Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Avec Le CAP'Intégration - Centre d'Accueil et de Préparation à l'Intégration

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 6 ን 12 ዘሎ ወርሒ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ኣበይ ?

ምፍላጥ ብዛዕባ ግቡእማሕበራዊ ምምሕዳራዊ ሓገዝ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ጥሪ 2012 ዝተጀመረ ማእከል ኣቀባብላን ምድላውን ውህደት ፈረንሳ (CAP'Intégration) ፈረንሳ terre d'Asile ብዞባውን ኣብ መንጎ ክፍልታትን ዳይረክቶሬት ቁጠባ፡ ስራሕ፡ ዕዮን ምትሕግጋዝን (DRIEETS) de l'Ile de France ዝምወል ፕሮጀክት ኮይኑ፡ ዕላማ ዝገበረ...ማሕበራዊ ምትእትታውን ምውህሃድ ተጠቀምቲ ኣህጉራዊ ሓለዋ ካብ ኢል ደ ፈረንሳ ናብ ሕብረተሰብ ፈረንሳን ምድንፋዕ።


እዚ Le Café des Réfugiés ናይ ስደተኛታት ወይ ካፈ ናይ ረፉጂ ፣ ን ናይ ስደተኛ ወረቐት ዘለዎምን ኣብ ፓሪስ (75000).ጥራይ ዝምልከት እዩ
ኣዝዩ ኣገዳሲ
ኣብዚ መደብ ንምስታፍ ፣ኣብ ቤት ጽሕፈት ፣ጉዳይኩም ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ብምኻድ ክትገልጹ ይግባእ

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • ምእንቲ ሕቶታት ክትሓትትን ኣብ መዓልታዊ ምምሕዳራዊ ኣገባባት (CSS, CAF, Pôle emploi, ግብሪ, Transport Solidarity, ANEF, ምንባብ ደብዳቤታት ወዘተ) ብዘይ ቆጸራ ኣብ Café des Réfugiés ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።
  • ብተወሳኺ ኣብ ፍሉያት ኣገባባት ከም ዳግመ-ጥርናፈ፡ ምጥርናፍ ስድራቤት፡ ሕቶ ናቹራላይዜሽን... ንቐዋሚ ተበጻሕነት መሰላት ቆጸራ ብምግባር ካብ ደገፍ መሰረታዊ ነገራት ምፍላጥ ትኽእሉ permanence d'accès aux droits.ኢኹም።
  • ብተወሳኺ ብመንገዲ ፕሮግራም ክለፍ ደ ፍራንስ programme Clef de France ብምንቅስቓስ ኣቢልካ ንውህደት ዝግበር ደገፍ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።

በቲ ማሕበር ዝወሃብ ዝተፈላላዩ ኣኼባታት እውን ክትሳተፉ ትኽእ እውን ይከእል እዩ ፣ ከም እኒ

  • ሓበሬታ ብዛዕባ ምጥርናፍ ስደተኛታት ስድራ
  • ሓበሮአታ ብዛዕባ ፣ ምንቅስቓስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምምዕባል ወዘተ ,
  • ከምኡውን እንተርኔት ኣፍልጦታትን ካልእን ንምስታፍ ትኽእሉ ኣሎ፣ numérique SMART

ስራሕ ወይ ስልጠና ትደሊ እንተኾንካ፡ ከከም ሞያዊ ፕሮጀክትካ፡ ሕቶታት ክትሓትት፡ ምኽሪ ክትረክብን/ወይ ድማ ካብ መምርሒ ክትጥቀምን ትኽእል ኢኻ።

ኣብቲ ናይ ሲቪ ዓውደ መጽናዕቲ እውን ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹምl' CV.።

ከከም ደረጃኹም ንምምዕባል ዝሕግዝ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ትምህርቲ ስልጠና ምርካብ እውን ይከኣል እዩ ኣብ ማሕበርና

ናይ ባህላዊ ንጥፈታት መደባት ከም እኒ ፣ (ሙዝየም ፣ ትያትር፣ሲነማ፣ ኮንሰርት፣ ሰርከስ...) ከምኡ እን ናይ ስፖርትንንጥፈታት (ናይ ኣግሪ ጉዕዞ፣ ሓጺር ጉያ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት...).፣

ከመይ ንገብሮ?

ናብ ቦታና BPI ኢኻ፣ ብዘይ ቆጸራ ናብ 69 - 71 Rue Archereau 75019 Paris፣ ካብ ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ ካብ ሰዓት 9:00 .፣ ኩነታትካ ክትገልጽን ካብ ኣገልግሎት ናይቲ ማእከል ክትጥቀምን ትኽእል ኢኻ።

ንካፌ ደስ ረፉጅየስ ኣንጊህኩም ምጹ! ካብ ሰዓት 9፡00 ክሳብ 12:30 ካብ ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ ክፉት እዩ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

16 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
utilisateur_41222952utilisateur_41222952ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
utilisateur_42995259utilisateur_42995259ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
azeez sadeqazeez sadeqተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
jospribjospribተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
capicapiኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
noornoorተርጓሚ/ሚት
manimaniተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
asgharasgharተርጓሚ/ሚት