ኣብ ጥቓኻ ኣብ እትገብሮ ስጉምትታት ሓገዝ ርኸብ

ኣብ ጥቓኻ ኣብ እትገብሮ ስጉምትታት ሓገዝ ርኸብ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ7 juil. 2021

እንታይ ኢዩ?

ብኢንተርነት ምምሕዳራዊ ኣገባብ ምፍጻም ሓደ ሓደ ግዜ ዝተሓላለኸ እዩ። ካብ ገዛኻ ትሕቲ 30 ደቓይቕ ርሒቕካ፡ ምምሕዳራዊ ኣገባባትካ ንምፍጻም ካብ ዝሰልጠነ ወኪል ኣገልግሎት ፈረንሳ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ከከም ሕቶኻ፡ እቲ ወኪል ክትወስዶም ዘለካ ስጉምትታትን ብኸመይ ከም እትፍጽሞምን ከተለሊ ክሕግዘካ እዩ።

ካብዚ ሓደ መደበር ዘለዎ ድኳን፡ ምስ ኩለን ትካላት ኣገባባት ኣብ ምፍጻም ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፡ ከም: CAF, Pôle Emploi, መድሕን ጥዕና, መድሕን ጡረታ, La Poste, ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት , ሚኒስትሪ ፍትሒ , ወዘተ.

ገለ ኣብነታት ናይቶም ሓገዝ ክትረኽቡሉ እትኽእሉ ነገራት እነሆ፤

  • ኣብ ካፍ ተመዝገቡ፣
  • ግብረይ ክፈሉ - ኣታዊታተይ ክእውጅ፣
  • ን RSA ሕተት፣
  • ኣብ Pôle Emploi ተመዝገቡ፣
  • መንበሪ ፍቓዶም የሐድሱ፣
  • ናይ CROUS መንበሪ ኣባይቲ ምርካብ፣
  • ንማሕበራዊ መንበሪ ኣባይቲ (HLM) ኣመልክቱ፣
  • ናይ ቪዛል ሕቶ ምቕራብ ወዘተ...

ምፍላጡ ዘገድስ!: እዚ ኣገልግሎት ምሉእ ብምሉእ ብነጻ እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ናብ ገዛይ ዝቐረበ ናይ ፈረንሳ ኣገልግሎት ቆጸራ እረክብ

ኣበይ ከም እትኸይድ ቆጸራ ንምርካብ ኣብዚ ሊንክ ጠውቑ።

ኣብ ቀረባኻ ዝርከቡ ናይ ፈረንሳ ኣገልግሎታት ቆጸርቲ ንምርካብ ኣድራሻኻ ወይ ፖስታ ኮድካ ምእታው ጥራይ እዩ ዘድልየካ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝቐርብ ቆጸራ፡ ኣብ መንጎ ቆጻሪን ኣድራሻን ዘሎ ቁጽሪ ኪሎሜተራት ይግለጽ።

2

ናብቲ ናይ ፈረንሳ ኣገልግሎት ቆጸራ እኸይድ

ኣብቲ ናይ ፈረንሳ ኣገልግሎት ቆጸራኹም ናይ መግለጺ ወረቐት ክልተ ናይ መራኸቢ ኣገባባት ይቐርቡ፤

  • ብኢመይል፣
  • ብተሌፎን።

ምፍላጡ ዝገድስ!

: ካብዚ ኣገልግሎት ተረባሕቲ ንምዃን ቆጸራ ምሓዝ ኣድላዪ ኣይኮነን።

ከከምቲ ሓገዝ ዘድልየካ ኣገባብ፡ ንዕኡ ንምፍጻም ዝተወሰኑ ኣገደስቲ ሰነዳት ሒዝካ ምምጻእ ከድልየካ እዩ።

ንኣብነት ገለ ካብ መለለዪታትካ (ቁጽሪ ተጠቃሚ CAF፡ ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነት፡ መለለዪ ቁጽሪ Pôle Emploi) ወይ ዝተወሰኑ ሰነዳት ሒዝካ ምምጻእ ጠቓሚ እዩ፡ ቫይታል ካርድ፡ ምልክታ ግብሪ፡ ናይ መወዳእታ ናይ ክፍሊት ወረቐት፡ ሲቪ ኣብ ወረቐት ወይ USB key...

ቅድሚ ናብቲ ቆጸራ ምምጻእካ ነቲ ወኪል ብኢመይል ወይ ብተሌፎን ብምርኻብ ነቲ ሕቶ ምሕታት ኣይትረስዕ።

ምፍላጡ ዝገድስ! : ንመብዛሕትኡ ኣገባባት፡ ናይ ኢ-መይል ኣድራሻ ምህላው የድሊ: ድሮ ስም ተጠቃሚኻን ምልክት ቃልካን ናብ ናይ ኢ-መይል ኣድራሻኻ ምምጻእ ኣይትረስዕ። እንተዘይብልካ ጸገም የብሉን ውልቃዊ ኢመይል ኣድራሻ ክትፈጥር ክትዕጀብ ኢኻ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ንመጻኢ ኣገባባትካ ናብቲ ቆጸራ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ።

ወከልቲ ኣገልግሎት ፈረንሳ ከከም ኣቀራርባኻ ናብ መሻርኽቲ ከቕንዑኻ ይኽእሉ እዮም።

ነጻ መእተዊ ናይ ኢንተርነት ተርሚናላት ኣለዉ፣ ናብቲ ቆጸራ ምኻድ ክትቅጽል ትኽእል ኢኻ ነቲ ኣገባባት ብናጻ ክትውድኦ ትኽእል ኢኻ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
75 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible