መስመር ንስራሕን መንበሪ ገዛን ስደተኛታት
ምስ ሮለረፍ Reloref

መስመር ንስራሕን መንበሪ ገዛን ስደተኛታት

ምስ 
ሮለረፍ Reloref

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ20 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

ካብ 2004 ኣትሒዙእዚ ፕሮጀክት ሕብረተ ኢሮፓ ፣ መስመር ንመንበሪ ገዛን ስራሕን ንረፍጂ ስዴተኛታት ፣ (RELOREF) ንረፍጂ ስዴተኛታት ዝኾኑ ሰባት ፣ ፣ኣስትምህሮ ፣ ኣብ ምውህሃድ ናይ ሰብ ሞያ slTena

ፕሮጀክት ናይ ሮሊፍ ንተሓጋገዝቲ ሰብ ሞያን ከምኡ`ውን ናይ ኣህጉራዊ ዑቕባ ዝወስዱን ናይ ሓገዝ ድጋፍ የብርክት፤፣

*ምስ ሞያዊናይ ኣካላት ናይ፣ ምጥያስን ምውህሃድን ስደተኛታታ ፣ኣብ ማሕበራትዊ ጉዳያትብምውህሃድ

*ኣብ ምርካብ ዝሕግዙ ኣይ ኢንተግሬሸን መድደባት ምክያድ

*ኣብ ሕጋዊን ሞያዊ መኽሰባት ተረባሒ ንምዃን

*ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ሓገዝ ምርካብ

*ን ኹሎም ኦኡቕባ ዝረኸቡ እቲ ዝግባእ መሰላቶም ንኽጥቀሙ ምኽኣል ፣ ምስናዮም።

እዚ ብ ኤውሮጳዊ መለክዒ ማለት FAM ን ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያትን ዝተወደበ እዩ።

ንዝያዳ ሓበሬታ፣ ኣብዚ ተኸታታሉ

En savoir plus

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

ንሰብ ሞያ ውህደት።

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ኣገዳሲ

ንሰብ ሞያ ውህደት።

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ናይ ሕጊ ድጋፍ ንምርካብ

ብዛዕባ መስርሕ ናይ ምስላጥ ምስ ናይ ህዝቢ ዘራኽብ እንተ ኮይኑ፤ መሰል ብዛዕባ ናይ ካርት ሰጁር መንብሪ ፍቃድ ፣ ሓፈሻዊ መሰል ኣብ ስራሕ ፣ መንበሪ ገዛ ፣ ምጥርናፍ ናይ ስድራቤት ፣ ካልእን ›……..

ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ መስመር ጠውቑ edemande d'appui juridique et social

ፈላሚ ኣኼባ REP ንምስታፍ

ኣብቲ ቲ ኣኼባታት ብምስታፍ ፣ ናክ
ካልኦት ተመክሮ ንምምሃርን ናትኩም ተመክሮን ንምክፋልን የኻለኩም። ዝሕተቱ ሕቶታት መልሶም ክትሰምዑን ፣ ምስ ሕቶኹም ዝመሳሰሉ
እንተኾይኖም ከተርዕሙን እንተዘይኮይኖም ድማ ሕቶኹም ክትሓቱ ዕድል ይፈጥረልኩም/። እቶም ብ ሰብ ሞያ ዝመጹ ሕቶታት፣ ኣገደስቲን፣
ንጉዳያት ስድደተኛ ዝድህስሱን መፍርሒ ዘናድዩን እዮም። እዚ ዓይነት
ኣኬባታት እዚ ድማ። ኣብ ዓመት ክልተ መዓልታት እዩ ዝካየድ

ኣብቲ ኣኼባ ናይ REP እንታት ከም ዝመስል ምስ እትደልዩ ካብ ምስካስ ንድሕሪት ኣይትበሉ le site internet Reloref

መሽርክቲ ምስ ሰብ ሞያ ሕጊ ስራሕ ንምስራሕ

እዚ ካብ 2021 ኣትሒዙ ዝፈለመ ፕሮጀክት ኣብ ምስላጥ ናይ ቤት ጽሕፈታት ዝነጥፉ ስምምዕ ይገብር፣ ምስ ሰብ ሞያ ኣብ ስራሕ ምትእትታው ዝገብሩ፣ንኹሉ ክፉት እዩ።እቲ ን 30 ደቓይቕ ዝጸንሕ ሞያዊ ምኽሪ

*ኣብ ምርካብ መሰል ናይ ካርድ

* ናይዕለተ ልደት ወረቐት ካብ ኦፍራ OFPHRA

*ኣብ መሰላት ናይ ካፍ CAF

*ስራሕ ናይ ምርካብ ዕመሰልpOLE EMPLIO

*ናይ ጥዕና cPAM

*ን መንእሰያት ብ ሚስዮን ሎካል መሰል ምጥቃም Mission lical

*ናይ ቤተሰብ ምጥርናፍ

*ናይ መንአሳቀሲ ካርዲ ኮነ ናይ መገሺ ንምህላው፣

*ኣብናይ ክራይ ሓገዝ ምርካብ።

* LDS BPI

* Membre de la famille ፣ኣባላት ስደተኛ ምስ ዝኾኑ ኣባላታ ምጥርናፍ

*ዜግነትን / ናቹራሊዘሽን ምእንቲ ክትሓቱ

ኣብ ምክትታል ወይ ምጥርናፍ መጻምዲን ዘተኮሩ ጉዳያት ከምኡ ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም፣ Inscriptions aux permanences መዝገቡ

ምፍላጡ ኣገዳሲ! ከምኡ እውን ትካልና ፣ ኣብ ጉዳይ ጥዕና ዝምልከት ጉዳይ ምስ ዝህልወኩም ፣ ብ ናይ ዙም ኣኼባ፣ ኣብ ነፍሲወከፍ ወርሒ ንገብር ኢና

ገዛን ስራሕን ንኽምርካብ

ግሩፕ ናይ ሮለፍ ንድሕረ ባይታ ንፕሮጀክት ናይ ሌላ መደብ የቅርቡ ፣ መሰረታዊ ኣብዚ መደብ ናይ ኣህግራዊ ረፍጂ ወይ ዑቕባ ነዚ ሕቶታት የቅርቡ

. ናይ ምኽሪ ወይ ጎስጋስ ተጠቀምቲ ክትኮኑ ተደልዩዶ ? እወ እንተ ኮይኑ መልሲኹም\ኽን በዚ ዝስዕብ ኢመይል ጌርኩም ጸሓፉልና ecerceau@france-terre-asile.org

መሳርሒ ስነ-ትምህርቲ

ግሩፕ ናይ` ዚ ፕሮጀክት ቀጻሊ መሳርሒ ስነ-ትምህርቲ ይዝርግሑ፣ ከም ኡውን ብዛዕባ ስነ-ሕጊ ንስዴተኛታት ዝምልከት ብፍላይ ንተሓጋግዝቲ ምስ ስዴተኛታት ናይ ኣህግራዊ ዑቕባ ወይ ናይ ረፍጂ መከላኸሊ ዝወስዱ ዝነጥፉ፤፣

ኣብ ናትና ዌብ ሳይት በዚ ዝስዕብ ሊንክ ወይ መላግቦ ብምጥዋቅ ፣ ዝተፈላልዩ ዓይነት መሳርሒ ቀጻሊ ዝዝርግሑ ሓበሬታት ክንረክብ ንኽእል፤፣

site Reloref

ትምህርታዊ መሳርሒታት

እቲ ናይ ፕሮጀክት ጉጅለ ተጠቀምቲ ኣህጉራዊ ሓለዋ ንዝኾኑ ሰባት ዝድግፉ ተዋሳእቲ ትምህርታውን ሕጋውን መሳርሒታት ብቐጻሊ ይሕትም።

  • ናይ ምውህሃድ ካፕሱላት፤
  • መምርሕታትን ኪትታትን፤
  • ዜናዊ ወረቐት፣ ሕጋውን ማሕበራውን ክትትል፣ ደብዳቤ ዑቕባን Vues Europeን፤
  • ኦንቦርዲንግ ዌቢናር።
  • ጸብጻብ REP

ኩሎም መሳርሒታትና site Reloref

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ካብ ምሕታት ድሕር ኣይተብሉ\ላ

ብ ኢመይል ኣድረስ reloref@france-terre-asile.org

ቁ. ተሌፎን 07.57.40.49.96

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
26 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
15እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
France Terre d'Asile

France Terre d'Asile