Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ምኻድ ናብ ብህጹጽ ሓገዝ ናይ ሕክምና

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 6 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ፈረንሳ 650 ፣ ናይ ህጹጽ ሓደጋ ሓገዝ ወሃብቲ ወኪላት፣ ኣብ ሆስፒታላትን ክልኒካትን ኣለዋ ። ኣገልግሎተን ድማ ብፍላይ ህጹጽ ሕክምናዊ ሓገዝ ክረኽቡ ዘለዎም ሰባት ዝተሓዝአ እዩ።

ኣገዳሲ !
ምፍላጡ ኣገዳሲሓበሬታ :እቶም ናይ ህጹጽ ሓገዝ መውሃቢ ነቑጣታት መብዛሕትኡ እዋን "ጻዕቂ ባት " ስለዘለወን ናብኡ ዘኽይድ ህጹጽ ሕክምናዊ ኩነታት ምስ ዘይክሰት ዘይምኻድ ይምረጽ። ስለዚ ናብ ህጹጽ ሓደጋ ንምኻድ ይግበኣኩም ዶ ወይስ ኣይፋሉን ንምፍላጥ ኣብ ዝስዕብ ኩነት ተመልከቱ (ብፍላይ ኣብ ሓበሬታ ቁጽሪ 1).

i ምፍላጡ ኣገዳሲሓበሬታ :እቶም ናይ ህጹጽ ሓገዝ መውሃቢ ነቑጣታት መብዛሕትኡ እዋን "ጻዕቂ ባት " ስለዘለወን ናብኡ ዘኽይድ ህጹጽ ሕክምናዊ ኩነታት ምስ ዘይክሰት ዘይምኻድ ይምረጽ። ስለዚ ናብ ህጹጽ ሓደጋ ንምኻድ ይግበኣኩም ዶ ወይስ ኣይፋሉን ንምፍላጥ ኣብ ዝስዕብ ኩነት ተመልከቱ (ብፍላይ ኣብ ሓበሬታ ቁጽሪ 1).

ከመይ ንገብሮ?

ህጹጽ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ን ኣብ ህጹጽ ኩነታት ጥዕና ዘለዎም ሰባት ዝተሓዝአ እዩ

⇒ ንኣብነት፣ ህጹጽሕክምናዊ ሓገዝ ንኽትሓቱ ዘኽእሉ ምልክታት እዞም ዝስዕቡ ክጥቀሱ ይከእሉ

 • ብርቱዕ ቃንዛ ኣብ የማናይ ኣፍ-ልቢ
 • ብርቱዕ ኦሞሮድዮ፣ ደም ዝተሓወሶ ውጽኣት
 • ምጥፋእ ሃለዋት
 • ኣዝዩ ብርቱዕ ረስኒ / ምጉዳል ምስ ዝኣቢ
 • ምጽጻል ሓዊ ፣ ኤለክሪክ ምሓዝ
 • ዕውልውል ምባልን ፣ ነውጺን ወይ ዘይርዱእ ኩናት ኣእምሮ ምስ ዝኽሰት
 • ናይ ምስትንፋስ ጸገም። ናይ ምዝራብም ንኻድን ጸገም ምስ ዝኽሰት
 • ዝኾነ ዓይነት ናይ መኪና ሓደጋ (ወላ ብዘይ ቃንዛ)
 • ኣብ ኣካላትኩም ዝኣተወ ነገር ምውጻእ ምስ ዝኣቢ
 • ኬሚካላዊ ሓደጋ፣ ምምራዝ ወይ ምስማም
 • ብ መውደቕቲ ዘጋጥም ማህሰይቲ ዓጽሚ ዓጽሚ
 • ካብ ኣለርጅ ዝብገስ ቅጽበታዊ ሕበጥ ኣካላት
 • ፍሉይ ቃንዛ ኣብ (ርእሲ፣ ወይ ከብዲ ወዘተ ምዝ ዘጋጥም)
 • ፈተነ ነብሰ-ቅትለትን ወዘተን ...
ኣገዳሲ !
እዚ ተርታ ናይ ሓደጋታት ኣብዚ ዝውደእ ኣይኮነን፣ ስለዚ ዝኾነ ዘይልሙድ ጥዕናዊ ኩነታት ምስ ዘጋጥመኩም፣ ከሻሽለኩም ባህትያዊ እዩ።

⇒ እቲ ዘጋጠመ ሕማም፣ እንተደኣ ክሳዕ ክንድቲ ህጹጽ ዘይኮነ ማለት ን ጽባሒቱ ናብ ሓኪም ክትከድልሉ እትኽሉ ኩነታት ምሕማም ወይ እውን (ቀዳመ ሰንበት ክሳብ ዝሓልፍ ክትጽመሙ) ዘኽእለኩም እንተኾይኑ፣ ካብ ናይ ህጹጽ ሕምናይ ምሕታት፣ ከምቲ ልሙድ ማ ሓኪም ቆጸራ ክትወስዱ ይምከር።

ንኣብነት :

 • ንነዊሕ መዓልታት ዝመላለስ ወይ ዝጸንሕ ቃንዛ ምስ ዝህልወኩም s
 • ናይ ሕክምና ሰርቲፊኬት ወይ እውን ምሕዳስ መዐደግ መድሃኒት ወረቐት ምስ ደድልየኩም
 • ክታበት
 • ናይ ስራሕ ፍቓድ ንምንዋሕ ..

⇒ እንተደኣ ኣብ ናብ ኣገለግሎት ህጹጽ ክትከዱ ይግበኣኩምን ኣይግበኣኩምን ምዃኑ ንምፍላጥ ደሊኹም

- እንተደኣ ኣብ ኣዋን ሰኑየ-ሰሉስ ኣሞ ኸኣኣ ቐትሪ ኮይኑ ኮይኑ፣ እሞ ሓኪም እንተደኣ ን ሓ ኪምኩም፣ ብምድዋል ወይ ብኻልእ መገዲ ምኽሪ ሕተቱ።

- ኣንተደኣ ከም ሓኪምኩም ክሕብረኩም ዘይክኢሉ፣ ፣ እንተደኣ ኣብ ፈረንሳ ኴንኩም ናብ ቁጽ 15 (Samu) ኣብ ኤውሮጵ ምስ እትህልዉ ድማ 112 (ህጹጽ ሓደጋ ናይ ኤውሮጳ) ደውሉ፣ ብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ወይ እውን ብኻልእ ቋንቋታት እንታይ ከም ዝገብረኩም ዘሎ ሓብሩ።

 • እንተደኣ ናብ ነቑጣ ህጹጽ ሓደጋ ክትከዱ ኮይኑ ዝግበኣኩም
 • ወይስ ናብ ሓኩም ኢኹም ክትከዱ ዘለኩም
 • ወይውን ኣብ ዘለኹሞ ገዛ፣ ኣገልግሎት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኴንኩም ክሕብርኹም እዮም

- l ምሸት ወይ'ውን ቀዳመ-ሰንበት ምስ ዝኸውን፣ ከከም ኣኸባቢኹም፣ ከከም ናትይ ጥዕና ኩነታትኩምን፣ ንዝከኣል እንተኾይኑ ተረኛ ሓኻይም ከተዘራርቡ ትትኽእሉ ኢኹም፣

 • ተረኛታታ ሓኻይም ሓበሬታ (ብፍላይ ድማ ናይ ዓበይቲ ከተማታት ) ንምርካብ ኣብዚ ጠውቑ. Cliquez ici pour découvrir les maisons médicales à Paris. እቲ ኣገልግሎት ብዘይ ቆጸራ እዩ።
 • SOS ሓኻይም (እንተድደኣ ብህጹጽ ሓኪም ክትርእዩ ኣድላዪ ኮይኑ ተረኺቡ፣) እሞ ኣብ ፓሪስን ኣብ ኣከባቢኣ ዘለዋ ደፓርትመንት ማለት : 92, ou 93, ou 94, ኴንኩም እትነብሩ ብ ቁጽሪ ቴለፎም፣ 01 47 07 77 77 ብምድዋል ናይ ገዛ ኣገልግሎት ርኸቡ።

ናይ ህጹጽ ሕክምናዊ ሓገዝ ነቑጣታት ፣ ኣበየ ሆስፒላትን ክልኒካትን ክፉት እዩ።

ኣብ ኣከባቢኹም ዘሎ ኣየናይ ምዃኑ ንምፍላጥ ኣብዚ ኢንተርኔት ሳይት ጠውቑ sur ce site, ኣብ የማንይ ሸነኽ ናይቲ ሓበሬታ

ናይ ሓፈሻዊ ሕማትን ፔሻሊስት እውን ክትረኽቡ ትኽእሉ

 • ብህጹጽ ህጻናት ሓኻይም (ሕሙማት ወይ ናይ ሓደጋ ግዳያት ህጻናት )
 • ህጹጽ ሓገዝ ናይ ደቀንስትዮ obstétricales (ነፍሰጾራት ፣ ቃንዛ መደመይቲ ወይ እውን ዘይንቡር ሕርሲ ምስ ዝመጸን )
 • ናይ ስኒ ቃንዛ (ኣዝዩ ፍሉይ ቃንዛ ስኒን ኩርምቲን )
 • ህጹጽ ሓገዝ ናይ ophtalmologiques (ናይ ዓይኒ ), cardiologiques (ናይ ልቢ ), psychiatriques (ስትረስ ወይ ጸቕጢ ), dermatologiques ( ናይ ቆርበት ) …
i ኣገዳሲ !
ሓበሬታ :እዞም ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ፣ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ዓበይቲ ከተማታት እዮም ዝርከቡ

'ክትማልእዎም ዘለኩም ነገራት

 • ካርድ ቪታልን ከምኡ እውን ኣተስታስዮን 'ወይ ድማ ሰርቲፊኬት ናይ 'ሲኤም ዩ'
 • እንተደኣ ካርድ ናይ' ሚችዋል' እንተሃልይኩም
 • ታሴራኹም
 • ቴለፎንን ምስ ቻርጀሩ
 • ሪጋ ንምጽባት ዝሕግዘኩም ነገራት ( ንኣብነት እንተደኣ ትኽእሉ ኴንኩም ፣ መጽሓፍ )
 • ናይ መኸፈሊ ዘኽእለኩም መሳላጥያ (ናይ ባንኪ ካርድ ፣ ጥረ ገንዘብ ፣ ወይ ቼክ። )

ኣድላዪ ዝኾነ ክዳን (ካቦት ፣ ጃኬት ጎልፎ ካወዘተ…) ከምኡ እውን ናይ ውሽጢ ኣልባሳት.

ብመኪና ናብ ሆስፒታንል፣ ናብ ህጹጽ ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ምስ እትኸዱ ናብ ዝተመደበልኩም ናይ ፓርኪን ቦታ ኪዱ።


i ኣገዳሲ ሓበሬታ፣
እንተደኣ ክትዝውሩ ዘይትኽሉ ኴንኩም ወይ እውን ንበይንኹም እንተለኹም።፣ ናይ ምስናይ ሓገዝ ሕተቱ፣ (ኣዕሩኽ ፣ ቤተሰብ ፣ጎረቤት፣ ዝኾነ ወለንተኛ…) ወላ እኳ ኩነታትኩም ናብ ነቑጣ ህጹጽ ሓገዝ ዘብጽሓኩም እንተመሰለኩም፣ ድሕሪኡ ኩናታት ጥዕናኹም ከየፍቅደልኩም ይኽእል እዩ። ስለዚ ጥንቁቓት ኩኑ። እንተድኣ ቃንዛ ሃልይኩም ኣይትዘውሩ ፣ ን በይንኹም ምዃን እውን ኣወግዱ!

ዝተፈለለዩ መቐበሊታት እኳ እንተለዉ፣ ኣብ ዝበዝሐ እዋን ግን ኩነታቶም ሓደ እዩ

 • ናይምምሕዳር መቐበሊ፣ : መዝገበ ናይ መንነትን ብ መሰረት ካርድ ወይ ታሴራ
 • ን ሓፈሻዊ ኩናታትኩም “ሓበሬታኹም ን ተሓጋገቲ ሃቡ ” : ከከም ኩናታትኩም ነርትሳት ክቕበልኹም እዮም (ንኣብነት : ናይ ፈለማ ኩነታትኩም ንምፍላጥ ከም እኒ፣ ), ዋዒ ፣ ጸቕጢ ደም ህርመት ልቢን ካልእን ንምዕቃን…) ኩነታትኩም ንምግምን ፣ ህጹጽነት ናይ ድሕነትኩምን ይከታተሉን፣ እንታይ ከም ዝግበረልኩምን ይውስኑንን፣ ኣብኡ ዝኾነ ሕቶታት ንምሕታት ኣይትሰከፉ።

i ኣገዳሲ ሓበሬታ :ዘድልየኩም ነገራት ዘሰንይኹም ሰባት ግደፍዎ። (ቴለፎንኩም ምስ ቻርጀራ ግን ምሳኹም ትጽናሕ !)

ናብ መጸበዪ ቦታ ምስ ተመራሕኩም።ነትዝወሃበኩም መምርሒታት ሓልውዎም፣ ብፍላይ ብዛዕባ ምብላዕን ምስታይን ፣ ከምኡ እውን ፣ ኣወሳስዳ መድሃኒትን ወዘተን

እቲ ናይ ምጽባይ እዋን ከከም ግዚኡ ይፈላለ እዩ።

 • እቲ ኩነታት ጥዕናኹም ኣብ ደሓን ኩናታ ወይ ህጹጽ እዩ ይፈላለ እዩ። (እንተደኣ ሓደ ኣብ ኣፍ ሞት ዘሎ ሕሙም/ ሕምምቲ መጺኦም፣ ምጽባይኩም ይደናጎ ይኽእል እዩ። )
 • እቶም ዝሕክምኹም ሓኻይም ኩናት ናይ መርመራን እውን ረቛሒታት እዮም …

መብዛሕትኡ እዋን (ትሕቲ ሓደ ሰዓት ) ወይ ካብኡ ዝነውሕ (ሓያሎ ሰዓታት ). ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ብዓቅሊ ተጸበዩ። .

ኣብ መወዳእታስ ክትጽውዑ ኢኹም .

ከከም ናይ ሕማማኩም ኩናታት ፣ናይ ተጠቃምነት መሰልኩምን

 • ብ ህጹጽ ሓድጋ ኣብ እትመጽእሉ፣ ሓኪም ስፔሻሊስት እዩ ዝርእየኩም (ኣብ ገለ እዋን እዩ እቲ፣ ጀነራሊስት ዝቕበለኩም እዩ )
 • መርመራታት (sስካን ራድዩ፣ ,ናይ ደም መርመራ ወዘተ…)

እንተደኣ , ኣብቲ መጸበዪ ቦታ ኣብታ ብ “box” እትፍለጥ ኣቲኹም ደቂስኩም ከተዕርፉ ትኽእሉ ኢኹም። (ንኡሽቶ ዓራት ኣለዎ )ኣብ ኡ ግምብው በሉ

እንተደኣእቲ ምንዋሕ ዝድንጒ መሲሉ ፣ መግቢ ክዕደለኩም ይኽእል እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ናይ ምኻድ ፍቓድ ብ ሓኪም እዩ ዝወሃበኩም

ከከም ኩናታትኩም

 • ኣብ እቲ ዓራት ኴንኩም፣ :እንተደኣ መርመራ ኣድልዩ፣ ኣብቲ ቦታ ክትጸንሑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ኩነታትትት እቲ ዘሰንየኩምን ወይ እትኣምንዎ ሰብ ዝኾነ ክገብረልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹል
 • ኣብ ገዛኹም : እንተደኣ ናብ ሆስፒታል ምምጻእ ኣድላዪ ዘይኮይኑ። ከተዕርፉን መድሃኒት ምእዛዝን ጥራይ ዝግበኣኩም ኮይኑ፣ ኩሉ ናይ ሕክምናውዊን ምምሕዳራዊን ነገራት ምስ ን ሓኪምኩም ዝወሃብ ደብዳቤ ኣሰንዩ ክገድፈኩም እዩ። (እንተደኣ ሓኪም ሃልይኩም ኮይኑ).

እንተደኣ እቲ ሕክምናኹም ኣብ ክፍሊ ህጹጽ ሓደጋ ጥራይ ተወዲኡ እሞ ንገዛ ተፋኒኹም 19,61€. ናይ መርኣዪ ትኸፍሉ፣ “ ናይ ህጹጽ እዋን ሕሙምም ” (FPU) እዚ ክፍሊት እዚ ከከም ኩነታትኩም ፣ ካብኡ ዝተሓተ ትኸፍሉ ወይ እውን ብነጻ፣ ክትከዱ ይፍቀደኩም ይኸውን፣ ስለዚ ንምጽራይ ኣብዚ ተወከሱ (les différents cas sont précisés ici).

ትከፍልሉ ኣገባባት :

 • ብቐጥታ ናይ ኣብኡ ዘለዉ ሰራሕተኛታትክትከስልዎ ዘለኩም ዓቐን ምስ ተነገረኩም
 • ሕነትኩምን ይከታተሉን፣ እንታይ ከም ዝግበረልኩምን ይውስኑንን፣ ኣብኡ ዝኾነ ሕቶታት ንምሕታት ኣይትሰከፉ።
ኣገዳሲ ሓበሬታ!
እቲ ቲኬት ሓዝዎ። 'ብ ኣሹናስኩም ' ፣ ንኽምለሰኩም ምእንቲ ከም መረጋገጺ ሓዝዎ.
ኣብ ላዕሊ ገጽ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
youyouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
walachwalachተርጓሚ/ሚት
utilisateur_18360315utilisateur_18360315ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
irinkairinkaተርጓሚ/ሚት
alexisalexisተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት