Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ MAINtenant

Coallia
ኣዳላዊCoallia

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 2 በብ ውሱን ግዜ ናይ ወርሒ

ንናይ ቀረባ ተሓታቲ ምዃን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

ዕላማ ናይ`ዚ መደብ ብድርብ ሓገዝ ናይ ድጋፍ ምርካብ ፣ ን ኣብነት መንበሪ ገዛ ምርካብ ኣብ ማእከል መደቀሲ ናይ ኩዋልያ መቀበሊ ንስዴተኛታት ሓተቲ ዑቕባ መጽንሒ መሰጋገሪ ክሳብ ናይ ውልቃዊ መንበሪ ገዛ ምርካብ እዩ።

ተወሳኺ ኣብዚ ቦታ ናይ ዝተፈላልዩ ዓይነት ባህሊ ክንካፈሉን ፣ ኣብዚ ቦታ ድልዱል ዝኾነ ዝምድና ምፍጣርን ይከኣል። ዕላማ መደብ ናይ ሕጂ ንስደተኛታት ንምእንጋድ ምስ ሕብረተ ሰብ ሃገረ ፈረንሳ ንምውህሃድ ወይ ንምግባር ይሕግዝ ::

ኣብዚ መደብ ኣባል ብሙኻን ንሓደሽቲ ረፍጂ
ስደተኛታት ኣብ ምውህሃድን ናይ መጻኢ መደባቶም ንምህናጽ ፣ ፣

መስመር የዕሩኽ ወይ ማሓዙት ንምርካብ ምፍላጥን ኣብ ማእከል ምስ ደቂ ዜጋታት ንምህሃድ ፣ ስራሕ ንምርካብ ንእሽተይ ድፍኢት ናይ ሓገዝ ምግባር ::

መን ሓገዝ ክረክብ ይኽእል ?

ክሎም ን ስደተኛታት ኣብ ማእከል መንብሪ ኩዋልያ ዝቀመጡ ናይ ዑቕባ ዝረኸቡ ኣብዚ መደብ ተጠቀምቲ ናይ ሓገዝ ክኾኑ ይኽእሉ::

ናይ ወልንታዊ መሰረት ሓደ ሰብ ወይ መጻምድቲ ፣ ወይ ቤተሰብ ረፍጂ ስደተኛታት፣ ኣብዚ መደብ ልክዕ ከም ብልግነት ሒዞም ክተሓጋገዙ ይኽእሉ፣ ናይቲ ስደተኛ ባህሊ ፣ ድልየት ፣ ፍሉይ ነገር ኣብ መበቆል ሃገሩ ዝርከብ ፣ ከካፍል ይኽእል።

ብኸመይ መን ባሊጋ ወይ ተሓጋጋዚ ምዃን ይከኣል ?

መንእስያት ልዕሊ ዕድመ ፣ ሰብ ሞያ ፣ ማንም ሰብ ንስደተኛ ናይ ምሕጋዝ ባህጊ ዘለዎ ካብ ኵሉ ዓለም ዝምጹ\ጻ ናብዚ መደብ ንምጽንባር ድልየት ዘለዎም ይግባእ ::

ኣብዚ መእብ ዘድልዩ ወይ ዝጠለቡ ነገራት ፣ መጀመርያ ባሊጋ ንምዃን ወይ ሓገዝ ንምብርካት ድልየት ክህልው ኣለዎ ፣ ን ኣብነት ኣብ ወርሒ ብውሑድ ክልተ ሳዕ ግዜ ምርካብ ::

ንምንታይከ የዘገድስ?

ካብ ማእከል ግዝያዊ መንበሪ ናይ ኩዋልያ ነብሶም ክኢሎም ኣብ ናይ ምውጻእ ግዜ ንስዴተኛታት ሓገዝ ምብርካት ኣብ ህይወቶም ዓቢ ግደ ኣለዎ ፣

ንኣብነት ወገንዊ ስራሕ ኣብ ምድላይ ናይ ሓገዝ ኣብርክቶ ክትትገብሩ ትኽእሉ ::

ምስ ስደተኛታት ብውሑዱ ኣብ ወርሒ ክልተ ብምርኻብ ንጥፈታት ከተካይዱ ትኽ እሉ ንኣብነት ፣ ብሓባር ናብ ደገ ምዝዋር፥ ኣብ ደገ ቡን ምስታት ምዝንጋዕ፣ ስፖርት ምግባር፣ ብሓብር ምስ ስድራቤት ናብ ናይ መዛንግዒ ቦታ ምኻድ ::

ከም ኩነታቱ ዘደልዩ ነገራት ምምላእ፣ ብፍላይ ስደተኛታት ዝብህጎም ቦታታት ፣ ብዝያዳ ብሓባር ንክትመርጹ መሰል ኣለኩም ::

ንስደተኛታት ብልግነት ወይ ናይ ሓገዝ ድጋፍ ምግባር ብኣንጻሩ ውን ካብቲ ሰብ ሓደ ተመክሮ ክትከስቡ ትኽእሉ ::

ከመይ ንገብሮ?

ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ብምጥዋቅ መንበሪ ገዛ ናይ ኵዋሊያ ክንረክብ ንኽእል carte de Coallia

ንፎርሙል ቅጥዒ formulaire.

ዝቅጽሉ በብደረጃታት ኣብዚ ተሰሪዖም ኣለው ici .

ምስ ካልኦት ልዕሊ ዕድመ ናይ ወልንታዊ ዝሰርሑ ናይ ዝርርብ መደብ ተዳልዩ ኣሎ፣ ኣብ መወዳእታ ከምኡውን ምስ ግሩፕ ተሓጋዝቲን ረፍጂ ስደተኛታት ዝያዳ ሓበሬታት ንምርካብ ናይ ምርኻብ መደብ ተዳልዩ ኣሎ ::

ሓደ ሰብ ወይ ሓንቲ ስድራ ናይ ረፍጂ ዑቕባ ምስ ረኸበት ካብ ናትና ኣባላት ናይ ምርኻብ መደብ ሓሳብ ንምቅይያር ቆጸራ ክገብርልኩም ኢዮም፣ ኣብ ናይ መጀምርያ ቆጸራ መዓልቲ ኣብ ማእከል መቀበሊ ምስ ሓደ ወይ ሓንቲ ኣሲታንስ ሶስያል ወይ ተሓጋጋዚ\ት ዘለውዎ ርክብ ከተካይዱ ኢኹም ::

ኣብ ላዕሊ ገጽ

20 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
nournourምምሕዳር
andressa bittencourtandressa bittencourtምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
utilisateur_2134382utilisateur_2134382ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
koryanikakoryanikaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
simon karleskindsimon karleskindተርጓሚ/ሚት
utilisateur_84344799utilisateur_84344799ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
zahraa fahimzahraa fahimተርጓሚ/ሚት
alinalalinalተርጓሚ/ሚት
utilisateur_13438143utilisateur_13438143ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ