ብህጹጽ ናብ ሕክምና ምኻድ

ብህጹጽ ናብ ሕክምና ምኻድ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ26 avr. 2022

እንታይ ኢዩ?

ኣብ ፈረንሳ 650 ፣ ናይ ህጹጽ ሓደጋ ሓገዝ ወሃብቲ ወኪላት፣ ኣብ ሆስፒታላትን ክልኒካትን ኣለዋ ። ኣገልግሎተን ድማ ብፍላይ ህጹጽ ሕክምናዊ ሓገዝ ክረኽቡ ዘለዎም ሰባት ዝተሓዝአ እዩ። .

i ምፍላጡ ኣገዳሲሓበሬታ :እቶም ናይ ህጹጽ ሓገዝ መውሃቢ ነቑጣታት መብዛሕትኡ እዋን "ጻዕቂ ባት " ስለዘለወን ናብኡ ዘኽይድ ህጹጽ ሕክምናዊ ኩነታት ምስ ዘይክሰት ዘይምኻድ ይምረጽ። ስለዚ ናብ ህጹጽ ሓደጋ ንምኻድ ይግበኣኩም ዶ ወይስ ኣይፋሉን ንምፍላጥ ኣብ ዝስዕብ ኩነት ተመልከቱ (ብፍላይ ኣብ ሓበሬታ ቁጽሪ 1).

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ናብ ናይ ህጹጽ ሕክምና ክንመጽእ ይግብኣና ዶ ዶ ወይስ ኣይፋሉን ንምፍላጥ ምስ እንደሊ

ህጹጽ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ን ኣብ ህጹጽ ኩነታት ጥዕና ዘለዎም ሰባት ዝተሓዝአ እዩ

⇒ ንኣብነት፣ ህጹጽሕክምናዊ ሓገዝ ንኽትሓቱ ዘኽእሉ ምልክታት እዞም ዝስዕቡ ክጥቀሱ ይከእሉ

 • ብርቱዕ ቃንዛ ኣብ የማናይ ኣፍ-ልቢ
 • ብርቱዕ ኦሞሮድዮ፣ ደም ዝተሓወሶ ውጽኣት
 • ምጥፋእ ሃለዋት
 • ኣዝዩ ብርቱዕ ረስኒ / ምጉዳል ምስ ዝኣቢ
 • ምጽጻል ሓዊ ፣ ኤለክሪክ ምሓዝ
 • ዕውልውል ምባልን ፣ ነውጺን ወይ ዘይርዱእ ኩናት ኣእምሮ ምስ ዝኽሰት
 • ናይ ምስትንፋስ ጸገም። ናይ ምዝራብም ንኻድን ጸገም ምስ ዝኽሰት
 • ዝኾነ ዓይነት ናይ መኪና ሓደጋ (ወላ ብዘይ ቃንዛ)
 • ኣብ ኣካላትኩም ዝኣተወ ነገር ምውጻእ ምስ ዝኣቢ
 • ኬሚካላዊ ሓደጋ፣ ምምራዝ ወይ ምስማም
 • ብ መውደቕቲ ዘጋጥም ማህሰይቲ ዓጽሚ ዓጽሚ
 • ካብ ኣለርጅ ዝብገስ ቅጽበታዊ ሕበጥ ኣካላት
 • ፍሉይ ቃንዛ ኣብ (ርእሲ፣ ወይ ከብዲ ወዘተ ምዝ ዘጋጥም)
 • ፈተነ ነብሰ-ቅትለትን ወዘተን ...

i ክፍለጥ ዘለዎ ኣገዳሲ ነጥቢ!

እዚ ተርታ ናይ ሓደጋታት ኣብዚ ዝውደእ ኣይኮነን፣ ስለዚ ዝኾነ ዘይልሙድ ጥዕናዊ ኩነታት ምስ ዘጋጥመኩም፣ ከሻሽለኩም ባህትያዊ እዩ።

⇒ እቲ ዘጋጠመ ሕማም፣ እንተደኣ ክሳዕ ክንድቲ ህጹጽ ዘይኮነ ማለት ን ጽባሒቱ ናብ ሓኪም ክትከድልሉ እትኽሉ ኩነታት ምሕማም ወይ እውን (ቀዳመ ሰንበት ክሳብ ዝሓልፍ ክትጽመሙ) ዘኽእለኩም እንተኾይኑ፣ ካብ ናይ ህጹጽ ሕምናይ ምሕታት፣ ከምቲ ልሙድ ማ ሓኪም ቆጸራ ክትወስዱ ይምከር።

ንኣብነት :

 • ንነዊሕ መዓልታት ዝመላለስ ወይ ዝጸንሕ ቃንዛ ምስ ዝህልወኩም s
 • ናይ ሕክምና ሰርቲፊኬት ወይ እውን ምሕዳስ መዐደግ መድሃኒት ወረቐት ምስ ደድልየኩም
 • ክታበት
 • ናይ ስራሕ ፍቓድ ንምንዋሕ ..

⇒ እንተደኣ ኣብ ናብ ኣገለግሎት ህጹጽ ክትከዱ ይግበኣኩምን ኣይግበኣኩምን ምዃኑ ንምፍላጥ ደሊኹም

- እንተደኣ ኣብ ኣዋን ሰኑየ-ሰሉስ ኣሞ ኸኣኣ ቐትሪ ኮይኑ ኮይኑ፣ እሞ ሓኪም እንተደኣ ን ሓ ኪምኩም፣ ብምድዋል ወይ ብኻልእ መገዲ ምኽሪ ሕተቱ።

- ኣንተደኣ ከም ሓኪምኩም ክሕብረኩም ዘይክኢሉ፣ ፣ እንተደኣ ኣብ ፈረንሳ ኴንኩም ናብ ቁጽ 15 (Samu) ኣብ ኤውሮጵ ምስ እትህልዉ ድማ 112 (ህጹጽ ሓደጋ ናይ ኤውሮጳ) ደውሉ፣ ብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ወይ እውን ብኻልእ ቋንቋታት እንታይ ከም ዝገብረኩም ዘሎ ሓብሩ።

 • እንተደኣ ናብ ነቑጣ ህጹጽ ሓደጋ ክትከዱ ኮይኑ ዝግበኣኩም
 • ወይስ ናብ ሓኩም ኢኹም ክትከዱ ዘለኩም
 • ወይውን ኣብ ዘለኹሞ ገዛ፣ ኣገልግሎት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኴንኩም ክሕብርኹም እዮም

- l ምሸት ወይ'ውን ቀዳመ-ሰንበት ምስ ዝኸውን፣ ከከም ኣኸባቢኹም፣ ከከም ናትይ ጥዕና ኩነታትኩምን፣ ንዝከኣል እንተኾይኑ ተረኛ ሓኻይም ከተዘራርቡ ትትኽእሉ ኢኹም፣

 • ተረኛታታ ሓኻይም ሓበሬታ (ብፍላይ ድማ ናይ ዓበይቲ ከተማታት ) ንምርካብ ኣብዚ ጠውቑ. Cliquez ici pour découvrir les maisons médicales à Paris. እቲ ኣገልግሎት ብዘይ ቆጸራ እዩ።
 • SOS ሓኻይም (እንተድደኣ ብህጹጽ ሓኪም ክትርእዩ ኣድላዪ ኮይኑ ተረኺቡ፣) እሞ ኣብ ፓሪስን ኣብ ኣከባቢኣ ዘለዋ ደፓርትመንት ማለት : 92, ou 93, ou 94, ኴንኩም እትነብሩ ብ ቁጽሪ ቴለፎም፣ 01 47 07 77 77 ብምድዋል ናይ ገዛ ኣገልግሎት ርኸቡ።
2

ኣብ ጥቓኹም ዝርከብ ኣገልግሎት ንምርካብ

ናይ ህጹጽ ሕክምናዊ ሓገዝ ነቑጣታት ፣ ኣበየ ሆስፒላትን ክልኒካትን ክፉት እዩ።

ኣብ ኣከባቢኹም ዘሎ ኣየናይ ምዃኑ ንምፍላጥ ኣብዚ ኢንተርኔት ሳይት ጠውቑ sur ce site, ኣብ የማንይ ሸነኽ ናይቲ ሓበሬታ

ናይ ሓፈሻዊ ሕማትን ፔሻሊስት እውን ክትረኽቡ ትኽእሉ

 • ብህጹጽ ህጻናት ሓኻይም (ሕሙማት ወይ ናይ ሓደጋ ግዳያት ህጻናት )
 • ህጹጽ ሓገዝ ናይ ደቀንስትዮ obstétricales (ነፍሰጾራት ፣ ቃንዛ መደመይቲ ወይ እውን ዘይንቡር ሕርሲ ምስ ዝመጸን )
 • ናይ ስኒ ቃንዛ (ኣዝዩ ፍሉይ ቃንዛ ስኒን ኩርምቲን )
 • ህጹጽ ሓገዝ ናይ ophtalmologiques (ናይ ዓይኒ ), cardiologiques (ናይ ልቢ ), psychiatriques (ስትረስ ወይ ጸቕጢ ), dermatologiques ( ናይ ቆርበት ) …
 • i ኣገዳሲ ሓበሬታ :እዞም ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ፣ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ዓበይቲ ከተማታት እዮም ዝርከቡ
3

ብ ህጹጽ ሓደጋ ናብ ሆስፒታል ኣብ እትኸድሉ

'ክትማልእዎም ዘለኩም ነገራት

 • ካርድ ቪታልን ከምኡ እውን ኣተስታስዮን 'ወይ ድማ ሰርቲፊኬት ናይ 'ሲኤም ዩ'
 • እንተደኣ ካርድ ናይ' ሚችዋል' እንተሃልይኩም
 • ታሴራኹም
 • ቴለፎንን ምስ ቻርጀሩ
 • ሪጋ ንምጽባት ዝሕግዘኩም ነገራት ( ንኣብነት እንተደኣ ትኽእሉ ኴንኩም ፣ መጽሓፍ )
 • ናይ መኸፈሊ ዘኽእለኩም መሳላጥያ (ናይ ባንኪ ካርድ ፣ ጥረ ገንዘብ ፣ ወይ ቼክ። )

ኣድላዪ ዝኾነ ክዳን (ካቦት ፣ ጃኬት ጎልፎ ካወዘተ…) ከምኡ እውን ናይ ውሽጢ ኣልባሳት.

ብመኪና ናብ ሆስፒታንል፣ ናብ ህጹጽ ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ምስ እትኸዱ ናብ ዝተመደበልኩም ናይ ፓርኪን ቦታ ኪዱ።

i ኣገዳሲ ሓበሬታ፣ : እንተደኣ ክትዝውሩ ዘይትኽሉ ኴንኩም ወይ እውን ንበይንኹም እንተለኹም።፣ ናይ ምስናይ ሓገዝ ሕተቱ፣ (ኣዕሩኽ ፣ ቤተሰብ ፣ጎረቤት፣ ዝኾነ ወለንተኛ…) ወላ እኳ ኩነታትኩም ናብ ነቑጣ ህጹጽ ሓገዝ ዘብጽሓኩም እንተመሰለኩም፣ ድሕሪኡ ኩናታት ጥዕናኹም ከየፍቅደልኩም ይኽእል እዩ። ስለዚ ጥንቁቓት ኩኑ። እንተድኣ ቃንዛ ሃልይኩም ኣይትዘውሩ ፣ ን በይንኹም ምዃን እውን ኣወግዱ!

4

ኣብቲ መቀበሊ ተመዝገቡ

ዝተፈለለዩ መቐበሊታት እኳ እንተለዉ፣ ኣብ ዝበዝሐ እዋን ግን ኩነታቶም ሓደ እዩ

 • ናይምምሕዳር መቐበሊ፣ : መዝገበ ናይ መንነትን ብ መሰረት ካርድ ወይ ታሴራ
 • ን ሓፈሻዊ ኩናታትኩም “ሓበሬታኹም ን ተሓጋገቲ ሃቡ ” : ከከም ኩናታትኩም ነርትሳት ክቕበልኹም እዮም (ንኣብነት : ናይ ፈለማ ኩነታትኩም ንምፍላጥ ከም እኒ፣ ), ዋዒ ፣ ጸቕጢ ደም ህርመት ልቢን ካልእን ንምዕቃን…) ኩነታትኩም ንምግምን ፣ ህጹጽነት ናይ ድሕነትኩምን ይከታተሉን፣ እንታይ ከም ዝግበረልኩምን ይውስኑንን፣ ኣብኡ ዝኾነ ሕቶታት ንምሕታት ኣይትሰከፉ።

i ኣገዳሲ ሓበሬታ :ዘድልየኩም ነገራት ዘሰንይኹም ሰባት ግደፍዎ። (ቴለፎንኩም ምስ ቻርጀራ ግን ምሳኹም ትጽናሕ !)

5

ዓቕሊ ግበሩ

ናብ መጸበዪ ቦታ ምስ ተመራሕኩም።ነትዝወሃበኩም መምርሒታት ሓልውዎም፣ ብፍላይ ብዛዕባ ምብላዕን ምስታይን ፣ ከምኡ እውን ፣ ኣወሳስዳ መድሃኒትን ወዘተን

እቲ ናይ ምጽባይ እዋን ከከም ግዚኡ ይፈላለ እዩ።

 • እቲ ኩነታት ጥዕናኹም ኣብ ደሓን ኩናታ ወይ ህጹጽ እዩ ይፈላለ እዩ። (እንተደኣ ሓደ ኣብ ኣፍ ሞት ዘሎ ሕሙም/ ሕምምቲ መጺኦም፣ ምጽባይኩም ይደናጎ ይኽእል እዩ። )
 • እቶም ዝሕክምኹም ሓኻይም ኩናት ናይ መርመራን እውን ረቛሒታት እዮም …

መብዛሕትኡ እዋን (ትሕቲ ሓደ ሰዓት ) ወይ ካብኡ ዝነውሕ (ሓያሎ ሰዓታት ). ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ብዓቅሊ ተጸበዩ። .

ኣብ መወዳእታስ ክትጽውዑ ኢኹም .

6

ሕክምናን / መርመራ

ከከም ናይ ሕማማኩም ኩናታት ፣ናይ ተጠቃምነት መሰልኩምን

 • ብ ህጹጽ ሓድጋ ኣብ እትመጽእሉ፣ ሓኪም ስፔሻሊስት እዩ ዝርእየኩም (ኣብ ገለ እዋን እዩ እቲ፣ ጀነራሊስት ዝቕበለኩም እዩ )
 • መርመራታት (sስካን ራድዩ፣ ,ናይ ደም መርመራ ወዘተ…)

እንተደኣ , ኣብቲ መጸበዪ ቦታ ኣብታ ብ “box” እትፍለጥ ኣቲኹም ደቂስኩም ከተዕርፉ ትኽእሉ ኢኹም። (ንኡሽቶ ዓራት ኣለዎ )ኣብ ኡ ግምብው በሉ

እንተደኣእቲ ምንዋሕ ዝድንጒ መሲሉ ፣ መግቢ ክዕደለኩም ይኽእል እዩ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ካብ መጸበዪ ህቡጽ ሓገዝ ምውጻእ

ናይ ምኻድ ፍቓድ ብ ሓኪም እዩ ዝወሃበኩም

ከከም ኩናታትኩም

 • ኣብ እቲ ዓራት ኴንኩም፣ :እንተደኣ መርመራ ኣድልዩ፣ ኣብቲ ቦታ ክትጸንሑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ኩነታትትት እቲ ዘሰንየኩምን ወይ እትኣምንዎ ሰብ ዝኾነ ክገብረልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹል
 • ኣብ ገዛኹም : እንተደኣ ናብ ሆስፒታል ምምጻእ ኣድላዪ ዘይኮይኑ። ከተዕርፉን መድሃኒት ምእዛዝን ጥራይ ዝግበኣኩም ኮይኑ፣ ኩሉ ናይ ሕክምናውዊን ምምሕዳራዊን ነገራት ምስ ን ሓኪምኩም ዝወሃብ ደብዳቤ ኣሰንዩ ክገድፈኩም እዩ። (እንተደኣ ሓኪም ሃልይኩም ኮይኑ).

እቲ ናይ ሕክምና ዋጋ "ናይ ሓደጋ " ብምኽፋክ ወድኡ እንተደኣ ፣ ኣብ ሆስፒታል ክፍሊ ንኽትሕዙ ዘይተጌሩ

እንተደኣ እቲ ሕክምናኹም ኣብ ክፍሊ ህጹጽ ሓደጋ ጥራይ ተወዲኡ እሞ ንገዛ ተፋኒኹም 19,61€. ናይ መርኣዪ ትኸፍሉ፣ “ ናይ ህጹጽ እዋን ሕሙምም ” (FPU) እዚ ክፍሊት እዚ ከከም ኩነታትኩም ፣ ካብኡ ዝተሓተ ትኸፍሉ ወይ እውን ብነጻ፣ ክትከዱ ይፍቀደኩም ይኸውን፣ ስለዚ ንምጽራይ ኣብዚ ተወከሱ (les différents cas sont précisés ici).

ትከፍልሉ ኣገባባት :

 • ብቐጥታ ናይ ኣብኡ ዘለዉ ሰራሕተኛታትክትከስልዎ ዘለኩም ዓቐን ምስ ተነገረኩም

i ኣገዳሲ ሓበሬታ : እቲ ቲኬት ሓዝዎ። 'ብ ኣሹናስኩም ' ፣ ንኽምለሰኩም ምእንቲ ከም መረጋገጺ ሓዝዎ.

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
9 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible