ኣብ መዓልታዊ ሂወትካ ናይ ምስላይ ሓገዝ ተጠቃሚ ምዃን፣
ምስ ብሓባር ዝበሃል ማሕበር፣

ኣብ መዓልታዊ ሂወትካ ናይ ምስላይ ሓገዝ ተጠቃሚ ምዃን፣

ምስ 
ብሓባር ዝበሃል ማሕበር፣

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 6 août 2021

እንታይ ኢዩ?

ብሓባር "Ensemble!" ዝበሃል ትካል ወይ ማሕበር፣ኣብ ከተማ ዲጆን ክትቅመጡ ንእትመጹ ሓደሽቲ  ነባሮት ብዛዕባ ሓድሽ ምጅማር ሂወት ኣብ ከተማ ዲጆን ብዝምልከት ዘሳልን ዝሕግዝን ማሕበር እዩ፣

ኣብ ዲጆን ምንባር ማለት ስራሕ ምስራሕን ከምኡውን መሓዙት ምህላውን ማለት እዩ፣ ናብ ትልሂታት ምኻድን፣ ምውስዋስ ኣካላት ምግባርን፣ ምስ ደቅኻ ናይ ኩሉ ነገር ምክፋልን፣ መንግስታዊ ጉዳያትካ ምስላጥን፣ ብሓባር ዝበሃል ማሕበርና ንዓኹም ንምሕጋዝ ድልውቲ እያ፣ ስለዚ ናብ ዲጆን ብደሓን ምጹና፣  

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 65 ዕድመ
ግዜ

ካብ "2" ክልተ ክሳብ ኣርባዕተ "4 " ወርሒ፤

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ጠለብ ምቕራብ ናይ መርጋገጺ
Titre de séjour
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 65 ዕድመ
ግዜ

ካብ "2" ክልተ ክሳብ ኣርባዕተ "4 " ወርሒ፤

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ጠለብ ምቕራብ ናይ መርጋገጺ
Titre de séjour
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ምውስዋስ ኣካላት ምግባርን፣ ትልሂታት፣ ሳዕሲትን ካልኦት ነዚኦም ዝኣመሰሉን ምግባር፣

  • ጉስጢ ወይ ቦክስ "de la boxe" ኢልና እንጽውዖ ብልምዲ፣ ዮጋ "yoga "ናይ ጃፓናውያን ናይ ምስትንታንን ምውስዋስን ባህላዊ ንጥፈት"፣ ምሕምባስን "la natation"፣ ጸወታ ኩዕሶ እግርን "du football" ክትሳተፍ፣ ድሌት ኣለካዶ/ኪዶ፧
  • ኣብ ዲጆን ዝርከባ ኣስታት ሰለስተ ሚእቲ ዝኾና ማሕበራት እምበኣር  ነቶም ልዑል ናይ ስፖርቲ ፍቕርን ድልየትን ተመኩሮን ዘለዎም ይኹን ኣብ ናይ ምንቅስቓስ ኣካላት ተሳቲፎም ደስ ዝብል ጊዜ ጥራይ ከተሕልፉ ንእትደልዩን ሰባት ዝኾኑ፣ ኣዝዮምን ብዙሓትን ዝተፈላለዩን ስፖርታዊያን ንጥፈታት ኣዳልዮምልኩም ኣለዉ፣
    ብሓባር ዝበሃል ማሕበርና፤ እቲ ባህ ዝብለኩም ናይ ስፖርቲ ዓይነት ንኽትመርጹን ብድሕሪ ኡ ድማ ንኽትምዝገቡን የሳልየኩምን ይሕግዘኩምን፣
  • ሙዚቀኛ ወይ ተላሃዪ ዲኻ/ዲኺ፧  ወይ ድማ ብሕጂ ንኽትመሃር ትደሊ/ዪ ዶ ፧ ምስዕሳዕ ዳንስ "la danse" ፣ ናይ ኣእማን ብጥበብ ምውቃር ወይ ምጽራብ "la sculpture"፣ ስእልታት ናይ ምስኣል "le dessin"፤ ወይ ናይ ተዋስኦ ወይ ትያትር  "théâtre" ሞያታት ፍቅሪ ኣለካዶ/ኪዶ፧ እምበኣር ማሕበርና ኣብ ከተማ ዲጆን ናይ ስነ ጥበብ ንጥፈታት ንኽትረኽቡ ክትሕግዘኩም እያ፣ 

ምስ ሓደሽቲ ሰባት ምልላይን መሓዙት ምጥራይን ምርኻብን፣

ሓደሽቲ ሰባት ክትላለዩን ኣብቲ እትነብሩሉ ከባቢ ወይ ኣብቲ እትቕመጡሉ ከተማኹም ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትሳተፉ ትደልዩ ዶ፧ ማሕበርና ብሓባር ኣብዚ ጉዳይ ከተሰንየኩም  ድልውቲ እዩ፣

ገባር ሰናይ ወይ ወለንታዊ ሰብ ንምዃን ቃል ምእታውን ኣብቲ ናይ ወለንታውያን ስራሕ ምስታፍን ስጉምቲ ምውሳድን፣

ኣብ ዲጆን ዝርከባ ማሕበራት ገባርቲ ሰናይ ወይ ወለንታውያን ሰባት ይደልያ እየን፣ ስለዚ ማሕበርና ብሓባር እተን ሓገዝ ወለንታውያን ዝደልያ ማሕበራት በዓል መን ምዃነን ንኽትፈልጡወን ምርሒት ወይ ሓበሬታ ይህበኩም እዩ፣

ግጥማትን ኣዘናጋዒ ምርኢታትን ኬድካ ምርኣይ፣

ማሕበርና "ብሓባር" ከመይ ጌርኩም ናይ ትልሂታት ይኹን ናይ ግጥማት መእተዊ ቲኬታት ክትረኽቡ ከምትኽእሉን  ከመይ ጌርኩምከ ምስ ብዙሓት ብሓባር ኬድኩም ክትከታተሉ ከምእትኽእሉን ሓበሬታ ይህበኩም፣ 

ኣብ እትነብሩሉ ናይ ከባቢኹም ናይ ሓባር ንጥፈታት ተሳተፉ፣

ማሕበርና "ብሓባር!""Ensemble!" ኣብቲ እትቕመጡሉ ከባቢ ንዘለዉ ንጥፈታት ንኽትፈልጥዎምን ኣብቲ እትነብሩሉ ናይ ከባቢኹም ንጥፈታት ክትሳተፉን የተባብዓኩምን፣

ኣብ ናይ መንግስቲ ጉዳያትኩም፣ ስልጠና ቋንቋ ፈረንሳይ፣ ኣብ ዝግበሩ ንጥፈታት ንምስታፍ ኣብ ምምዝጋብን፣ ኣብ ናይ ደቅኹም ናይ ትምህርቶም ናይ ምሕጋዞም ጉዳይ ብዝምልከት ሓገዝን ምስላይን ምርካብ፣

ስልጠና ቋንቋ ፈረንሳይ ከመይ ኣበይ ክትውስዱ ከምትኽእሉ ኣይትፈልጡን ዲኹም፧ ንደቕኹም ኣብ ትምህርቶም ክትሕግዝዎም ከምኡውን ምስ መሓዙቶም ተመሃሮ ወጺኻ ናይ ምዝዋር መደብ ክህልዎም እንከሎ ከተሰንይዎምን ሓቢርኩም ምሳታቶም ክትከዱን ትደልዩ ዶ፧

ናይ መንግስቲ ይኹን ካልእ ናይ ቤት ጽሕፈታት ጉዳያትኩም ባዕልኹም መርብብ ሓበሬታ ተጠቒምኩም ማለት ብኢንተርኔት( ንኣብነት ከም ናይ ላካፍ"la CAF"፥ ናይ ፖል ኣምፕልዋን Pôle Emploi" ካልኦት ነዚኦም ዝኣመሰሉን ከተሳልጡ ትደልዩ ዶ፧

ማሕበርና "ብሓባር" ናይ መንግስቲ ይኹን ካልእ ናይ ቤት ጽሕፈታት ጉዳያትኩም ባዕልኹም ርእስኹም ክትክእሉን ከተሳልጡ ክትክእሉን ይሕግዘኩምን የሳልየኩምን፣     

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብቴሌፎን፥ብናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና፥ ወይ ብኣካል ኣብ ቤት ጽሕፈትና ብምምጻእ፣

ኣብዚ ሓባሪ ካርታ ጠውቑ Cliquez sur la carte!

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
2 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CESAM

CESAM