ናይ ሞባይል መስመር ንምኽፋት

ናይ ሞባይል መስመር ንምኽፋት

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ29 avr. 2022

እንታይ ኢዩ?

ብ ዝተፈላለያ ትካላት ዝተፈላለየ ፣ ትካላት ኣገልግሎት ናይ ምድዋልን SMS ንምርካብ እመመ ወይ ጠለብ ናይ ዕዳጋ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም።

እቶም ቀንዲ ድማ ከም እኒ Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free …እዮም

ብ ሓደ ኽፍሊት ፣ ዝተፈላለያ ትካለት ድማ ዝተፈላለየ ወይ ተመሳሳሊ እማመታት የቕርቡ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ዝያዳ ዝሰማምዓኩም መስመር ክፈቱ

ኩሎም ድማ :

 • ናይ ቀጽሪ ሰዓታት ምድዋል ኣብ ፈረንሳ ውሱን ድ (= ወይስ ዘይ ውሱን)
 • ብዝሒ ናይ SMS ወይ MMS ኣብ ፈረንሳ ወይ እቲ SMS እንተላይ MMS ብዘይ ገደብ ድዩ ኣይኮነን
 • እቲ ዓቐን ናይ (ጂጋ ባይት ) ኣብ ኢንተሬት
 • ዋግኡ ብ ዩሮ € ኣብ ምድዋል ዓለመለኻዊ ጻውዒት...

እቲ ኣገልግሎት እናዓበየ ብዝኸደ እቲ ክፍሊት እናበዝሐ ይኸይድ,

ን ምምራጹ ፣ ,ኣብ ኩናታትኩም እዩ ዝምርኮስ። :ብብዝሒ ትድውሉ ን? እንተርነት ከ ብብዝሒ ትጥቀሙ ዲኹም ?

ናይ ዝተፈላለዩ ኦፐረተራት ዝርዝራዊ ኩነት ን ምፍላጥ ፣ ግዜ ወሲድኩም ተኸታቲልኩም ረኣይዎ። .

2

ናይ SIM ምግዛእ

ሓደ ወሃብ ትካል ምስ መረጽኩም ሲም ካርድ SIM ክህልወኩም እዩ.

ነዚ ንምህላው SIM, ብ ኽልተ ኣገባባት ይፍጸም :

 • ካብ ናይ ኢተርነኤት ሳይት ናይቶም ትካላት (ሕሳብ ብ ኢንተርኔት ብምኽፋል። )
 • ብቐጥታ ኣብ እቲ ቡቲክ ብምኻድ

i ምላጡ ዘገድስ፣ :ብ ኢንተርኔት ንምጥላብ እውን እቲ መስርሕ ተቓሊሉ እዩ፣ , ኣብ እቲ ቡቲክ፣ እትወስድዎ ዶክሜንታት ዘይምርሳዕ፣ ን ኣብነት ( ናይ ገዛ መረጋገጺ ክፍሊት፣ ቼክ).ኣብ free ብ ቅልጡፍ SIM ካርድ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይሕበር (እንተደኣ ኢመይልን ናይ ባንኪ ሕሳብን ሃልይኩም ጥራይ እውን ይከኣል ምዃኑ እውን ይሕበሩ። ).

3

ናይ “ውልቃዊ ሕሳብ ምኽፋት"

ብሳላ ናይ ውልቅኹም ሕሳብ ናይ SIM ካርድኹም ፣ ንጥፈታት ከተጀመርዎ ትኽእሉ ኢኹም። , ዝተጠቐምኩምሉ ብዝሒን ክፍሊትን ካልእን ተጻርዩ። እዚ ንምግባር ኣብቲ ናይ ኦፐረተርኩም ናይ ኢንተርኔት ድሕረገጽ ኪዱ።

በዚ ድማ ,እዚ ዝስዕብ ኣገልግሎት ድማ

 • ታሴራ ክህምወኩም ይግባእ ካርድ ሰጁኽ ወይ ናይ ረፈንሳ መንበሪ ፍቓድ። ወይ እውን ናይ ኤውሮጳ ፓስፖርት፣ (እንተደኣ ፓስፖትርኹም ብ ፊደላት ናይ ላቲን ዘይተጻሕፈ ኮይኑ ብ ፍሉይ ስርዓተ ትርጉም ክትርጎም ኣለዎ፣ ነዚ ንምርካብ ድማ ኣብዚተወከሱ traduit par un traducteur assermenté)
 • ሓደ ናይ መኽፈሊ ኣገባብ፣ ብ ናይ ባንኪ ሕሳብ፣ (Visa, MasterCard ou Carte Bancaire),ብ ቐጥታዊ ክፍሊት “SEPA” (ናይ ባንክ ሕሳብ ክህልወኩም ኣከዎ። SEPA, ነዚ ንምትግባር ዝፍቀአን ሃገራት ክትርእዩ ትኽኢኹም ኣብዚ ብምቕዋቕ ici ), ብ ቼክ (ነዚ ንግባር ግን ቅድም ኣጻርዩ )
 • ሓበሬታ ብዛዕባ ኮንትራክት: ሓደ ዝሰርሕ ኢመይል ቀጽሪ ቴለፎን ፖስታል ኣድራሻ ፣ ምእንቲ እቲ SIMካርድ ብቐጣታ ናብ ኣድራሳኡም ንምምጻእ።

ናብ ሕሳብኩም ንምኽፋት፣ መእተዊን ስምን፣ ፓስዎርድን ምህላው ኣጻፍፉ፣ ኣብ መብዛሕትኡ እዋን ብ ኤስ ኤም ኤስ እዩ ዝለኣክ፣ ነዚ ምስ ገበርኩም እቲ ኣገልግሎት ኣጣጥሕዎ።

!ምፍላጡ ኣገዳሲ i እንተደኣ ንዘለኩም ቁጽሪ ቴለፎ ክትዕቅብዎ ትደልዩ ኲንኩም ። ናብ ደውሉ 3179 ብድሕሪ እዚ ኣብ “RIO” ብምጥዋቕ ድሕሪኡ SMS ኮድ ባር ምስ ሰደኩሞ ፣ ኣብ እዋን ምርካብ SIM እቲ ቁጽኹም ክመጸኩም እዩ። እዚ ዝኸውን ድማ ወላ ከላእ ኦፐረተር ወይ በዓል ዱካን ቀይርኩም እንከለኹም እዩ ።

4

ካርስኹም ንጡፍ ግንምግባር SIM

ነቲ መስመር ን ምጥቓም ሲም ካርድኹም SIM ኣእትውዎ።ከምኡ እውን ን ናይ ውልቅኹም ሕሳብ ኣክቲቨ ውወይ ንጡፍ ግበርዎ፣በቲ ዝወህበኩም ቁጽሪ ።

i ምፍላጡ ኣገዳሲ! :እቲ ዋጋ ናይ ሲም ካርድ መብዛሕትኡ እዋን 10€. እዩ ዋግኡ፣ እብ ኢንተርኔት ድማ ነፍሲወከፍ ወርሒ ብምኽፋል ንጡፍ ግበርዎ። “espace abonné” ወይ እውን ናይ ሰርቪስ ክልያንት ብምድዋል ተኽታትልዎ

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ናይ ኣከፋፍላ ሕሳብ ምቕያር…

L“espace abonné”, ናይ ዝተፈላለዩ ነገር ክትገብሩ የፍቅደልኩም ንኣብነት ፣

 • ሕሳብኩም ንምክትታል
 • እንተደኣ ብ ባንክ ክትከፍሉ ዘይ ጥዒምኩም፣ ብእኡ ከም እትኸፍሉ ምግባር
 • Activer/Désactiver ሕሳብኩም ዝሰርሕን ዘይሰርሕን (cሓሳባት ምቁጽጻር የኽእለኩም )
 • ምስቲ ትካል ምርኻብ
 • ዝተፈላለዩ ፕሮሞስናት እንተለዉ ምፍላጥ
 • ዓቐን ናይ ፎርፌ ምጉዳልን ምውሳኽን ...ወዘተ
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
7 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible