Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ASL ንጥፈታት ማሕበረዊ ስነ-ቃንቃ

CESAM
ኣዳላዊCESAM

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 6 ን 24 ዘሎ ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 2 ፍርቂ ሰዓት ኣብ ሰሙን

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ኣበይ ?

ኣብ ከተማ ዲጆን ቃንቃ ፈረንሳይ ምምሃር

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ንቃንቃ ፈረንሳይ ንምምሃር ባህጊ ኣለካ\ኪ ዶ ? መምሃራን ናይ CESAM ንቃንቃ ፈረንሳይ ንምምሃር ሓደ ደገፍ ናይ ምትሕግጋዝ ክገብርሉካ\ኪ ኢዮም፤፣

CESAM ማእከል መሰልጠኒ ቃንቃ ፈረንሳይ ኮይኑ ኣብ ከተማ ዲጆን ን ኣብ ከባቢ ሜትሮ ፖል ናይ ዲጆን ኣብዘን ዝስዕባ ከተማታት ይርከብ ፣ Bourrochesቡኾሽ ፣ Fontaine les Dijon ፎንተን ለ ዲጆን ፣ Balzac ባልዛክ ፣ Longvic ሎንግቪክ ፣ Chenôve, ሸኖቭ፣ Grésilles ግረሲይ ፤፣ 

 ኣብዚ ንጥፈታት ናይ ASL ምስታፍ ንቃንቃ ፈረንሳይ ምምሃር ኣብ ጽሕፈትን ናይ ቃልን፣ 

ኣካይዳ ኣብ ከባቢና ዘለው ነገራት ብዝበለጸ ንምርዳእን ይሕግዝ ፤

 ንኣብነት ፣ ኣብ ጥዕና ፣ ኣብ ዓውደ ትምህርቲ ፣ ኣመዳድባ ናይ ቤት ጽሕፈታት ፣ ኣብ ባህሊ ፣ ምንቅስቃስ ፣ ማሕበረዊ ስነ-ቃንቃ፣ 

እዞም ኩሎም ንጥፈታት ኣብ ከባቢ መንበሪ ገዛውቲ ዝካየዱ ኢዮም ፤፣ 

ንምንታይከ የዘገድስ?

ንጥፈታት ማሕበረዊ ስነ-ቃንቃ ኣብ ጥቃ ከባቢ ናይ መንብሪና ኮይኑ፣ናይ ክላስ ትምህርቲ ቆልዑት ኣብ ትምህርቲ ዝኽደሉ ግዜ ፣ ኣብ ሰሙን ክልተ መዓልቲ ፈረቃን ይኸውን ፣ ከምኡ`ውን ኣብ ግዜ ናይ ቫካንሲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ዕጽው ኢዩ ፤፣ 

ብ ኢንተርነት ኦን ላይን ናይ ምስላጥ መስርሕ ግበር\ሪ ፣ናይ ኣቆልዑት ትምህርቲ ንምክትታል ፣ ንጥፈታት ምትግባር ፣ ኣስልጠንቲ ናይ CESAM ኣስረርሓ ናይ ትምህርቲ ኣብ ከባቢኹም\ኽን ዘሎ ከተማ ከረዳእኹም\ኽን ኢዮም ፤፣ 

ምስ ኣካየድቲ ክትራኸቡ\ባ ትኽእሉ\ላ ፣ ቆጸራ ኣብ ከተማ ንምዝዋር ፣ ምራእይ ከመይ ጌርካ\ኪ ናብ ካልእ ቦታ ክ\ት\ንቀሳቀስ\ሲ ትኽእል\ሊ፣፤

ናይ ቆልዑት ቤት ትምህርቲ ኣካይዳ ምዕዛብ መታን ብዝበለጸ ንደቅኻ\ኺ ደገፍ ሓገዝን ከተቅርብ\ቢ፤፣ 

ንጥፈታት ናይ ኣቃውማ ኣብ ከባቢኹም\ኽን ኢዮም ክካየዱ፣ ንስኹም\ኽን ውን ብወገንኩም\ክን ኣብ በዓላት ኣብ ዝተፍላለዩ መደብ ናይ ኣጋጣሚታትምስ ደቂ ዓዲ ክትሳተፉ\ፋ ትኽእሉ\ላ፤፣

 ከምኡ`ውን ኣብ እንዳ ቤት መዝክር ቢብለቲክ ፣ ኣብ ምምሕዳር ናይ ከባቢ ንኡስ ዞባን ፣ ምስ ጎሮባብቲ ሌላ ምፍጣር ካልእን……..

ከመይ ንገብሮ?

ብኢመይል : cesam@cesamformation.orgPar ቁጽሪ ተሌ : 03 80 73 91 40 

ክትረኽቡና እንተ ደሊኹም\ኽን ብኣካል ኣብ ቦታና በዚ ኣድራሻ ክትበጽሑና ትኽእሉ\ላ 

 CESAM, 24 avenue de Stalingrad à Dijon 

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
sajaadsajaadተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
denissdenissተርጓሚ/ሚት
anne cesamanne cesamኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ