Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ኩነታት

ናይ ባንክ ሕሳብ ምህላው

ምኽፋት ናይ ሞባይል መስመር

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

ብ ዝተፈላለያ ትካላት ዝተፈላለየ ፣ ትካላት ኣገልግሎት ናይ ምድዋልን SMS ንምርካብ እመመ ወይ ጠለብ ናይ ዕዳጋ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም።

እቶም ቀንዲ ድማ ከም እኒ Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free …እዮም

ብ ሓደ ኽፍሊት ፣ ዝተፈላለያ ትካለት ድማ ዝተፈላለየ ወይ ተመሳሳሊ እማመታት የቕርቡ።

ከመይ ንገብሮ?

ኩሎም ድማ :

 • ናይ ቀጽሪ ሰዓታት ምድዋል ኣብ ፈረንሳ ውሱን ድ (= ወይስ ዘይ ውሱን)
 • ብዝሒ ናይ SMS ወይ MMS ኣብ ፈረንሳ ወይ እቲ SMS እንተላይ MMS ብዘይ ገደብ ድዩ ኣይኮነን
 • እቲ ዓቐን ናይ (ጂጋ ባይት ) ኣብ ኢንተሬት
 • ዋግኡ ብ ዩሮ € ኣብ ምድዋል ዓለመለኻዊ ጻውዒት...

እቲ ኣገልግሎት እናዓበየ ብዝኸደ እቲ ክፍሊት እናበዝሐ ይኸይድ,

ን ምምራጹ ፣ ,ኣብ ኩናታትኩም እዩ ዝምርኮስ። :ብብዝሒ ትድውሉ ን? እንተርነት ከ ብብዝሒ ትጥቀሙ ዲኹም ?

ናይ ዝተፈላለዩ ኦፐረተራት ዝርዝራዊ ኩነት ን ምፍላጥ ፣ ግዜ ወሲድኩም ተኸታቲልኩም ረኣይዎ። .

ሓደ ወሃብ ትካል ምስ መረጽኩም ሲም ካርድ SIM ክህልወኩም እዩ.

ነዚ ንምህላው SIM, ብ ኽልተ ኣገባባት ይፍጸም :

 • ካብ ናይ ኢተርነኤት ሳይት ናይቶም ትካላት (ሕሳብ ብ ኢንተርኔት ብምኽፋል። )
 • ብቐጥታ ኣብ እቲ ቡቲክ ብምኻድ
ኣገዳሲ ምፍላጡ
i ምላጡ ዘገድስ፣ :ብ ኢንተርኔት ንምጥላብ እውን እቲ መስርሕ ተቓሊሉ እዩ፣ , ኣብ እቲ ቡቲክ፣ እትወስድዎ ዶክሜንታት ዘይምርሳዕ፣ ን ኣብነት ( ናይ ገዛ መረጋገጺ ክፍሊት፣ ቼክ).ኣብ free ብ ቅልጡፍ SIM ካርድ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይሕበር (እንተደኣ ኢመይልን ናይ ባንኪ ሕሳብን ሃልይኩም ጥራይ እውን ይከኣል ምዃኑ እውን ይሕበሩ። ).

ብሳላ ናይ ውልቅኹም ሕሳብ ናይ SIM ካርድኹም ፣ ንጥፈታት ከተጀመርዎ ትኽእሉ ኢኹም። , ዝተጠቐምኩምሉ ብዝሒን ክፍሊትን ካልእን ተጻርዩ። እዚ ንምግባር ኣብቲ ናይ ኦፐረተርኩም ናይ ኢንተርኔት ድሕረገጽ ኪዱ።

በዚ ድማ ,እዚ ዝስዕብ ኣገልግሎት ድማ

 • ታሴራ ክህምወኩም ይግባእ ካርድ ሰጁኽ ወይ ናይ ረፈንሳ መንበሪ ፍቓድ። ወይ እውን ናይ ኤውሮጳ ፓስፖርት፣ (እንተደኣ ፓስፖትርኹም ብ ፊደላት ናይ ላቲን ዘይተጻሕፈ ኮይኑ ብ ፍሉይ ስርዓተ ትርጉም ክትርጎም ኣለዎ፣ ነዚ ንምርካብ ድማ ኣብዚተወከሱ traduit par un traducteur assermenté)
 • ሓደ ናይ መኽፈሊ ኣገባብ፣ ብ ናይ ባንኪ ሕሳብ፣ (Visa, MasterCard ou Carte Bancaire),ብ ቐጥታዊ ክፍሊት “SEPA” (ናይ ባንክ ሕሳብ ክህልወኩም ኣከዎ። SEPA, ነዚ ንምትግባር ዝፍቀአን ሃገራት ክትርእዩ ትኽኢኹም ኣብዚ ብምቕዋቕ ici ), ብ ቼክ (ነዚ ንግባር ግን ቅድም ኣጻርዩ )
 • ሓበሬታ ብዛዕባ ኮንትራክት: ሓደ ዝሰርሕ ኢመይል ቀጽሪ ቴለፎን ፖስታል ኣድራሻ ፣ ምእንቲ እቲ SIMካርድ ብቐጣታ ናብ ኣድራሳኡም ንምምጻእ።

ናብ ሕሳብኩም ንምኽፋት፣ መእተዊን ስምን፣ ፓስዎርድን ምህላው ኣጻፍፉ፣ ኣብ መብዛሕትኡ እዋን ብ ኤስ ኤም ኤስ እዩ ዝለኣክ፣ ነዚ ምስ ገበርኩም እቲ ኣገልግሎት ኣጣጥሕዎ።

.


ኣገዳሲ!!ምፍላጡ ኣገዳሲ i እንተደኣ ንዘለኩም ቁጽሪ ቴለፎ ክትዕቅብዎ ትደልዩ ኲንኩም ። ናብ ደውሉ 3179 ብድሕሪ እዚ ኣብ “RIO” ብምጥዋቕ ድሕሪኡ SMS ኮድ ባር ምስ ሰደኩሞ ፣ ኣብ እዋን ምርካብ SIM እቲ ቁጽኹም ክመጸኩም እዩ። እዚ ዝኸውን ድማ ወላ ከላእ ኦፐረተር ወይ በዓል ዱካን ቀይርኩም እንከለኹም እዩ ።

ነቲ መስመር ን ምጥቓም ሲም ካርድኹም SIM ኣእትውዎ።ከምኡ እውን ን ናይ ውልቅኹም ሕሳብ ኣክቲቨ ውወይ ንጡፍ ግበርዎ፣በቲ ዝወህበኩም ቁጽሪ ።

ኣገዳሲi
ምፍላጡ ኣገዳሲ! :እቲ ዋጋ ናይ ሲም ካርድ መብዛሕትኡ እዋን 10€. እዩ ዋግኡ፣ እብ ኢንተርኔት ድማ ነፍሲወከፍ ወርሒ ብምኽፋል ንጡፍ ግበርዎ። “espace abonné” ወይ እውን ናይ ሰርቪስ ክልያንት ብምድዋል ተኽታትልዎ

ብድሕሪኡ’ከ ?

L“espace abonné”, ናይ ዝተፈላለዩ ነገር ክትገብሩ የፍቅደልኩም ንኣብነት ፣

 • ሕሳብኩም ንምክትታል
 • እንተደኣ ብ ባንክ ክትከፍሉ ዘይ ጥዒምኩም፣ ብእኡ ከም እትኸፍሉ ምግባር
 • Activer/Désactiver ሕሳብኩም ዝሰርሕን ዘይሰርሕን (cሓሳባት ምቁጽጻር የኽእለኩም )
 • ምስቲ ትካል ምርኻብ
 • ዝተፈላለዩ ፕሮሞስናት እንተለዉ ምፍላጥ
 • ዓቐን ናይ ፎርፌ ምጉዳልን ምውሳኽን ...ወዘተ
ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
youyouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
dina.matovadina.matovaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
walachwalachተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት