ደም ምልጋስ

ደም ምልጋስ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ5 avr. 2022

እንታይ ኢዩ?

ደም ምሃብ ኣብ ፈረንሳ ንሓያሎ ኣሽሓት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ንምሕካም ዘኽእል ወለንታዊን ገባሪ ሰናይን ተግባር እዩ። ድሌታት መዓልታዊ ኮይኑ ዓመት ዓመት ይውስኽ። ንደም ሰብ ክቕይር ዝኽእል ፍርያት የለን። ስለዚ ንገለ ሕማማት ንምፍዋስ ደም ምልጋስ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ደም ምልጋስ ንህጹጽ ረድኤት፡ መጥባሕቲ ዝገብሩ ሰባት፡ ሕማማት ደም፡ መንሽሮ ወዘተ ንምሕጋዝ ጠቓሚ እዩ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ቅድሚ ደም ምልጋስ ምውሳንካ ሕቶታት ምሕታት ንቡር እዩ። ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታትን መልስታትን ኣብዚ ኣሎ

ኣብ መላእ ፈረንሳ እኩብ ድምር ዝውድብ ትካል ደም ፈረንሳ (EFS) እዩ። ናይ ምእካብ ቦታታት ውሱን (ሆስፒታላት፣ ማእከላት ወፈያ) ወይ ተንቀሳቓሲ ክኸውን ይኽእል (ጋንታታት ኢኤፍኤስ ናብ ከተማታት፣ ትካላት ንግዲ ወዘተ ይጓዓዛ)።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ኣብቲ መርበብ ሓበሬታን ኣብ እዋን ኣኼባን ንዝቐርቡ ሕቶታት ንምርዳእ ማእከላይ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ የድሊ (ዝወሓደ B2)።

ንመን ኢዩ ፧

ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 70 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 70 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ነቲ መሕተቲ ጽሑፍ ምልኣዮ

ደም ክትልግስ ትኽእል እንተኾንካ ንምፍላጥ ሕቶ መልሲ ምሃብ የድሊ።

እቶም መዐቀኒታት ምስ ዕድመ፣ ክብደት፣ ሕማማት፣ ኣነባብራ ወዘተ ዝተኣሳሰሩ እዮም።

ነቲ ናይ ኦንላይን ሕቶታት ንምምላስ ኣብዚ ጠውቑ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ደም ንምልጋስ ጽቡቕ ጥዕና ክህልወካን እንተወሓደ 50 ኪሎ ክብደት ክህልወካን ኣለዎ።

ሕክምናዊ ተጻረርቲ ምልክታት እንተሃልዩ ካብ ደም ምልጋስ ክትግለል ትኽእል ኢኻ ፣ ብሰንኪ ጾታዊ ዝንባለኻ ግን ክትግለል ኣይትኽእልን ኢኻ።

ገለ ኣብነታት ናይ ሕክምናዊ ተጻረርቲ ምልክታት እነሆ፤

 • ጸረ-ነፍሳት ምውሳድ (ንትሕቲ 14 መዓልታት ዝቕጽል ወይ ደው ዝበለ)።
 • ረኽሲ ወይ ሰዓል ልዕሊ 38°C ትሕቲ 2 ሰሙን ዝዕድሚኡ።
 • ትሕቲ 4 ሰሙን ዝዕድሚኡ ክታበት።
 • ንጡፋት ብደም ዝመሓላለፉ ረኽስታት (ሲፊሊስ፡ ረኽሲ ኤችኣይቪ ወዘተ) .

(...)

2

ናይ ምእካብ ቦታ ምረጽ

ነቲ መዐቀኒታት እንተ ኣማሊእካዮ፡ ካርታ ይመጽእ እዩ። ድሕሪኡ ኣብ ፖስት ኮድካ ተመርኲስካ ናይ ምእካብ ቦታኻ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ፈረንሳ ብድምር ሚእቲ ኣለዉ።

ኣብ ጥቓኻ ዝርከብ ናይ ምእካብ ቦታ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ።

3

ቆጸራ ውሰድ

እቲ ቦታ ምስ ተመረጸ፡ ኣብ ሓደ ካብቶም ዘለዉ ቦታታት ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ፡ ኣብ “make an appointment” ጠውቕ፡ ድሕሪኡ ኣብ “next” ጠውቕ።

4

ነቲ ሓበሬታ መሊእካ ቆጸራ ምርግጋጽ

ነቲ ቆጸራ ንምርግጋጽ፡ ሓበሬታኻ ምስ ናትካ ክትመልእ ኣለካ፤

 • ሽም
 • ናይ መጀመርታ ሽም
 • ኢ-መይል
 • ቁጽሪ ተሌፎን።
 • ዕለት ልደት
 • እትነብረላ ከተማ

ድሕሪኡ “ቆጸራኻ ኣረጋግጽ” ዝብል ጠውቕ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ! : ልግሲ ደም 100% ስሙ ዘይተገልጸ እዩ። መንነት ናይቲ ለጋስን ተቐባሊን ዝፈልጥ EFS ጥራይ እዩ።

5

ኣብቲ ዝእከበሉ ቦታ ደም ምልጋስ

 • እንቋዕ ብደሓን መጻእኩምን ምዝገባን

ኣብ እዋን ቆጸራ፡ ጉጅለ EFS ብሓጎስ ይቕበለካ፡ መንነትካ ይምርምር፡ ፋይልካ ይምዝግብን ክትመልኦ ዘለካ መሕተቲ ጽሑፍ ይህበካን።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ንሕቶታት ብቕንዕና ምምላስ ኣገዳሲ እዩ።

 • ቅድሚ ወፈያ ምግባር ቃለ መሕትት።

ሓደ ሓኪም ነዚ ምስጢራዊ ቃለ መሕትት የካይዶ። ነቲ ዝመልእካዮ መሕተቲ ጽሑፍ ርእዩ ደም ክትልግስ ከም እትኽእል ንምፍላጥ ሕቶታት ይሓተካ።

 • ናሙና ምውሳድ

ደምካ ጽሩይን ንሓደ ግዜ ጥራይ እትጥቀመሉን መሳርሒታት ተጠቒምካ እዩ ዝእከብ። ንሓደስቲ ለገስቲ፡ ክህሉ ዝኽእል "ዋሕዲ ደም" (ሕጽረት ሓጺን) ንምልላይ፡ ምዕቃን ደረጃ ሄሞግሎቢን ይግበር።

 • ጠጠው ምባል

ድሕሪ ወፈያኻ፡ ጸዓት ንምምላስ ንኣሽቱ ክትበልዖም እትኽእል ነገራት (ቢስኩት፡ ጽማቝ ኣራንሺ ወዘተ) ይቐርቡ። እዚ ምሕዝነታዊ ህሞት እዚ ድሕሪ እቲ ወፈያ ጽቡቕ ሕውየትካ ንምርግጋጽን ክትምለስ ድሌት ዝፈጥርን ዕድል እዩ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ልግሲ ደም ካብ መቐበሊ ክሳብ ምቁር መግቢ ዝኸዱ 4 ደረጃታት ኣብ ግምት ብምእታው ብማእከላይ ገምጋም ን1 ሰዓት ይጸንሕ። ኣብ 1 ሰዓት ድማ 3 ህይወት ከተድሕን ትኽእል ኢኻ። ብርግጽ ሳላ ወፈያኹም EFS 3 ፍርያት ደም፡ ቀያሕቲ ዋህዮታት ደም፡ ፕላዝማን ፕላትለታትን ክእክብ ይኽእል እዚ ድማ ንሓያሎ ሕሙማት ዝተሓሰበ ክኸውን እዩ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ድሕሪ ሒደት ሰሙናት ደም ክትለግስ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ።

ንሓደ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ዓመት ካብ 6 ግዜ ዘይበዝሕ፡ ንጓል ኣንስተይቲ ድማ 4 ግዜ ደም ምልጋስ ይፍቀድ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ኣብ መንጎ ክልተ ደም ምልጋስ ናይ 8 ሰሙን ናይ ምጽባይ ግዜ ኣሎ።

ፕላዝማ ምልጋስ ወይ ፕላትለታት ምልጋስ እውን ይከኣል እዩ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
27 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible