Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ካብ l’OFPRA ኦፍራ፣ ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ምርካብ

ምምርዓው ፓክሰር ወይ ምጽማድ ኣብ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 8 mois

እንታዩ’ዩ ?

PACS ((pacte civil de solidarité) ) ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ሰባት፡ ዝተፈላለየ ጾታ ዘለዎም ይኹን ዘይብሎም፡ ህይወት ብሓባር ንምውዳብ ዝግበር ውዕል እዩ። ካብ ሓዳር ዝያዳ ተዓጻጻፍን ውሑድ ተወፋይነት ዝሓትትን እዩ። ብፍላይ ካብ ሓዳር ንላዕሊ ፓክስ (ብቐሊል ኣዋጅ) ምፍራስ ዝቐለለ እዩ።

እቲ ፓክስ ብልጫታት ይህብ :

ኣገዳሲ
ምጽማጽ ን ፓክስ ምጽማድ ነጻ እዩ.

ሓደ ፓክስ ንምዝዛም፤

 • እቶም መሻርኽቲ ናይ ሓባር መንበሪ ክህልዎም ቃል ይኣትዉ።
 • ክልቲኦም መጻምድቲ ኣብ መበቆል ሃገሮም ዓበይቲ ክኾኑን ድሮ ተመርዕዮም ወይ ኣብ ሲቪላዊ መሻርኽቲ ክኾኑ የብሎምን።
 • እቶም ክልተ መጻምድቲ ኣብ መንጎኦም ቀጥታዊ ስድራቤታዊ ምትእስሳር ክህልዎም የብሉን (ንኣብነት፡ ወለዲ/ደቂ፡ ኣያታት/ደቂ ደቂ፡ ሓው/ሓፍቲ፡ ፍርቂ ሓው/ፍርቂ ሓፍቲ፡ ኣኮ ወይ ኣኮ/ሓፍቲ/ወዲ ሓውቦ ወይ ወዲ ሓውቦ፡ ጓል ሓው ኣደ ወይ ኣቦ- ሓሙስ/ወዲ ሓሙስ ወይ መርዓት)። ኣብ መንጎ ቀዳሞት ደቂ ሓውቦ ኣብ ሲቪላዊ ሽርክነት ምእታው ይከኣል እዩ።
ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ኣገዳሲ ! ፓክስ ኣብ መንጎ ክልተ ፈረንሳውያን፡ ሓደ ፈረንሳዊን ሓደ ወጻእተኛን ወይ ክልተ ወጻእተኛታትን ክድምደም ይኽእል።

ከመይ ንገብሮ?

ቅድሚ እቲ መስርሕ ምጅማርካ፡ ዝርዝር ናይቶም ክቐርቡ ዘለዎም ሰነዳት፡ ናይ መወዳእታ ግዜ ወዘተ ንምፍታሽ፡ ኣብ ኣዳራሽ ከተማ ናይቲ እትነብረሉ ቦታ ክትምርምር ይምከር።

ክልቲኦም መሻርኽቲ ናይ ፓክስ ስምምዕ ክነድፉን ክፈርሙን ኣለዎም። ነዚ ዝኸውን ሓያሎ ተኽእሎታት ኣሎ፤

 • ናይ Pacs ስምምዕ ሞዴል ኣብ ኢንተርነት ይርከብ ( መደበኛ ስምምዕ ሞዴል: Cerfa ቅጥዒ ቁጽሪ 15726 );
 • ሓደ ኖታሪ ነቲ ስምምዕ ክነድፍ ይኽእል እዩ፤
 • እቶም መሻርኽቲ ነቲ ስምምዕ ብናጻ ክጽሕፍዎ ይኽእሉ እዮም፣ ኣብዚ ጉዳይ እዚ፣ ብሕታዊ ስምምዕ እዩ።
  እቲ ስምምዕ ነዚ ዝስዕብ ጽሑፍ ከጠቓልል ኣለዎ : "ንሕና X and Y (ስምን ቀዳማይ ስምን ናይቶም መሻርኽቲ)፡ ብድንጋገታት ሕጊ 15 ሕዳር 1999 ከም ዝተመሓየሸን ዓንቀጻት 515-1 ክሳብ ዝምራሕ ሲቪላዊ ውዕል ምትሕግጋዝ ንፍጽም።" 515-7 ናይ ሲቪላዊ ሕጊ።"
ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ኣገዳሲ : ንኽልቲኦም መሻርኽቲ ሓደ ስምምዕ ክስራሕ ኣለዎ።

እቲ ናይ Pacs ፋይል ዝሓቖፈ እዩ፤

 • ስምምዕ ፓክስ (ደረጃ 1 ርአ)፣
 • እቲ ዝተመልአ ቅጥዒ “ሓባራዊ ኣዋጅ ሲቪላዊ ምትሕግጋዝ ውዕል (ፓክስ)ን ቃለ መሓላ ዝገልጽ መግለጺታት ዘይዘመድነት፡ ዘይኪዳንን ሓባራዊ መንበሪን”።
  እዚ ቅጥዒ ኣብ ኢንተርነት ( Cerfa n° 15725 ) ይርከብ። ብፍላይ ድማ ብዛዕባ መንነት ክልቲኦም መጻምድትን ወለዶምን ሓበሬታ ክወሃቦም ይሓትት።
 • ንፈረንሳዊ ትሕቲ 3 ወርሒ ዝኸውን ናይ ልደት ምስክር ወረቐት
 • እቲ ኦርጅናል ቅዳሕ፣ ትሕቲ 3 ወርሒ ዝዕድሚኡ፣ ናይቲ ምስክር ወረቐት ኣብ ክንዲ ምስክር ወረቐት ልደት፣ ብኦፍፕራ ዝተዋህበ ፣ ንሓደ ስደተኛ፣
 • ሕጋዊ መንነት ሰነድ (1 ኦርጅናልን 1 ፎቶኮፒን)፣
 • ብማእኸላይ ሲቪላዊ ኩነታት ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ዝተውሃበ ናይ ዘይ-PACs ምስክር ወረቐት
  ንምርካብ ድማ ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ ናይ ሰርፋ ቅጥዒ n° 12819-06 መሊእኩም ብፖስታ ናብ ማእከላይ ኣገልግሎት በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትሰዱ ኣለኩም፤

ማእከላይ ኣገልግሎት ሲቪል ስቴትስ - ሓላፊ ጉዳያት ወጻኢ ሚኒስትሪ - ክፍሊ "ስርሒታት"

Section Pacs

11, rue de la Maison Blanche

44941 Nantes Cedex 09

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

ኣገዳሲ
እቲ ካብ ፓክስ ወጻኢ ዝኾነ ምስክር ወረቐት ብቐጥታ ኣብ ኢንተርነት ብናይ ኦንላይን ኣገልግሎት እውን ክምላእ ይኽእል እዩ፣ ምስ ናይ ፍራንስ ኮኔክት ኣካውንት።

ከም እቲ ልሙድ ምስክር ወረቐት ድሕሪ ሕጂ ኣብ ፈረንሳ ንስደተኛታት፡ ተጠቀምቲ ንኡሳን ሓለዋን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ሲቪላዊ ሽርክነት ንምእታው ኣድላዪ ኣይኮነን።

>> ኣብ Réfugiés.info ንምንባብi : Obtenir un certificat de coutume

ኣስተውዕል፡ መበለት ወይ መበለት እንተኾንካ፡ ከምዚ ዝስዕብ ክትህብ ኣለካ፤

 • ነቲ ሞት ዝጠቐሰ ናይ ቀደም ሕብረት ዝሰማማዕ መዝገብ መዝገብ ስድራቤት (1 ኦርጅናልን 1 ፎቶኮፒን)፣
 • ወይ ድማ ምሉእ ቅዳሕ ናይቲ መጻምድቲ ነበር ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ምስ ሞት ዝተጠቕሰ፣
 • ወይ ድማ ምሉእ ቅዳሕ ናይቲ መጻምድቲ ነበር ናይ ሞት ምስክር ወረቐት።

እቲ ፋይል ምስ ተኣከበ፡ ፓክስ ንኽምዝገብ ኣብ ኣዳራሽ ከተማ ቆጸራ ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ቆጸራ ንገለ ኣዳራሻት ከተማ ብተሌፎን ወይ ብኢንተርነት ክውሰድ ይኽእል።

እቲ ፋይል ምስ ተጠርነፈ፡ ምሉእ ፋይል ሒዝካ ብሓባር (ክልቲኦም መሻርኽቲ) ናብ ኣዳራሽ ከተማ ክትከይድ ክትግደድ ኢኻ። እቲ ፋይል ምሉእ እንተዘይኮይኑ እቶም Pacs ክምዝገቡ ኣይክእሉን እዮም።

ብጽሑፍ ምስ ዝሕተት፡ ገለ ኣዳራሻት ከተማ ስነ-ስርዓት ንምውዳብ ከቕርባ ይኽእላ እየን፡ ምስ ኣዳራሽ ከተማኻ ተወከስ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ድሕሪ ደጊም PACS ክትረክብ እንተዘይደሊኻ ንሓደ PACS ምፍራስ ይከኣል እዩ።

ምሉእ መስርሕ ኣብዚ ተገሊጹ expliquée ici. ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
sitora abdullaevasitora abdullaevaተርጓሚ/ሚት
nour alhindinour alhindiተርጓሚ/ሚት
fairouzfairouzተርጓሚ/ሚት
utilisateur_72712685utilisateur_72712685ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት