Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ምግባር ናይ ኮረና መርመራ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

ተጸሊእኩም ኣሎ፣ ግን ከኣ ኮቪድ-19 ኣለኩም ዶ የብልኩም ኣይፈለጥኩምን ዘለኹም? ስለዚ: መርመራ ክትገብሩ እዩ ይግብኣኩም!

ናይ Covid-19 መርመራ፣ ን ኹሉ ሰብ ክገብሮ ዘለዎ እዩ ብፍላይ ግን እዞም ዝስዕቡ ምኽንያት ድማ ብርግጽ ፈተና ክግበር ኣለዎ። ንኣብነት

  • ምስ ኮቪድ ዝሓመሙ ሰባት ተጸምቢርኩም እንተኔርኩም (ጥቡቕ ርክብ ምስ ዝነብረኩም)
  • ናይቲ ሕማም ምልክታት ከም ኣኒ (እቶም ልሙዳት ማለት: ረስኒ:ሰዓል: ድኻም: ምጥፋእ ሽታን ጣዕሚን : ቃንዛ ጎሮሮ: ሕማም ርእሲሲ: ግርጥማት: ውጽኣት ወዘተ...) ;
  • ኮረና ከም ዘይብልኩም፣ ዘመልክት ምስክር ንኽህልወኩም ናብ ዝጠልባ ሃገራት ክትገሹ ምስ ትሓስቡ።
  • ኣብ ሆስፒታል ዘደቅስ፣ወይ እውን መጥባሕቲን ዝኣመሰለ ኣገዳሲ ነገራት ጥዕና ጠቀስ ኩነታትእንተለኩም ኮይኑ፣ ወዘተ
ኣገዳሲ!
እቶም መርመራታት ብ“መስመር ናሶፋሪንጅያል” (ብኣፍንጫ ዝሓልፍ) ወይ ኣብ ዝተወሰኑ ኣጋጣሚታት ብ“ምራቕ” (ኣብ ኣፍ) ይፍጸሙ።

ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፈተና ኣለዉ :

  • 'ኦውቶ ተስት'፣ ባዕልኻ ኣትገብሮ ፈተና
  • መርመራ 'ኣንቲጀኒክ'
  • መርመራ PCR.'ፒሲኤር'

እቲ ፈተና ድማ እቲ ብ 'ፓስ ሳኒተር' ዝበሃል ምስክር ወረቐት ከውህበኩም ይኽእል pass sanitaire እዚ ድማ ኣብ ገለ ገለ፣ ህዝባውያን ቦታታት ክታኣትዉ የክእለኩም ንኣብነት፣

- መርመራ ናይ antigénique ወይ PCR ውጽኢቱ ፣ 'ፖዝቲቭ' ግን ከኣ ፣ እዋኑ

ኣብ መንጎ 11 መዓልታትን 6 ኣዋርሕን ምስ ዝኸውን

- ናይ ኮቪድ antigénique ወይ PCR ውጽኢቱ 'ነጋቲቭ' ፣ እዋኑ ግን ኣብ ውሽጢ 24 ምስ ዝኸውን

>> A lire aussi : la fiche Réfugiés.info "Obtenir son pass sanitaire"


ኣስተውዕሉ!
እንተደኣ ምልክታት ናይቲ ሕማም በርቲዑን ዘይኣቋሪጹን (ቅርጥማት, ሕጽረት ትንፋስ, ቃንዛ ኣፍልቢ) እንተዝስመዓኩም ሃልዩ፣ መርመራ ምግባር ኣየድልየኩምን እዩ ! እንታይ ደኣ ብቕልጡፍ ናብ ሕክምና ደውሉ ፣ ህጹጽ ሓገዝ ርኸቡ (ቁጽሪ 15 ደውሉ).

ከመይ ንገብሮ?

1 ይ ኣማራጺ : l’auto-test 'ኦቶ ተስት'

ኦቶ ተስት፣ ማለት ማዕልኻ እትገብሮ ፈተና፣ -(ብኣፍንጫ ዝኣቱ) ኣብ ፋርማሲ ዝግዛእ ኮይኑ (ኣብ መንጎ 3€ ን 5€ ማእከላይ ገምጋም 3,35 € ን ኣባጽሕ፣ ንቆልዑ ድማ 4,10 € ክሳብ ክኸውን እንከሎ፣ ብመሰረት መጋቢት 2022ዝተደንገገ). እቲ ክፍሊት ድማ ብ ፣ ሰኩሪቲይ ሶሻል Sécurité Sociale ኣይክፈልን እዩ። ብዘይካ ኣብ ገለ ገለ ኩነታት፣ እቲ ኩነታት ንምርኣይ ኣብዚ ንጠውቕ sauf dans quelques cas particuliers.

እዚ ዓይነት ውጽኢት፣ ቅልጡፍን ህጹጽን ድማ እዩ። ግን ከኣ ውጽኢቱ ምስ ካልኦት ክነጻጸር እንከሎ፣ ድኹም ኮይኑ፣ ኣብ ውሽጢ 15 ደቓይቕ ክረጋገጽ ይከኣል። 'ኦቶ ቴስት'፣ ባዓልኻ ዝግበር መርመራ ኮይኑ፣ ምስክር ወረቐት ድማ ኣየጨብጥን።

እንተደኣ ምስ ዝሓመመ ሰብ ርክብ ነይርኩም ኮይኑ፣ መርመራ፣ ኣብቲጀኒክ ወይ 'ፒ ሲ.ኤኽ'።

2ይ ኣማራጺ antigénique' ኣንቲጀኒክ'

እዚ ብ ኣፍንጫ ዝግበር (ኣፍንጫዊ ) መርመራ፣ ብ ሰብ ሞያ ሕክምና ማለት (ፋርማስያን; ሓካይል; ነርሳት: ደንቲስትን …ወዘተ) ኣብ ሓደ ካቢነ ናይ፣ ማእከል መርመራ፣, ፋርማሲ ፣ ኣብ ሕክምናን ወይ ኣብ ገዛ ክግበር ይከኣል። ውጽኢቱ ድማ ኣብ 15 ደቓይቕ ምርካብ ይከኣል። ብ ኣሹራንስ ማላዲ ድማ ይኽፈል እቲ ኩነታት እዚ ዝስዕብ ምስ ዝኸውን ።

- ዝተኸተበ ሰብ ፣ንናይ ክታበት ሰርቲፊኬ ወረቐት፣ ናይ ትሕቲ 6 ናይ ወርሒ ከቕርብ ምስ ዝኽእል።

- ንኣሽቱ ሰባት ክኾኑ ኣለዎም .

ካልእ ምኽንያት፣ ነቲ መርመራ ብ ኣሹራንስ ማላዲ ንምኽፋልል ዝግባእ እንተኾይኑ ንምፍላጥ ኣብዚ ተወከሱ : consultez le site de l’Assurance Maladie.

እንተደኣ ፣ ብ ኣሹራንስ ማለዲ ዘይተኸፊኡልኩም ድማ፣ 20€ እዩ ክፍሊቱ (እዚ ዋጋ ብ መሰረት መጋቢት 2022 ዝተወሰነ እዩ).

3ይ ኣማራጺ : መርመራ PCR 'ፒ.ሲ.ኤኽ'

እዚ ዓይነት መርመራ፣ ብ ኣፍንጫ ዝወሃብ ኮይኑ፣ ብ ሰብ ሞያ ጥዕና ጥራይ እዩ ዝግበር፣ ውጽኢቱ ድማ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታታ ዝንጸር መርመራ እዩ። PCR እቲ ጭቡጥ ውጽኢት( ኮቪድ ደልታ ፣ኦሚክሮን ካልኦት ዓ …) ብንጹር ዘርኢ

ክፍሊት ናይ፣ ኣንቲጀኒክ፣ ብ ኣፍንጫ ዝግበር፣ እንተደኣ ብ ኣሹራንስ ማላዲ ዘይተከፊሉ ዋጋ መርመራ፣ ኣርባዓታት ይሮ ክትከፍሉ ኢኹም (43.89 € ብ መሰረት መጋቢት 2022 ዝተደንገገ).

መርመራ ናይ PCR ብሓፈሻ ን ኣፍንጫ ዝውሰድ ኮይኑ ሓደ ሃደ እዋን ብ ጥፍጣፍ ውሰድደሉ ኣጋጣሚ ኣሎ፣ እንተደኣ እቲ ናይ ኣፍንጫ ዘይከኣል ኮይኑ። : ንኣብነት እቲ ቆልዓ ኣዝዩ ንኡስ ኩይኑ/ኮይና። ክፍሊት ናይ ፒሲኢር፣ እንተደኣ ብ ኣሹራንስ ማላዲ ዘይተኸፊልልኩምን፣ እትኸፍልዎ ዋጋ፣ (40.05 € እዩ። ብ 2022 ዝተደንገገ መሰረት).

ኣገዳሲ! መርመራ PCR ካብ 'ኣንቲጀኒክን' ዝነጸረ፣ ካብ 'ኦቶ ቴስት' ድማ ኣዝዩ ዝነጸረ እዩ
l’auto-test.

ኦቶ ተስት autotest ንምግባር : ናብ ሓደ ፋርማሲ ብምኻድ ፣ ሓደ ኣብ ገዛ ባዕልኹም እትገብርዎ መመርመሪ ግዝኡ፣ ብዛዕባ ኣጠቓቕምኡ ዝምልከት፣ ብስእሊ ዝተሰነየ ፣ ንኹሉ ተጣቃሚ ብዝጥዕም ኣገባብ ፣ብብዙሕ ቋንቋታት ሐበሬታ ተጻሒፉ ኣሎ።

መርመራ ናይ 'ኣንቲጀን' ከምኡ'ውን 'ፒሲ ኤኽ'PCR ናይ ኣፍንጫ ወይ ናይ ኣፍ ክትገብሩ ምስ እትደልዩ ብዙሕ ኣማራጺታት ኣለኩም:

> ኣብ ጥቓኹም ዝርከቡ መመርመሪ ነቑጣታት ዝርዝር ርኸቡ፣ ንኣብነት ኣብዚ ሳይት እዚ ብምኻድ።.Sante.fr. ኣስተውዕሉ! ኣብ ገሊኤን መመምርመሪ ነቑጣታት ቅድሚ ምኻድኩም፣ ብዝተፈላላየ መልክዕ ምስኦም ርክብ ክትገብሩ ይምረጽ።

> ምስ ሰብ ሞያ ጥዕና ቆጸራ ሓዙ : ከም እኒ ፋርማሲ :ሕክምና: … እቲ ቆጸራ፣ ብ ቴለፎን ወይ ብ ኢንተርኔት ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ( ንኣብነት እቲ ፣ ዝርዝራት ኣብ እዚ ፕላት-ፎርም ኣለኩም Doctolib ).

ንዝኾነ ከተረጋግጽዎ እትደልዩ ሓበሬታ እንተሎ፣ ንሓኪምኩም ወይ'ውን ፣ ን ኣብ እከባቢኹም ዝርከብ ሰብ ካብ ምሕታት ንድሕሪት ኣይትበሉ።

ኣብ ኣዋን መርመራ፣ ምስ ማስክን፣ ካርድ ቪታልን ንኹነታት መሰልኩም ዝገልጽ ሕክምናንዊ መሰነይታን ወረቐትን ሒዝኩም ምጹ፣ነቲ መርመራ ዘይትኸፍልሉ እንተዄንኩም።

ኣገዳሲ! ክፍለጥ ዘለዎ ነገር : እንተደኣ ምስ ቆልዑ ክትመጹ እንተ ኴንኩም፣ ኣድላዪ ምቅርራብ መታን ክገብሩ ነቶም ሰብ ሞያ ጥዕና ፣ ኣቐዲምኩም ሓብርዎም።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ቀዳማይ ኣማራጺ : ድሕሪ መርመራ 'ናይ ኦቶ ቴስት'

  • እቲ ውጽኢት ነጋቲቭ እንተኮይኑ፣ እሞ ምልክታት እንተሃልይኩም ፣ ኩነታትኩም ብጥንቃቐ ተኸታተሉ ፣ እንተድኣ ተጠራጢርኩም ፣ ካልኣይ መርመራ ድሕሪ ገለ መዓልታት ግበሩ።
  • ውጽኢትኩም ነጋቲፍ ወይ ኣሉታ እንተ ኾይኑ፣ ካልእ መርመራ ናይ 'ኣንቲጀኒክ' antigénique ወይ 'ፒሲኤኽ' PCR ብምግባር፣ ን ኣስራሒኹም ዝኸውን ፣ ዝተረጋገጸ፣ መሰንይታ ወረቐት ብዛዕባ ምሕማምኩም ኣቕርቡ።

ካልኣይ ኣማራጺ መርመራ ናይ 'ኣንቲጀኒክን' antigénique ወይ 'ፒሲኢኽ' PCR

ሰብቲ ሞያ ፣ ውጽኢትኩም ብ QR ኮድ :ዘለዎ ሰርቲፊኬት ይህብኹም።

- ኣብ ወረቐት ዝተሓትመሽዑ ሽዑ፣ (እዚ መስርሕ'ዚ ዝተመርጸሉ እንተደኣ ፣ ቁጽሪ ቴለፎን ወይ'ውን ኢመይል ዘይብልኩም ምስ እትኾኑ'ዩ። )

- እንተድኣ'ቲ SIDEP.ናይ ኢንተርኔት ሳይት፣ ዳውንሎድ እንተኴርኩሞ ብ ኣኣብ ቴለፎንኩም፣ SMS ይዝመጸኩም ፣መልእኽቲ ብምጥዋቕ፣ ዘሎ ሊንክ ተሰኒኹም፣ ብምኻድ ካብኡ እትረኽብዎ ሓበሬታ ብምምላእ። ነቲ ሰርትፍኬት ብመልክዕ PDF. ክትሕዝዎ ትኽእሉ ኢኹም።

እንተደኣ ውጽኢት 'ነጋቲፍ' ወይ ኣሉታ ኮይኑ፣ ዘለውኹም ምልክታት ተኸታተልዎ ምቕጻሎምን ዘይምቕጻሎም ኣስተውዕሉ።

እንተደኣ ውጽኢት ፖስቲቭ ወይ ኣወንታ ኮይኑ፣ እንተይ ክትገብሩ ከም ዝግባእ ፣ ነዚ ዝስዕብ መስርዓት ተዓዘቡ።

እንንተደኣ ውጽኢትመርመራኹም positif ኮይኑ

ምኽሪ ሰብ ሞያ ጥዕና ( ብምልክታት እቲ ሕማማ ኣንተተሸጊርኩም ን ሰብ ሞያ ሕክምና፣ ወይ ፋርማሲ ደውሉ )

ተጠንቀቑ :

- ዝተኸተብኩም እንተኴንኩም ን 5 መዓልታት

- እንተዘይተኸቲብኩም ድማ 7 መዓልታት፣ ነብሰ ምግላል ወይ ምውሻብ ግበሩ፣ ኩሎም ሓበሬታት ናይ ሕክምናዊ ምኽሪ ተኸተሉ።

ዝኾነ ኮይኑ፣ ዝኾነ፣ ፖዝቲቭ ውጽኢት ዘለዎ ሰብ፣ ካብ 'ኣሹራንስ ማላዲ' ክትትል ብ ቴለፎንን ወይ SMS ይግበረሉ እዩ። .

ን ዝተራኸብኩሞም ሰባት ሓበሬታ ሃቡ ከምኡ'ውን

- ኣብዘን ዝሓለፋ 48 ምልክታት እንተለኩምን ዘይብልኩምን

- ኣብ እዘን 7 መዓልታት ምልክታት ኣለኩምዶ ወይስ ኣይፋል

እንተደኣ ተቖጺርኩም እትሰርሑ ኴንኩም ን ኣስራሒኹም ሓብሩ፣ .

ልዕሊ ኹሉ ድማ። ኣዕርፉ !

ን፣ ውጽኢትኩም፣ ኮቪድ ከም ዘለኩም እንተሓቢሩ :ኣብ ስራሕ 2 ኣማራጺ ኣለኩም

- ብርሕቀት ምስራሕ (እንተደኣ ፣ ክእሊልኩም፣ ዘይ ሓሚምኩምን፣ ብርሕቀት ስርሒ ሓለቃኹም ፣ ብዛዕባ ኣዋን ስራሕ ክሕብረኩም እዩ ፣ (ብሓፈሻ ግን ሓደ ሰሙን እዩ።)

- እንተደኣ ፣ ኩነታት ስራሕኩም ብማዕዶ ክትሰርሑ ዘየፍቅድ ኮይኑ፣ እሞ እንተደኣ ዘይክኢልኩም) :ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ካብ 'ኣሹራንስ መላዲ' ውሰዱ፣ ነዚ ሳይት እዚ ብምጥዋቕ ሓበሬት ርከቡ።shttps://declare.ameli.fr/cas-contact/conditions

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
anastasia dudkoanastasia dudkoተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
ok.dudula@gmail.comok.dudula@gmail.comተርጓሚ/ሚት
bioprofesseurbioprofesseurተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት