ናይ DAHO ወይ DALO ሕቶ ኣቕርቡ።

ናይ DAHO ወይ DALO ሕቶ ኣቕርቡ።

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 23 août 2021

እንታይ ኢዩ?

ናይ DAHOን DALOን ሕቶታት ናይ መጀመርታ ሕቶታትካ እንተዘይተዓዊቱ መንበሪ (DAHO) ወይ መንበሪ (DALO) ንምሕታት ዝሕግዙ ኣገባባት እዮም ። እዚ "መመላእታ" እዩ፣ ማለት ካልኣይ ዕድል ሓሳብ ንምርካብ ዝግበር ኣገባብ ማለት እዩ።

DAHO ማለት "መሰል ምርካብ ተጻራሪ መንበሪ" ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ መንበሪ ሕቶኻ ከም ቀዳምነት ክትሕሰብ የኽእለካ።

እዚ ኣገባብ እዚ ዘገድሰካ እንተኾይኑ፤

 • ምምዳብ ናይ ማሕበራዊ መንበሪ ኣባይቲ መመልከቲኻ ዘይንቡር ነዊሕ እዩ (እቲ ግዜ ከከም ክፍሊ ክፈላለ ይኽእል እዩ። ንኣብነት: ንፓሪስ ልዕሊ 6 ዓመት ምጽባይ ከም ዘይንቡር ይቑጸር፣ ንስትራስበርግ ግን 2 ዓመት እዩ )፣
 • ኣብ ጽርግያ ትድቅስ: ገዛ ዘይብሎም (ሰ.ደ.ፍ)፣ .
 • ምስ ዘይተኣወጀ ነባሪ ትሓድር ኣለኻ፣
 • ኣብ ማሕበራዊ ሆቴል ተዓቚብካ ኣለኻ፣
 • ኣብ ማሕበራዊ ቅርጺ (CADA, HUDA, CPH, CHRS, CHU, ወዘተ) ንልዕሊ 6 ኣዋርሕ ትቕመጥ።
 • ንልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ትሑት ደረጃ ዘለዎ መንበሪ ኣባይቲ ጸኒሕካ፣
 • ብዙሓት ሰባት ኣብ ዘለዉሉ ቦታ ኢኻ ትነብር (ንኣብነት: 5 ሰባት ኣብ 25m2)።

እዚ መሰል እዚ ካብቲ DALO ("መሰል ምርካብ ተጻራሪ መንበሪ ኣባይቲ") ዝተፈልየ እዩ፣ እዚ ድማ ካብ ዝተወሰኑ ቅድመ ኩነታት (ጸጋታት ሓዊሱ) ዘማልኡ ሰባት ንዝቐርብ ሕቶታት መንበሪ ኣባይቲ ዝምልከት እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ንልዕሊ 6 ኣዋርሕ ኣብ ማሕበራዊ መሓውር ዝተቐመጡ ሰባት ኣብ “ህጹጽ ኩነታት” ከም ዘለዉ ይቑጸሩ እሞ ንዳሎ ከመልክቱ ይኽእሉ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ወረቐት ናይ ትውልዲ ካብ ኦፍራ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ወረቐት ናይ ትውልዲ ካብ ኦፍራ

ብኸመይ ይኸውን

1

ኩነታተይ ንDAHO ወይ DALO ከመልክት ዘኽእለኒ እንተኾይኑ መርምሩ።

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ንDAHO፡ ንመዕረፊ ቦታ ንምምልካት ዘድልዩ ቅድመ ኩነታት እነሆ፤

 • ናብ "115" ናይ ህጹጽ እዋን መንበሪ ሕቶ ኣቕሪበ ነይረ፡ ግን ቦታ የለን፤
 • ኣብ መንበሪ ቦታ ክተኣናገድ ሓቲተ፤
 • ንዝሓተትክዎ መንበሪ ኣባይቲ ግቡእ መልሲ ኣይረኸብኩን።

ንመዕረፊ፡ እቲ ዳሎ፡ እቶም ቅድመ ኩነታት እነሆ፤

2

ነቲ ናይ ሕቶ ቅጥዒ መሊእካ ስደድ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ንDALO ዝኸውን ቅጥዒ Cerfa n°15036*01 ከምኡ'ውን ንDAHO ዝኸውን ቅጥዒ Cerfa n°15037*01 መሊእኩም ብፖስታ ናብ "ኮሚሽን ሽምግልና" ናይ ኣውራጃኹም ክትሰዱ ኣለኩም።

እዚ ኮሚሽን እዚ ንመዕረፊ ወይ መንበሪ ኣባይቲ ንምርካብ ቀዳምነት ኣለካ ድዩ የብልካን ክውስን እዩ።

ነቲ ቅጥዕን ደገፍቲ ሰነዳትን ናብ ሴክረታርያ ኮሚሽን ሽምግልና ክትሰድድ ወይ ከተቐምጥ ኣለካ። ዝርዝር ርክባቱ ንምርካብ፡ ንፕረፈክቸርኩም ክትሓቱ ወይ መርበብ ሓበሬታኡ ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ኢል-ደ-ፍራንስ ዲኻ ዘለኻ? ብመሰረት ክፍልኻ ክትጥቀመሎም ዘለካ ናይ ፖስታ ኣድራሻታት ኣብዚ ኣለዉ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ነዚ መስርሕ እዚ፡ ካብ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ወይ ካብ ከም ኣባ ፒየር ፋውንዴሽን ዝኣመሰለ ፍቓድ ዘለዎ ማሕበር ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፡ እዚ ድማ ቀዋሚነት ዝህብ እዩ። ዝርዝር ናይተን ኣብ ክፍልኻ ዝጸደቓ ማሕበራት ንፕረፈክቸርካ ሕተታ።

3

መልሲ ተጸበዩ።

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ኮሚሽን ሽምግልና ከከም ክልል ውሳኔኡ ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙን ክሳብ 3 ኣዋርሕ ክህብ ኣለዎ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ካብ ኮሚሽን ኣወንታዊ ውሳነ ትረክብ

ከም ቀዳምነት ኣፍልጦ ትረክብ : ምስ መዐቀኒታትካ ዝተመጣጠነ መንበሪ ኣባይቲ ድሕሪ ኣወንታዊ ውሳነኻ ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙን ክሳብ 3 ኣዋርሕ ክቐርበልካ ኣለዎ። ነቲ እማመ እንተኣቢኻዮ፡ ድሕሪ ደጊም ከም ቀዳምነት ኣይክትቁጸርን ኢኻ።

ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ቦታ ንምርካብ ዝግበር ምጽባይ ዘይንቡር ነዊሕ እንተኾይኑ፡ ነቲ ውሳነ ዘይምኽባር ናብ ምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ ይግባይ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ ውሳነ ይግባይ ዝጅምረሉ መዓልቲ ተጠቒሱ ኣሎ።

ምፍላጡ ዘገድስ! : ብተወሳኺ ነቲ ፕረፈክተር ዘቕረቦ ሓሳብ ናብ ምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ ይግባይ ምባል ይከኣል እዩ።

ካብ ኮሚሽን ኣሉታዊ ውሳነ ይመጸካ

ከም ቀዳምነት ኣፍልጦ ኣይወሃበካን : ናይ ህጹጽ እዋን መንበሪ ኣይክትረክብን ኢኻ። እቲ ኮሚሽን ስለምንታይ ከም ዝኣበየካ ምግላጽ ዝኣበየካ ምኽንያት ከፍልጠካ ኣለዎ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ኣብቲ ውሳነ “ቀዳምነት ክቕመጥ” እምበር “ክእንገድ” እንተዘይተጠቒሱ ምፍታሽ የድሊ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ እዋን ሕቶ ዳሎ፡ እቲ ኮሚሽን ኣብ መንበሪ ቦታ ዘይኮነስ ኣብ መንበሪ ቦታ ይህብ። ኣብ ከምዚ ኩነታት፡ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍካ ይግባይ ክትብል ኣለካ። ካብ ማሕበር፡ ካብ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ፡ ወይ ካብ ህዝባዊ ጸሓፊ ከይተረፈ ሓገዝ ንምርካብ ድሕር ኣይትበሉ።

ይግባይ ንኽቐርብ ምሕታት

 • ምፍላጡ ዝገዘድስ"ጸጋ ዝመልኦ ጻውዒት" ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ንሕቶኻ ምእባዩ ንምቅዋም፡ ዝበዝሐ ንኹነታትካ ዝድግፍ ሰነዳት ዝሓዘ ዝተፈረመ ደብዳበ ስደድ።
 • ናብ ምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ "ኣካታዒ ይግባይ" ክትገብር ትኽእል ኢኻ (ንኣብነት ኣንጻር ናይቲ ፕረፈክተር እማመ ይግባይ ንምባል)። ነዚ ድማ ካብ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ወይ ካብ ፍቓድ ዘለዎ ማሕበር ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ዝርዝር ናይተን ኣብ ክፍልኻ ዝጸደቓ ማሕበራት ንምርካብ ምስ ፕረፈክቸርካ ክትራኸብ ድሕር ኣይትበሉ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ነዚ መመላእታ ንምቕራብ ጠበቓ ምቑጻር ግዴታ ኣይኮነን።

ምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ ንኽውስን 2 ወርሒ ኣለዎ። እቲ ዳኛ ነቲ ኣባይቲ ዝመርሕ ሚኒስትሪ፡ ቀዳምነት ከም ዝወሃበካ ጌርካ ከም እተመደበካን ገና ምስ ድሌታትካ እተመጣጠነ መንበሪ ኣባይቲ ከም ዘይረኸብካን እንተ ረኺብዎ፡ መንበሪ ኣባይቲ ንኽህበካ ክግደድ ይኽእል።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
145 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
9እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible