Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ምምዝጋብ ደቅኹም ኣብ ቤት ትምህርቲ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ፈረንሳ ህጻናት ካብ 3 ዓመት ዕድሚኦም ጀሚሮም ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸዱ። ካብ 6 ክሳብ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ቤት ትምህርቲ ግዴታ እዩ። ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ብነጻ ’ ዩ። ፈረንሳ ዘይዛረቡ ህጻናት እውን ኣብተን ኣብያተ ትምህርቲ ጽቡቕ ኣቀባብላ ይግበረሎም። ናይ ብሕቲ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ኣለዋ፡ ግን ከኣ ክፍሊት ይኽፈላ እየን።

ቆልዑ እንተሃልዮምኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክትምዝግቦም ኣለካ . እቲ መስርሕ ከከም ዕድመ እቶም ህጻናት ይፈላለ እዩ፤

 • ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ናብ መዋእለ ህጻናት ይኸዱ ፣
 • ካብ 6 ክሳብ 10 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ናብ መባእታ ቤት ትምህርቲ (ወይ መባእታ ቤት ትምህርቲ) ይኸዱ፣ .
 • ካብ 11 ክሳብ 14 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ናብ ኮለጅ ይኸዱ ፣
 • ካብ 15 ክሳብ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ከከም ደረጃ ቤት ትምህርቶም ናብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ወይ ካልእ መሓውራት ይኸዱ።
ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ኣገዳሲ!:
ካብ ወጻኢ ንዝመጹ ህጻናት፡ ደረጃ ቤት ትምህርትን ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳን ንምፍላጥ ገምጋም ይግበር። እዚ ድማ እቲ ቆልዓ ኣየናይ ክፍሊ ክኸይድ ከም ዘለዎ ክትፈልጥ ይሕግዘካ። እቲ ህጻን እኹል ቋንቋ ፈረንሳ ዘይዛረብ ወይ ዘይጽሕፍ እንተኾይኑ፡ መጀመርያ ናብ ፍሉይ ክፍሊ ብምኻድ ፈረንሳ ይመሃር።

ውዳበ ቤት ትምህርቲ

እቶም ህጻናት ምሉእ መዓልቲ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ቀዳም ንግሆ ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸዱ። ሰዓታት ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ይፈላለ እዩ። ኣብ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትን፡ መደባት መዓልታዊ ክቕየር ይኽእል እዩ። ኣብ መዋእለ ህጻናትን መባእታ ቤት ትምህርትን ድማ ጽኑዓት እዮም። ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ፡ ወይ ሰንበት ትምህርቲ ፈጺሙ የለን። ኣብ ገለ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ረቡዕ ቤት ትምህርቲ የለን።

እቲ ናይ ትምህርቲ ዓመት ብቃላት ተዋዲዱ ኣሎ 1ይ ዘመን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ይውዳእ፣ እቲ 2ይ ዕድመ ኣብ ወርሒ መጋቢት ይውዳእ፣ እቲ 3ይ ዕድመ ድማ ኣብ ወርሒ ሰነ ይውዳእ። ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ ተርም ፡ "ቤት ምኽሪ ክፍሊ" (ብፍላይ ብመምህራን ዝቖመ) ተኣኪቡ ነቶም ተማሃሮ ይግምግም። ድሕሪኡ ወለዲ ብዛዕባ ውጽኢት ደቆም ይሕበሩ: “ጸብጻብ ርብዒ ዓመት” ወይ ድማ ንታሕተዎት ክፍልታት “ጸብጻብ ቤት ትምህርቲ” ይረኽቡ .

ካንሸሎን ክንክን ህጻናትን።

ህጻናት ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብ ገዛ ምሳሕ ክበልዑ ይኽእሉ። እቶም ቈልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምሳሕ ምስ ዝበልዑ፡ መግቦም “ ኣብ ካንሸሎ” ይወስዱ (ኣብ “ፍርቂ መግቢ” እውን ኣለዉ ንብል)።

ኣብ መዋእለ ህጻናትን መባእታ ቤት ትምህርትን፡ ነቶም ህጻናት ኣቐዲምካ ምምጻእን ድሕሪ ትምህርቲ ምውሳድን ይከኣል እዩ። እቶም ወለዲ ይንዋሕ ይሕጸር እንተሰሪሖም ጠቓሚ እዩ። ኣብዚ ናይ ክንክን ግዜ፡ ንጥፈታት ንህጻናት ክቐርቡ ይኽእሉ።

ረቡዕ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዘይህልወሉ እዋንን ኣብ መብዛሕትኡ 'ናይ ቤት ትምህርቲ ዕረፍቲ'ን እውን ክንክን ህጻናት ይወሃብ።

እቲ ካንሸሎን ክንክን ህጻናትን ቅድሚ ወይ ድሕሪ ትምህርቲ ግዴታ ኣይኮነን። ንሳቶም ድማ ክሲ ዝኽፈሉ እዮም ። እቲ ዋጋ ኣብ ኣታዊ ወለዲ ይምርኮስ። እዚ ድማ “ ካብ ስርዓተ ትምህርቲ ወጻኢ ዝግበር ንጥፈታት ” ይበሃል። እዚ ንጥፈታት እዚ ተወሳኺ ምዝገባ የድልዮ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣዳራሽ ከተማ።

ከመይ ንገብሮ?

ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን ኣብ መዋእለ ህጻናት ንምምዝጋብ፡ መጀመርታ ናብ ኣዳራሽ ከተማ ክትከይድ ኣለካ፡ ድሕሪኡ ድማ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ ኣለካ።

ኣብ ወርሒ መስከረም ናብ ቤት ትምህርቲ ንምእታው ቅድሚ ወርሒ ሰነ ምዝገባ ክግበር ኣለዎ። ንኽትፈልጥ ናብ ኣዳራሽ ከተማ ክትከይድ ኣለካ።


ኣገዳሲ!
ኣብ ናይ ትምህርቲ ዓመት ምእታው ግን ይከኣል እዩ፣ እቲ ናይ ዑቕባ ሕቶ ምስተቐረበ፣ እቲ ቆልዓ ኣብቲ ዝድለ ዕድመ ክሳብ ዝበጽሐ፣ ማለት 3 ዓመት።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ኣብ ናይ ትምህርቲ ዓመት ምእታው ግን ይከኣል እዩ፣ እቲ ናይ ዑቕባ ሕቶ ምስ ቀረበ ብቕልጡፍ፣ እቲ ቆልዓ ኣብቲ ዝድለ ዕድመ ክሳብ ዝኾነ፣

ንምምዝጋብ ሒዝካ ክትመጽእ ዘለካ ሰነዳት

 • መንነት ሰነድካን ናይ ውላድካን (ንኣብነት፡ መጽሓፍ ስድራቤት፡ መንነት ወረቐት፡ ፓስፖርት፡ ቅዳሕ ምስክር ወረቐት ልደት ወይ ቃለ መሓላ)
 • “መረጋገጺ መንበሪ” (ንኣብነት: ቅዳሕ ናይ ክራይ ውዕልካ፣ ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሕሳብ፣ ናይ ቃለ መሓላ መግለጺ)

ምፍላጡ ኣገዳሲ!: ኣብ ፈረንሳ፡ ናይ ትምህርቲ ዓመት ኣብ መስከረም ይጅምር፡ ኣብ መጀመርታ ሓምለ ድማ ይውዳእ። እቲ ህጻን ቅድሚ 31 ታሕሳስ ወዲ 3 ዓመት እንተኾይኑ፡ ቅድሚ 3 ዓመት ዕድሚኡ፡ ኣብ ወርሒ መስከረም ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ይጅምር። ገለ መዋእለ ህጻናት ንህጻናት 2 ዓመት ይቕበሉ። እዚ ድማ ንትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ንምድንፋዕ ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል እዩ።

: ኣብ ፈረንሳ፡ ናይ ትምህርቲ ዓመት ኣብ መስከረም ይጅምር፡ ኣብ መጀመርታ ሓምለ ድማ ይውዳእ። እቲ ህጻን ቅድሚ 31 ታሕሳስ ወዲ 3 ዓመት እንተኾይኑ፡ ቅድሚ 3 ዓመት ዕድሚኡ፡ ኣብ ወርሒ መስከረም ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ይጅምር። ገለ መዋእለ ህጻናት ንህጻናት 2 ዓመት ይቕበሉ። እዚ ድማ ንትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ንምድንፋዕ ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ኣብ መዋእለ ህጻናት ዘሎ መዓልቲ ከመይ ኣሎ?

እቶም ቈልዑ ካብ 20 ክሳብ 30 ተማሃሮ ዝሓቖፈ “ ክፍሊ ” እዮም ዘለዉ። እታ እመቤት ወይ ጎይታ ምሉእ መዓልቲ ዝተፈላለየ ንጥፈታት የቕርበሎም። 2ይ ዓቢ ሰብ ኣብቲ ክፍሊ ንዘሎ እመቤት ወይ ጎይታ ንግብራዊ መዳያት ይሕግዛ: እዚ ATSEM እዩ ።

ፍርቂ ንግሆን ድሕሪ ቀትርን ድማ እቶም ቆልዑ ናብ መረባ ቤት ትምህርቲ ይወጹ: " መዘናግዒ" እዩ ፣ ብናጽነት ይጻወቱ። ቀትሪ ድማ እቶም ቆልዑ ንምሳሕ ናብ ገዝኦም ክኸዱ ይኽእሉ። ኣብ መጀመርታ ድሕሪ ቀትሪ እቶም ንኣሽቱ ቈልዑ የዕርፉ። እዚ ድማ እቲ “ሲስታ” እዩ።

ካብ 6 ክሳብ 10 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ (“መባእታ ቤት ትምህርቲ” ተባሂሉ’ውን ዝፍለጥ) ንምምዝጋብ፡ መጀመርታ ናብ ኣዳራሽ ከተማ ድሕሪኡ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትከይድ ኣለካ።

ኣብ ወርሒ መስከረም ናብ ቤት ትምህርቲ ንምእታው ቅድሚ ወርሒ ሰነ ምዝገባ ክግበር ኣለዎ። ንኽትፈልጥ ናብ ኣዳራሽ ከተማ ክትከይድ ኣለካ።

ኣብ ኣዳራሽ ከተማ ንምምዝጋብ ዘምፅኡ ሰነዳት፤

 • መጽሓፍ መዝገብ ስድራቤት፡ ንወለዲ ዝኸውን መንበሪ ፍቓድ ወይ ቅዳሕ ናይቲ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት (ተተርጒሙ ወይ ካብ OFPRA ዝመጹ)።
 • መርትዖ መንበሪ (ንኣብነት፡ ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሕሳብ ወይ ናይ ክራይ ውዕል፡ ወይ ናይ መንበሪ ወይ መንበሪ ምስክር ወረቐት)፡
 • እቲ ህጻን ግዴታዊ ክታበታት ከም ዝረኸበ ዘረጋግጽ ሰነድ: እዚኦም ክታበታት ኣንጻር ዲፍተርያ፣ ቴታነስን ፖልዮማይላይትስን እዮም፣ ካብቲ ዝከታተል ሓኪም ክሕተቱ ኣለዎም።

ኣብ ኣዳራሽ ከተማ ድሕሪ ምምዝጋብኩም ናብቲ ብኣዳራሽ ከተማ ዝሕበር ቤት ትምህርቲ ክትከዱ ኣለኩም። ድሕሪኡ ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ምዝገባ ውላድካ ይምዝግቦ።

ንመዝገብ ቤት ትምህርቲ ሒዝካ ክትመጽእ ዘለካ ሰነዳት፤

 • ብኣዳራሽ ከተማ ዝተውሃበ ናይ ምዝገባ ምስክር ወረቐት፤
 • መዝገብ መዝገብ ስድራቤት፣ ንወለዲ ዝኸውን መንበሪ ፍቓድ ወይ ቅዳሕ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት፤
 • እቲ ህጻን ንዕድሚኡ ዝኸውን ግዴታዊ ክታበት ከም ዝገበረ ዘረጋግጽ ሰነድ (ንኣብነት መዝገብ ክታበት)።

መባእታ ቤት ትምህርቲ ከመይ ይኸይድ ኣሎ?

መባእታ ቤት ትምህርቲ 5 ዓመት ፣ ካብ 6 ዓመት ክሳብ 10 ዓመት ይጸንሕ። ነፍሲ ወከፍ ዓመት ምስ ሓደ ደረጃ ይሰማማዕ፡ CP, CE1, CE2, CM1, CM2።

ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ንኹሉ ትምህርቲ (ንባብ፡ ጽሑፍ፡ ሒሳብ፡ ሰዋስው፡ ታሪኽ፡ ጂኦግራፊ፡ እንግሊዝኛ፡ ሳይንስ፡ ስፖርት፡ ፕላስቲክ ስነ-ጥበብ) እትሰርሕ መምህራ ኣለዋ ("ማስተር" ወይ "ሚስትረስ" እውን ንብል)። ድሕሪ ትምህርቲ ምሸት፡ እቶም ቈልዑ “ ዕዮ ገዝኦም ” ክሰርሑ ኣለዎም: እዚ ንኣብነት ኣብ ምንባብ ወይ ምጽሓፍ ስልጠና ክኸውን ይኽእል።

ንሓደ ቆልዓ ኣብ ኮለጅ ወይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ንምምዝጋብ፡ መጀመርታ ኣካዳሚያዊ ደረጃኡ ክግምገም ኣለዎ። ነዚ ድማ CASNAV (Academic Center for Schooling) ዝበሃል ትካል ክትራኸቡ ኣለኩም። ኣብ ከተማኹም ንዘሎ CASNAV ንምርካብ፡ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ዘሎ “CASNAV directory” ክትጥምቱ ትኽእሉ cliquez ici.

CASNAV ንውላድካ ምስ " መምርሒ ኣማኻሪ " ቆጸራ ክህበካ እዩ። እቲ ኣማኻሪ ናይ ውላድካ ናይ ቤት ትምህርቲ ሞያ ክትንትን እዩ። ብተወሳኺ ናይ ቤት ትምህርቱ ደረጃ ገምጋም ከዳሉ እዩ።

ነዚ ቆጸራ ስዒቡ፡ ውላድኩም ኣብ ኮለጅ ወይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝርከብ ክፍሊ ንምምዳብ ዝተወሰነ ውሳነ ክትሕበሩ ኢኹም። እቲ ክፍሊ “ንቡር” ክፍሊ (ምስ ተማሃሮ ፈረንሳ፡ ሓደ ሓደ ግዜ ዝንእሱ) ወይ “ዝተዓጻጸፈ” ክፍሊ ክኸውን ይኽእል (ንኣብነት፡ ውላድካ ኣብ መበቆል ሃገርካ ውሑድ ወይ ዝኾነ ትምህርቲ እንተዘይረኺቡ፡ ወይ እንተዘይተረኺቡ። ፈጺሙ ፈረንሳ ይዛረቡ)።

ድሕሪኡ ውላድካ ንምምዝጋብ ምስቲ ዝተመደበልካ ኮለጅ ወይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ክትራኸብ ኣለካ። እቲ ኮለጅ ወይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ንምምዝጋብ እንታይ ዓይነት ሰነዳት ከምዘድሊ ክሕብረካ እዩ።

ኣገዳሲ!
: “ኣሎፎን” ዝበሃል ሰብ ካብ ፈረንሳ ወጻኢ ካልእ ቋንቋ ዝዛረብ ሰብ እዩ። ተማሃሮ “ኣሎፎን” ብሓፈሻ ናብ ፍሉያት ክፍልታት ንምምሃር ፈረንሳ ዝቐንዑ ኮይኖም፡ UPE2A (ንዝኣትዉ ኣሎፎን ተማሃሮ ዝኸውን ትምህርታዊ ኣሃዱ) ይበሃል። ኣብዚ ክፍሊ እዚ እቲ ተማሃራይ ጽዑቕ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ይኽተል እሞ በብቑሩብ ነቶም ካልኦት ትምህርትታት ይከታተሎም። እዚ መድረኽ 1 ዓመት ይፀንሕ።

ውላድካ ካብ 12 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድሚኡን ቋንቋ ኣዲኡ ፈረንሳዊ እንተዘይኮይኑን ፡ ዲፕሎማ መጽናዕቲ ቋንቋ ፈረንሳ ክወስድ ይኽእል እዩ (cliquez ici). I ( ኣብዚ ጠውቑ )። ኣብ መላእ ዓለም ተፈላጥነት ዘለዎ ወግዓዊ ዲፕሎማ እዩ። ንህጻናት ዝምጥን ዕድመ እዩ።

ኣብ ማእከላይ ደረጃ ወይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ መዓልቲ ከመይ ኣሎ?

 • ኮሌጅ4 ዓመት ይጸንሕ ። ክፍልታት ካብ 6ይ ክሳብ 3ይ ቁጽሪ ተዋሂብዎም ኣሎ (ተማሃሮ ብ6ይ ይጅምሩ ብ3ይ ይውድኡ)። ኣብ 6ይ ክፍሊ፡ ተማሃሮ ካብቶም ብኮለጅ ዝቐርቡ ቋንቋ ወጻኢ ይመርጹ (ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ፡ እንግሊዝኛ፡ ግን ስጳኛ፡ ጀርመን፡ ፖርቱጋል ወይ ጥልያን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ፡ ንኣብነት)።
 • ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ 3 ዓመት ይጸንሕ። እቶም ክፍልታት ካልኣይ ይበሃሉ፣ ቀዳማይ ድሕሪኡ ተርሚናል ይበሃሉ። ኣብ ቀዳማይን ዝሓለፈን ዓመት፡ ተማሃሮ ባካሎሬት (“bac”) ዝበሃል ፈተና ይወስዱ። ነዚ ፈተና ምሕላፍ ላዕለዋይ ትምህርቲ ንምክትታል ኣድላዪ እዩ።

ኣብ መጀመርታ ናይ ትምህርቲ ዓመት፡ እቶም ተማሃሮ ናይቲ ሰሙን ዝኸውን “ናይ ግዜ ሰሌዳ” ይረኽቡ። ነፍሲ ወከፍ ትምህርቲ ብዝተፈላለየ መምህር እዩ ዝምሃር። እቶም ዝምሃሩ ትምህርትታት ድማ ሒሳብ፡ ፈረንሳ፡ ታሪኽ፡ ጂኦግራፊ፡ ሳይንስ፡ ስፖርት፡ ሙዚቃ፡ ስእላዊ ስነ-ጥበብ፡ ዜግነታዊ ትምህርቲ፡ ቋንቋታት ወጻኢ እዮም።

ድሕሪ እታ መዓልቲ ኣብ ኮለጅ ወይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ፡ ተማሃሮ “ ዕዮ ገዝኦም ” ክሰርሑ ኣለዎም (ንኣብነት፡ ትምህርቲ ክመሃሩ፡ ናይ ሒሳብ ልምምድ ክገብሩ ወዘተ)።

ነፍሲ ወከፍ መምህር ደረጃ ናይቲ ተማሃራይ ኣብ ትምህርቶም ብኸመይ ከም ዝግምገም ይገልጽ: ንኣብነት ኣብ ክፍሊ ብጽሑፍ ዝግበር ፈተናታት፡ ኣብ ገዛ ክስራሕ ዘለዎ ስራሕ ወይ ኣብ ክፍሊ ብኣፍ ዝቐርብ ሕቶታት።

ካብ 16 ዓመት ዕድመ ጀሚሩ ትምህርቲ ትምህርቲ ግዴታ ኣይኮነን። እቲ መንእሰይ ግን ክሳብ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ገና “ምቕራጽ” ግዴታ ኣለዎ።

 • ውላድካ ትምህርቱ ክቕጽል እንተደልዩ፡ ንሓደ ካብ 11 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን ኣብ ኮለጅ ወይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ንምምዝጋብ ዝግበር ተመሳሳሊ ተግባራት ክትፍጽም ኣለካ (ደረጃ 3 ርአ)።
 • ውላድኩም ናብ ቤት ትምህርቲ ከይዱ ዘይፈልጥ ወይ ድሕሪ ሕጂ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ዘይደሊ እንተኾይኑ፡ ኣብ ዞባኹም ንዘሎ ማእከል ሓበሬታን መምርሕን (CIO) ወይ ናይ ከባቢኹም ተልእኾ ( ኣብዚ ጠውቑ ) ክትራኸቡ ኣለኩም። እዞም ትካላት እዚኦም ንውላድኩም ሞያዊ ፕሮጀክት ንምግላጽ ክሕግዝዎ እዮም። ናብ ዝጥዕሞ ሞያዊ ስልጠና ከቕንዕዎ ክኽእሉ እዮም። ብተወሳኺ ንውላድኩም ቤት ምኽሪ ሞያዊ ምዕባለ (CEP) ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ዘገድስ :
ገለ ሞያዊ ስልጠናታት “ብተመሳሳሊ” ይካየድ: እቲ ተማሃራይ ምስ ሓደ ኩባንያ ናይ ስራሕ ውዕል ኣለዎ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ክፍሊ መዓልታት ኣብቲ ኩባንያ ናይ ስራሕ መዓልታት ኣለዎ። ብሓፈሻ ወፃኢ ስልጠና ብኩባንያ እዩ ዝምወል።

ብድሕሪኡ’ከ ?

መደባት ምድላው

ዕለትን ሰዓትን ናይቲ “ናብ ቤት ትምህርቲ ምምላስ” ፣ ማለት ቀዳመይቲ መዓልቲ ትምህርቲ ክትፈልጥ ምስ ቤት ትምህርቲ ክትራኸብ ኣለካ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ቤት ትምህርቲ ንዓመት ዝኸውን ናይ ክፍሊ መደባት ዘለዎ ሰነድ ትህብ።

ኣብ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትን፡ ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ንተማሃሮ “ናይ ግዜ ሰሌዳ” ይወሃብ። ኣቓልቦ፡ ኣብ ዝቕጽሉ ሰሙናት ቁሩብ ክቕየር ይኽእል እዩ።

መሳርሒ

ብሓፈሻ እቲ ቤት ትምህርቲ ንኽትገዝኦ ዝርዝር “ናውቲ ቤት ትምህርቲ” ይህብ። እዚ ንኣብነት ፍሉያት ደፍተር ወይ ብርዒ ክኸውን ይኽእል።

ክሳብ መወዳእታ መባእታ ቤት ትምህርቲ፡ እቲ ቤት ትምህርቲ ዓቢ ክፋል ናይቲ ትምህርቲ ትህብ። ህጻናት ናይ ቤት ትምህርቲ ቦርሳ (ቦርሳ ድሕሪት) ከምኡ’ውን ናይ እርሳስ ቦርሳ (ብርዕን እርሳስን ንምቕማጥ) ክህልዎም ኣለዎ።

ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ስድራቤታት “ ናብ ቤት ትምህርቲ ምምላስ ኣበል ” ኣሎ። ካብኡ ክትጥቀሙ ድማ ኣብ Caisse d'Allocations Familiales ክትምዝገቡ ኣለኩም።

ኣገዳሲጽቡቕ ክትፈልጥ : ብተወሳኺ ንምንባብ፡ እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት “ምምዝጋብ ንካፍ” “S’inscrire à la CAF”

መጽሓፍቲ

መጽሓፍቲ ክፍሊ ኣብ መጀመርታ ዓመት ብቤት ትምህርቲ ይልቃሕ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ ኣለዎም። ኣስተውዕሉ፡ ሓደ መጽሓፍ እንተጠፊኡ ወይ እንተተበላሽዩ፡ እቲ ቤት ትምህርቲ ንወለዲ ክኸፍሉሉ ክሓትት ይኽእል እዩ።

ኣብ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርትን ካልኣይ ደረጃን፡ እቲ ፈረንሳዊ መምህር ሓደ ሓደ ግዜ ነቶም ተማሃሮ መጽሓፍ ክገዝኡ ይሓቶም። ብሓፈሻ ነቲ ዝተሓተተ መጽሓፍ፡ ብመልክዕ ልቓሕ፡ ኣብ ኮለጅ፡ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ወይ ቤተ መጻሕፍቲ ከተማ ምርካብ ይከኣል እዩ።

ናይ ሓበሬታ ቅጥዕታት

እቲ ቤት ትምህርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መጀመርታ ዓመት ብዙሕ ቅጥዕታት ክትመልእ ይሓተካ።

ንሳቶም ዝምልከቶም ንኣብነት፤

 • ሓበሬታ ኣብ ኣድራሻን ቁጽሪ ተሌፎንን ወለዲ።
 • ጥዕና ውላድካ: ንኣብነት ውላድካ ሕክምናዊ ሕክምና ክወስድ ከምዘለዎ ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ።
 • እቲ ካንሸሎ (ወይ “ፍርቂ መግቢ”)፦ ውላድካ ኣብቲ ካንሸሎ ክበልዕ ድዩ ኣይበልዕን ክትሕብር ኣለካ።
 • “መሰላት ምስሊ”: ስእልታት ውላድካ ኣብ ሰነዳት ቤት ትምህርቲ ክጥቀሙሉ ከም እትሰማማዕ ወይ ዘይትሰማማዕ ክትሕብር ኣለካ።

እቲ ቤት ትምህርቲ ነቶም ህጻናት “መጽሓፍ ደብዳቤታት” ይህቦም። እዚ መምህርን ወለድን ነንሕድሕዶም ክረዳድኡ ዘኽእሎም ደፍተር እዩ። ወለዲ ነቲ ናይ ደብዳቤ መጽሓፍ ኣዘውቲሮም ክምርምሩን ኣብ ጥቓ ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ሓበሬታ “ምፍራምን” ከም ዘስተብሃሉሉ ከርእዩ ኣለዎም። ኣብዚ ደፍተር እዚ ንመምህር እውን ክጽሕፉ ይኽእሉ እዮም።

እቲ ቤት ትምህርቲ ን“በዓል ቤት ትምህርቲ” ብቐጻሊ ይዕጾ: እዚኦም ቤት ትምህርቲ ዘይብሎም እዋናት እዮም ንዕረፍቲ!

ናይ ትምህርቲ ዓመት ኣብ መጀመርታ መስከረም ይጅምር። ናይ ቤት ትምህርቲ ዕረፍቲ ድማ፤

 • ክልተ ሰሙን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ - መጀመርታ ሕዳር: “በዓላት ኩሎም ቅዱሳን”
 • ክልተ ሰሙን ኣብ መወዳእታ ታሕሳስ - መጀመርታ ወርሒ ጥሪ: “በዓላት ልደት”
 • ክልተ ሰሙን ኣብ ወርሒ ለካቲት ወይ መጋቢት: እቲ “ክረምታዊ በዓላት” .
 • ክልተ ሰሙን ኣብ ሚያዝያ ወይ ግንቦት: እቲ “ናይ ጽድያ ዕረፍቲ” .
 • ሸሞንተ ሰሙን ኣብ ሓምለ-ነሓሰ: እቲ “ነዊሕ በዓላት”

እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ “በዓላት” እውን ደው ይብል: ሕዳር 11፣ ፋሲካ ሶኒ (ተለዋዋጢ ዕለት)፣ ግንቦት 1፣ ግንቦት 8፣ ዕርገት ሓሙስ (ተለዋዋጢ ዕለት)፣ ዊት ሶኒ ( ዝፈላለ ዕለት)።

ዕለታት “በዓል ቤት ትምህርቲ”ን ህዝባዊ በዓላትን ኣብ ሓደ ኣቆጻጽራ ይርከብ። ኣብ ኢንተርነት ብቐሊሉ “school calendar” ብምድላይ ይርከብ።

ንኣብነት ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ፡ https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-100148

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

nournourምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
utilisateur_2134382utilisateur_2134382ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kerriankerrianተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት