ሰነዳትኩም ስካን ንምግባር

ሰነዳትኩም ስካን ንምግባር

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 6 juin 2022

እንታይ ኢዩ?

እንተደኣ ናይ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ስካን ብምግባር ዝስደድ ሃልይኩም ኮይኑ። "scanner" (ወይ "numériser") uንምግባርን ኣብ መስመር ንምስዳድን ምስ እትደልዩ

i ኣገዳሲ ሓበሬታ፣ ስካነት ዝብል ቃል ን ሓደ ዶክሜንት ካብ፣ ወረቐት ናብ ስእሊ ብድጅታል መልክዕ ንምሓዝ ዘኽእል ማሽን እዩ።

ዶክመንት ስካን ምግባር ምስ እትደልዩ ዝተፈላለየ ዕድላት ኣለኩም።

 • ስካነር ምጥቃም (ኣብ ኮምፑተር ወይ ስማርት ፎንኩም ) ;
 • ሓኒ ስማርት ፎን ብምጥቓም ;
 • ኣብ ሓደ ከምኡ ዝስርሑ ኣብ እንዳ ፎቶቶፒስት ምኻድ

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

1 ኣማራጺ ኣብ - ን ስካን

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

እንተደኣ እታ ስከነርኩም ኣብ ኮምፑተር WINDOW

 • ነቲ ዶክመንትኹም ኣምጽእዎ
 • እታ ወረቐት ኣብ እታ ስካነር ግበርዎ
 • ኣብታ “télécopie et numérisation” ዝብል ጽሑፍ፣ ኣብ ኮምፑተር (ኣብ ጸጋም)
 • ኣብ “nouvelle numérisation” (ኣብ ጸጋም ላዕሊ)
 • ሽዑ ኣብቲ “modifier” ዝብል ጠወቐ፣ ስም ናይ (ኣብ ላዕሊ ጸጋም )ጠውቑ
 • ኣብቲ ፕሮፋይል ናይ (photo),ምንጪ la source (plateau), እቲ ፎርማት lformat ሕብሪ (couleur) ኣብ ዶክሜናት le type de document (TIF), እቲ la résolution ዝብል ድማ (150)
 • ሽዑ “aperçu” ዝብል፣ ብምጥዋቕ፣ ኣብ መወዳእታ ፣ እንተደኣ ተአልዩ (ኣብ ታሕታዊ ጸጋም )
 • ኣብዚ “numériser” ዝብል ኣብ (ታሕቲ ጻጋም ናይቲ ገጽ ) ጠውቑ

እንተደኣ፣እታ ስካን እትገብሩላ ኮምፑተር Mac :እንተደኣ ኮይና

 • ነቲ ዶክመንትኹም ኣምጽእዎ
 • እቲ ፊልዮ ኣብ እቲ ኮምፑተር ኣጸግዕዎ
 • ኣብቲ ኣፕል (እታ ማውዝ ) ኣብ “préférences systèmes” ዝብል
 • ሽዑ ካብ “imprimantes et scanner” ዝብል ኣብ (ኣብ የምማን )
 • ኣብቲ “+” ክንደይከም እደልዩ ምረጹ (ኣብ ጻጋም) ጠውቑ
 • ጠውቑ “numériser” (ኣብ የማን ) ክፈቱ “ouvrir le scanner” (ኣብ የማን )
 • ኣብ እቲ ፓራሜትሪክ ፣ሕብሪ ንምምረጽ (couleur), ረዞልሽን la résolution (75), ቁርጺ la taille (8,719 et 11,693 pouces),ቢሮ (bureau), ፎርማት (PDF)
 • ሽዑ ኣብ “aperçu” ጠዊቑ ኣብቲ (ጽጋም ሸነኽ ዘሎ)
 • ሽዑ “numériser” (ኣብ ጸጋም ዘሎ) ጠውቑ

እንተደኣ ኣብ smartphone ኴንኩም ስካን ትገብርዎ

 • ዝካነርኩም ጠውቑ
 • እንትደኣ ኣብ “Google Play Store” ወይ “App Store”
 • ኣብኡ ሕሳብኩም ክፈቱ
 • ሽዑ ኣብቲ “numériser” ዝብል
 • ኣቲ (photo), ዝብል ፓራመትሪክ ምረጹ ፣ (ስካነር), እቲ ፎርማ (A4), ኳሊቲ la qualité (200 dpi), እቲ ሕብሪ (couleur) ዝብል
 • ሽዑ ኣብቲ “aperçu” ጠውቑ
 • ኣብቲ “numériser” ጠውቑ ብምግባር ስካን ይከኣል
2

2ይ ኣማራጺ - ስማትር ፎን እንንተደኣ ኮይኑ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

እንተደኣ ኣብ smartphone Android : ኴንኩም ስካን ትገብሩ

 • ኣብቲ ድራይቭ “drive” ዝብል ኣፕሊኬሽን ኢኹም ትፍትሹ
 • ኣብ ኡ ነቲ logo ናይ forme de “+” ዝብል ምስ ተወቕኩም
 • ኣብ logo ኣብቲ “appareil photo” ዝብል ክፋሉ
 • ብ ዶክሜንትኹም ኣብ ልዕሊኡ ግበርዎ
 • ኣብቲ ስካን ዝብል ብምጥዋቕ ስካን ግበርዎ

እንተደኣ ኣብ smartphone Apple : ኴንኩም ስካን እትገብሩ

 • ኣብቲ ናይ’ “notes” ዝብል ኣፕሊኬሽን ድለዩ
 • ኣብቲ ‘nouvelle note” ዝብል (ኣብ ታሕቲ ሸነኽ የማን )
 • ኣብ ዝብል ሎጎ logo “appareil photo” ዝብል ብምጥዋቕ
 • ኣብ “scanner des documents” ስካን ዶክመንት ንምግባር
 • ነቲ ዶክመንትኹም ኣብ እቲ ገጽ ብምጥዋቕ

ሽዑ እቲ ስካን ኣብ ስማርት ፎን እንተኾይኑ

 • እንተደኣ ኣብ ስማርትፎን ኮይና “google play store” ወይ “app store”).
 • ብድሕሪኡ “ሓድሽ ዲጂታል” (ወይ ኣብ ናታ ሎጎ logo)
 • እቲ ነቲ ፎቶ (photo), ምንጪ (scanner),ፎርማት (A4), ጽሬት la qualité (200 dpi), ፍሕብራዊ ንምግባር (couleur)
 • ሽዑ ኣብ ነቲ ቴለፎን ኣቕንቕዎ ። p
 • ሽዑ ኣብዚ ጠውቑ “ስካን ” ወይኣብ ናቱ ሎጎ ጠውቑ
3

Option 3 - dans un commerce qui propose ce service

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

እንተድደኣ ስካነር ወይ እውን ስማርት ፎን ዘይብልኩም ኮይኑ ፣ ኣብ ሓደ እንዳ ፎቶኮፒ አህቡ ትካላት ን ኣብነት :

- እንዳ ኢንተርነት መሳይጡታት un buraliste

-ወይ ሓደ ናይ ሕትመ ወኪል ን(ኣብዚ ተዓዘቡ ኣብነት : les agences Corep)

- ሓደ ሕትመት, ፎቶኮፒ ; ስካንንላእ ንእገልግሎት ዝህብ ናይ libre-service,ወይ ውሎኢ ትካላት ብምኻድ

- ወይ ሓደ ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ዝህብ ማሕበር ፣ ,ወይ ትካላት ናይ ስራሕ s፣ ከልእን ዝሕግዙ ማሕበራት ፣ (ንምርካብ ኣብዚ ተወከሱs ici, ኣርኸዎ፣ ኣኣብቲ "Trouver une France Services"). ዝብል ክፋሉ

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ኣብ ኤለክትሮኒካዊ ስራሕ ምትግባር

እንተደኣኣ ኮሞኡተር ሃልይኩም ፣ ኣብኡ ዓቕብዎ እቲ ስካንኩም

 • እብ እቲ (google drive ou icloud) ;
 • ኣብ Sur votre bureau ;
 • ኣብ ናይ ፍላሽ ወይ ኣብ ቢ ክሊSur votre clé USB ;
 • ኣብ ሃርድ ዲስክ disque dur...

እንተደኣ ስማርት ፎን ሃልይኩም ። , ኣብ እዚ ዝስዕብ ዓቕብዎ

 • ኣብ ድራኢቭ (google drive ou icloud) ;
 • ወይ እብ ኢመይል Par e-mail ናይ ኮምፑተርኩምordinateur...
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
46 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
9እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible