝርከባ ክልተ ናይ ቀትሪ መአንገዲ ቦታታት ብፍሉይ ንልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ ስደተኛታት ናይ ምሕጋዝን ምስናይን መደባት ኣለወን፣ ኣፍደገታተን ግን ንኹሉ ተጠቃሚ ክፉታት እየን።

ናብ እዘን መአንገዲ ቦታታት እዚኣተን ንምኻድ ምስ እትደልዩ ድማ ኣድራሻታተን እዚ ዝስዕብ እዩ፣

- 1 bd du Palais, 75004 Paris

ኣድራሻ እታ ካል ኣይቲ መአንገዲት ቦታ ድማ እዚ ዝስዕብ እዩ።

- 82 av Denfert-Rochereau, 75014 Paris

እዘን ትካላት እዚኣተን ንኣገልግሎት ክፉታት ዝኾናሉ መዓልታትን ሰዓታትን ድማ፣ ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ኣብ ዘለዋ መዓልታት ካብ ሰዓት ትሽዓተ(09) ናይ ንግሆ ጀሚሩ ስጋብ ሰዓት ዓሰርተ ሽዱሽተ(16) ማለት ሰዓት ዓሰርተ ኣርባዕተ ናይ ምሸት ክፉታት ምዃነን ከምኡ ድማ ኣካላት መሕጸቢ( douche) ቦታታትን ኣገልግሎት ሓይሊ ጸዓትን ማለት ኤሌክትሪክን ዊፊ (wifi) ማለት ብራሕቂ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎታትን ንተጠቀምቲ ከምዘዳለወ ይሕብር።

ሓበሬታት ብዛዕባ ምስላጥ ማሕበራዊ ምሕደራዊ መስርሓትን መንግስታዊ ምሕዳራዊ ጉዳያትን ዝምልከት ውዕል ምእታው፣

ቅኑዕ ሓበሬታታት ብዛዕባ ኣተሓታትታ ዑቕባን ከም ኡውን እቶም ዑቕባ ሓቲቶም ወረቐቶም ዝሓዙ ስደተኛታት ክገብርዎም ዝግበኦም መስርሓት ክንህቦም ኢና።

ብዙሕን ዝተፈላለየን ቋንቋታ ዝዛረቡ ኣባላትና ንኸገልግሉኹም ኣብቲ ቦታ ኣለዉ።

እቶም ኣባላትና ብዛዕባ ኣብ ቋንቋ ፈረንሳ ዘለኩም ደረጃ ክእለትን ብዛዕባ ናይ ስልጠና ወይ ፎርማስዮንን (formation) ብዛዕባ ናይ ሞያ መጻኢ መደባትኩምን ብዝምልከት ንምግምጋም ቆጸራ ብምግባር ከዘራርቡኹም እዮም።

ኣብ ምስላጥ ምሕደራዊ ጉዳያትኩምን፥ ምድላይ ስራሕን፥ ናይ ስራሕ ልምድታትኩምን ተመኩሮታትኩምን ብቕዓትኩምን ዝገልጽ ሰነድ ወይ ሲቪ (CV) ብምባል ዝፍለጥ ወረቐትን፥ ስራሕ ንምድላይ ዝሕግዝን፥ ንስራሕ ዘለኩም ድልውነትን፥ ተበግሶን፥ ሃቐናን ዝገልጽ መሰነይታን ደብዳበን (lettre de motivation) ኣብ ምድላውን ምጽሓፉን ምኽርን ሓገዝን ክትረኽቡ ኢኹም።

ኣብ እትገብርዎም ምስላጥ ምሕደራዊ ጉዳያትኩምን፥ ብዛዕባ ናይ መጸግዕን፥ መንበሪ ገዛ ኣብ ምርካብን ሓገዝን ደገፍን ክትረክቡ ኢኹም።

ብዛዕባ ህልዉ ኩነታትኩም ብዝምልከት ተጸኒዑ ፣ ኣብ ሓደ መዕለቢ ምስተገበረሉን እቲ ሽግር ተመምዩ ምስተራ እየን፥ ብዛዕባ ብዛዕባ ኣደላልያ መጸግዕን፥ መንበሪ ገዛን ኣብ ምርካብን ንዘጋጥም ሽግር ኣብ ምፍትሑን ንዘለዉ መንገድታት ምርካብን፣

ስለዚ እቶም ኣባላትና ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀጻሊ እቲ ክትገብርዎ ዝግበኣኩም ኣገደስቲ መስርሓትን ምስላጦምን ዝድለ ስጉምቲ ይወስዱ።

ሓገዝ ኣብ ምድላይ ስራሕ፣

ስለዚ እቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ንምስላጥ እተመዘዙ ጥርኑፋት ጉጅለ ኣባላትና እምበኣር ብዛዕባ ኣብ ቋንቋ ፈረንሳ ዘለኩም ደረጃ ክእለትን ብዛዕባ ናይ ስልጠና ወይ ፎርማስዮንን ብዛዕባ ናይ ሞያ መጻኢ መደባትኩምን ብዝምልከት ሓደ መዕለቢ ንኽገብሩ ወይ ኣብ ሓደ መዕረፊ ነጥቢ ንኽበጽሑን ይውከሱኹም መደባቶም እውን የፍልጡኹምን፣

ስራሕ ኣብ ምድላይን፥ ናይ ስራሕ ልምድታትኩምን ተመኩሮታትኩምን ብቕ ዓትኩምን ዝገልጽ ሰነድ ወይ ሲቪ ብምባል ዝፍለጥ ወረቐትን፥ ስራሕ ንምድላይ ዝሕግዝ መሰነይታን ደብዳበን ኣብ ምድላውን ምጽሓፉን፣ ከም ኡውን ናይ ስራሕ ቃለ መሕትት ኣብ ምግባር ምኽርን ሓገዝን ክትረኽቡ ኢኹም።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ነዚ ንምስላጥ ኣብቲ ናይ ስራሕ ቦታ ተረኺቦም ንኽሕግዙኹም ድልውነቶም ዘረጋግጹልኩም ኣባላት ኣቡኡ ብኣካል ክትረኽብዎም ኢኹም።


ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
7 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
France Horizon

France Horizon