ፓክሰር ኣብ ፈረንሳ

ፓክሰር ኣብ ፈረንሳ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ7 juil. 2021

እንታይ ኢዩ?

PACS (civil solidarity pact) ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ሰባት፡ ዝተፈላለየ ጾታ ዘለዎም ይኹን ዘይብሎም፡ ህይወት ብሓባር ንምውዳብ ዝግበር ውዕል እዩ። ካብ ሓዳር ዝያዳ ተዓጻጻፍን ውሑድ ተወፋይነት ዝሓትትን እዩ። ብፍላይ ካብ ሓዳር ንላዕሊ ፓክስ (ብቐሊል ኣዋጅ) ምፍራስ ዝቐለለ እዩ።

እቲ ፓክስ ብልጫታት ይህብ :

 • ንግብሪ (ቅዋም ናይ ሓባር ግብሪ ስድራቤት)፣ .
 • ንማሕበራዊ ሽፋን (እቲ ካብ ማሕበራዊ ሽፋን ዘይጥቀም መጻምድቲ ኣብ ልዕሊኡ ጽግዕተኛ እንተኾይኑ ካብ ሽፋን መጻምድቱ ክጥቀም ይኽእል)፣
 • ንወፈያን ውርሻን (እቲ ወጻኢታት ይንኪ - ንኣብነት: እቲ መጻምድቲ ምስ ዝሞተ ዝኽፈል ናይ ውርሻ ግብሪ የለን)።

ምፍላጡ ኣገዳሲ : እቲ PACS ነጻ ’ ዩ።

ንሓደ ፓክስ ንምዝዛም፤

 • እቶም መሻርኽቲ ናይ ሓባር መንበሪ ክህልዎም ቃል ይኣትዉ።
 • ክልቲኦም መጻምድቲ ኣብ መበቆል ሃገሮም ዓበይቲ ክኾኑን ድሮ ተመርዕዮም ወይ ኣብ ሲቪላዊ ሽርክነት ክኾኑ የብሎምን።
 • እቶም ክልተ መጻምድቲ ኣብ መንጎኦም ቀጥታዊ ስድራቤታዊ ርክብ ክህልዎም የብሉን ( ንኣብነት: ወለዲ/ደቂ፡ ኣያታት/ደቂ ደቂ፡ ሓው/ሓፍቲ፡ ብፍርቂ ሓው/ፍርቂ ሓፍቲ፡ ኣኮ ወይ ኣኮ/ሓፍቲ ወይ ወዲ ሓው፡ ኣደ ወይ ስድራቤታዊ ኣቦ/ወዲ ወይ ሓዳስ ጓል ). ኣብ መንጎ ቀዳሞት ደቂ ሓውቦ ምቕማጥ ይከኣል እዩ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ !

: ፓክስ ኣብ መንጎ ክልተ ፈረንሳውያን፡ ሓደ ፈረንሳዊን ሓደ ወጻእተኛን ወይ ክልተ ወጻእተኛታትን ክድምደም ይኽእል።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ወረቐት ናይ ትውልዲ ካብ ኦፍራ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ወረቐት ናይ ትውልዲ ካብ ኦፍራ

ብኸመይ ይኸውን

1

ናይ ፓክስ ስምምዕ ጽሓፍ

ቅድሚ እቲ መስርሕ ምጅማርካ፡ ዝርዝር ናይቶም ክቐርቡ ዘለዎም ሰነዳት፡ ናይ መወዳእታ ግዜ ወዘተ ንምፍታሽ፡ ኣብ ኣዳራሽ ከተማ ናይቲ እትነብረሉ ቦታ ክትምርምር ይምከር።

ክልቲኦም መሻርኽቲ ናይ ፓክስ ስምምዕ ክነድፉን ክፈርሙን ኣለዎም። ነዚ ዝኸውን ሓያሎ ተኽእሎታት ኣሎ፤

 • ናይ Pacs ስምምዕ ሞዴል ኣብ ኢንተርነት ይርከብ ( መደበኛ ስምምዕ ሞዴል: Cerfa ቅጥዒ ቁጽሪ 15726 );
 • ሓደ ኖታሪ ነቲ ስምምዕ ክነድፍ ይኽእል እዩ፤
 • እቶም መሻርኽቲ ነቲ ስምምዕ ብናጻ ክጽሕፍዎ ይኽእሉ እዮም፣ ኣብዚ ጉዳይ እዚ፣ ብሕታዊ ስምምዕ እዩ።
  እቲ ስምምዕ ነዚ ዝስዕብ ጽሑፍ ከጠቓልል ኣለዎ : "ንሕና X and Y (ስምን ቀዳማይ ስምን ናይቶም መሻርኽቲ)፡ ብድንጋገታት ሕጊ 15 ሕዳር 1999 ከም ዝተመሓየሸን ዓንቀጻት 515-1 ክሳብ ዝምራሕ ሲቪላዊ ውዕል ምትሕግጋዝ ንፍጽም።" 515-7 ናይ ሲቪላዊ ሕጊ።"

ምፍላጡ ኣገዳሲ : ንኽልቲኦም መሻርኽቲ ሓደ ስምምዕ ክስራሕ ኣለዎ።

2

ነቲ ናይ Pacs ፋይል ኣዋሃሂድካ ንመዝገብ ቆጸራ ውሰድ

እቲ ናይ Pacs ፋይል ዝሓቖፈ እዩ፤

 • ስምምዕ ፓክስ (ደረጃ 1 ርአ)፣
 • እቲ ዝተመልአ ቅጥዒ “ሓባራዊ ኣዋጅ ሲቪላዊ ምትሕግጋዝ ውዕል (ፓክስ)ን ቃለ መሓላ ዝገልጽ መግለጺታት ዘይዘመድነት፡ ዘይኪዳንን ሓባራዊ መንበሪን”።
  እዚ ቅጥዒ ኣብ ኢንተርነት ( Cerfa n° 15725 ) ይርከብ። ብፍላይ ድማ ብዛዕባ መንነት ክልቲኦም መጻምድትን ወለዶምን ሓበሬታ ክወሃቦም ይሓትት።
 • ንፈረንሳዊ ትሕቲ 3 ወርሒ ዝኸውን ናይ ልደት ምስክር ወረቐት
 • እቲ ኦርጅናል ቅዳሕ፣ ትሕቲ 3 ወርሒ ዝዕድሚኡ፣ ናይቲ ምስክር ወረቐት ኣብ ክንዲ ምስክር ወረቐት ልደት፣ ብኦፍፕራ ዝተዋህበ ፣ ንሓደ ስደተኛ፣
 • ሕጋዊ መንነት ሰነድ (1 ኦርጅናልን 1 ፎቶኮፒን)፣
 • ብማእኸላይ ሲቪላዊ ኩነታት ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ዝተውሃበ ናይ ዘይ-PACs ምስክር ወረቐት
  ንምርካብ ድማ ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ ናይ ሰርፋ ቅጥዒ n° 12819-06 መሊእኩም ብፖስታ ናብ ማእከላይ ኣገልግሎት በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትሰዱ ኣለኩም፤

ማእከላይ ኣገልግሎት ሲቪል ስቴትስ - ሓላፊ ጉዳያት ወጻኢ ሚኒስትሪ - ክፍሊ "ስርሒታት"

ክፍሊ ፓክስ

11 ጎደና ዋይት ሃውስ

44941 ናንተስ ሴዴክስ 09

ምፍላጡ ኣገዳሲ

: እቲ ካብ ፓክስ ወጻኢ ዝኾነ ምስክር ወረቐት ብቐጥታ ኣብ ኢንተርነት ብናይ ኦንላይን ኣገልግሎት እውን ክምላእ ይኽእል እዩ፣ ምስ ናይ ፍራንስ ኮኔክት ኣካውንት።

ንናይ ወጻኢ ዜግነት ዘለዎም ሰባት ፡ ናይ ጉምሩክ ምስክር ወረቐት ክትሕተቱ ትኽእሉ ኢኹም፡ እዚ ድማ ካብ ኦፍፕራ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

>> ኣብ Réfugiés.info ንምንባብ ፡ ናይ ልምዲ ምስክር ወረቐት ውሰድ

ኣስተውዕል፡ መበለት ወይ መበለት እንተኾንካ፡ ከምዚ ዝስዕብ ክትህብ ኣለካ፤

 • ነቲ ሞት ዝጠቐሰ ናይ ቀደም ሕብረት ዝሰማማዕ መዝገብ መዝገብ ስድራቤት (1 ኦርጅናልን 1 ፎቶኮፒን)፣
 • ወይ ድማ ምሉእ ቅዳሕ ናይቲ መጻምድቲ ነበር ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ምስ ሞት ዝተጠቕሰ፣
 • ወይ ድማ ምሉእ ቅዳሕ ናይቲ መጻምድቲ ነበር ናይ ሞት ምስክር ወረቐት።

እቲ ፋይል ምስ ተኣከበ፡ ፓክስ ንኽምዝገብ ኣብ ኣዳራሽ ከተማ ቆጸራ ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ቆጸራ ንገለ ኣዳራሻት ከተማ ብተሌፎን ወይ ብኢንተርነት ክውሰድ ይኽእል።

3

ንPACS ምምዝጋብ

እቲ ፋይል ምስ ተጠርነፈ፡ ምሉእ ፋይል ሒዝካ ብሓባር (ክልቲኦም መሻርኽቲ) ናብ ኣዳራሽ ከተማ ክትከይድ ክትግደድ ኢኻ። እቲ ፋይል ምሉእ እንተዘይኮይኑ እቶም Pacs ክምዝገቡ ኣይክእሉን እዮም።

ብጽሑፍ ምስ ዝሕተት፡ ገለ ኣዳራሻት ከተማ ስነ-ስርዓት ንምውዳብ ከቕርባ ይኽእላ እየን፡ ምስ ኣዳራሽ ከተማኻ ተወከስ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ድሕሪ ደጊም PACS ክትረክብ እንተዘይደሊኻ ነቲ PACS ክትሰብሮ ትኽእል ኢኻ።

ድሕሪ ደጊም PACS ክትረክብ እንተዘይደሊኻ ንሓደ PACS ምፍራስ ይከኣል እዩ።

ምሉእ መስርሕ ኣብዚ ተገሊጹ ኣሎ

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
38 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible