Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ሓግዙና ንምምሕያሽ Réfugiés.info ዝምምዕባል!

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un mois

እንታዩ’ዩ ?

👉 ተመኩሮኹም ኣብ Réfugiés.info ን 2 ደቓይቕ ኣካፍሉ 👈 ኣካፍሉ።

ናይ ሞባይል ኣጠቓቕሙ ንምምሕያሽ፡ ጉጅለ Réfugiés.info ብዛዕባ እቲ ኣፕሊኬሽን እንታይ ከም እትፈትዉ፡ እንታይ ክመሓየሽ ከም እትደልይዎን ንምርዳእ ሓገዝኩም የድልየና እዩ ።

ሓጺር መሕተቲ ጽሑፍ ኣዳሊና ኣለና ምእንቲ እዚ ዝስዕብ ነገራት ንምትግባር፤

  • ተኽእሊኩም ተመኩሮኹም ኣብ Réfugiés.info ኣፕሊኬሽን ኣካፍሉና።
  • ኣፕሊኬሽንና ኣብ ምድላይ ሓበሬታ ብኸመይ ከም እተሓገዝኩም ንገረና።
  • ከምኡውን ነቲ ኣፕሊኬሽን ንምምሕያሽ ሓሳባትኩም እንተሂብኩምና ደስ ክብለና እዩ።

👉 ኣብዚ ጠውቑ መሕተቲ ኣብ ውሽጢ 2 ደቒቕ ክትምልሱ!

ከመይ ንገብሮ?

ብድሕሪኡ’ከ ?

መላእ ኣባላት Réfugiés.info ንምትሕብባርኩም ዓቢ ምስጋና ከነቕርብ ንፈቱ !

ኣብ ላዕሊ ገጽ

10 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

nournourምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
marianne georgesmarianne georgesምምሕዳር
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
m7sevenm7sevenተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት