ኣብ ፈረንሳ ምምርዓው

ኣብ ፈረንሳ ምምርዓው

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ7 juil. 2021

እንታይ ኢዩ?

ኣብ ፈረንሳ መርዓ ክኽበር ከሎ ፡ ሕጊ ፈረንሳ ይምልከት . እቲ ሕግታት ከምቲ ንፈረንሳውያን ዝምልከት እዩ: ናይ ጽምብል ቦታ ክትመርጽ ኣለካ፣ ምስ ኣዳራሽ ከተማ ፋይል ክትመልእ ኣለካ፣ ወግዓዊ እገዳታት ክትዝርግሕ ኣለካ...

ኣብ ፈረንሳ ክትምርዖ ዘድልየካ ቅድመ ኩነት፤

 • ሕጋዊ ዕድመ ዘለዎ ይኹን (ልዕሊ 18 ዓመት)
 • ድሮ ብሕጊ ፈረንሳ ወይ ሕጊ ወጻኢ ዘይተመርዓዉ (መርዓ ብኣውቶማቲክ ንPACS ስለ ዝስርዞ PACS ክኸውን ይኽእል እዩ)
 • ዘመድ ዘይምምርዓው (መርዓ ኣብ መንጎ: ላዕልን ዘርእን፡ ኣሕዋት፡ ኣሓት፡ ፍርቂ ኣሕዋት፡ ፍርቂ ኣሓት፡ ኣኮታት/ኣኮታትን ደቂ ሓፍቱን/ደቂ ሓፍቱን ናይ ሓደ መስመር ኣያታትን... To find out more , click here ).
 • ነፍሲ ወከፍ መጻምድቲ ነቲ መርዓ ብናጻን ብሓበሬታ ዝፍለጥን ኣገባብ ክሰማማዕ ኣለዎ።
 • ኣብ ፈረንሳ መርዓ ኣብ መንጎ 1 ሰብኣይን 1 ሰበይትን፡ 2 ደቂ ተባዕትዮ ወይ 2 ደቂ ኣንስትዮ ክኽበር ይኽእል።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ሲቪላዊ መርዓ ጥራይ እዩ ሕጋዊ ዋጋ ዘለዎ (ሃይማኖታዊ መርዓ ኣይኮነን)።

መርዓ ንኽልቲኦም መጻምድቲ መሰላትን ግቡኣትን (ብሲቪላዊ ሕጊ ዝተቐረጸ) ዘመልክት ቃል እዩ።

ዕዮ ገዛ

 • have a common life : እቶም መጻምድቲ ኣብ ትሕቲ ሓደ ናሕሲ ክነብሩ ግዴታ የብሎምን፣ ግን ናይ ሓባር ናይ ህይወት ፕሮጀክት ክህልዎም ኣለዎ። እቶም መጻምድቲ ብሓባር ዝነብሩ እንተኾይኖም፡ እቲ ናይ ሓዳር ገዛ ብሓባር ኣለዎም። ብዘይ ፍቓድ ክልቲኦም መጻምድቲ ዝኾነ ዓይነት መሸጣ ክግበር ኣይክእልን። ኣብ ጉዳይ ክራይ፡ ዋላ’ውን እቲ ክራይ ቅድሚ መርዓ ብሓደ ካብቶም መጻምድቲ ጥራይ እንተተፈረመ፡ ክልቲኦም መጻምድቲ ተሓባበርቲ ናይቲ ክራይ እዮም።
 • ድሌታት ስድራቤት ምርግጋጽ : እቶም መጻምድቲ ቆልዑ እንተሃልዮም ብሓባር ንዋታውን ሞራላውን ትምህርቲ ናይቶም ቆልዑ የረጋግጹ
 • ሓገዝን ሓገዝን ምሃብ : ሓደ መጻምድቲ እንተሓሚሙ ወይ ብገንዘብ ዓቕሚ እንተዘይብሉ፡ እቲ ካልእ መጻምድቲ ሓገዝ ዕዳ ኣለዎ።
 • እሙናት ኮይንካ ምጽናሕ (ካብ ሓዳር ወጻኢ ዝግበር ጾታዊ ወይ ስምዒታዊ ዝምድና ምፍራስ ሓዳር እዩ) ከምኡ’ውን ነንሕድሕድካ ምክብባር (ኣካላዊ ወይ ቃላዊ ዘቤታዊ ዓመጽ ይቕጻዕ)
 • ኣብ ወጻኢታት መዓልታዊ ህይወት (ክራይ ገዛ፡ ዕዳጋ፡ ክፍሊት ወዘተ) ከከም ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣበርክቶ ይገብሩ
 • create the same tax household : ክልቲኦም መጻምድቲ ሓደ ዓይነት ግብሪ ምምላስ ኣለዎም።

መሰላት

 • choose one's name : ጾታ (user name) ብዘየገድስ ስም በዓል ቤትካ ወይ ሰበይትኻ ምጥቃም ይከኣል እዩ። እዚ ኣጠቓቕማ እዚ ኣማራጺ እዩ። ሓደ ካብቶም መጻምድቲ ነዚ ስም ክጥቀመሉ እንተደልዩ፡ ድሕሪኡ እዚ ስም ኣብቲ “ካልኣይ ስም” ዝብል ክፍሊ ዝቕጽል መንነት ሰነድካ ክትሓትት ከለኻ (ንኣብነት ሕቶ ፓስፖርት) ክጥቀስ ኣለዎ። ብተወሳኺ ምስ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ናይቲ ምምሕዳር (Caisse d'assurance maladie, CAF ወዘተ) ናይ ኣጠቓቕማ ስም ለውጢ ክትእውጅ ትኽእል ኢኻ።
 • keep your physical integrity : ብዘይ ሓበሬታ ወይ ፍቓድ ካብ መጻምድትኻ ዝኾነ ሕክምናዊ ክንክን ክትረክብ መሰል ኣለካ
 • keep your professional freedom : ክትሰርሕ ኣይትሰርሕን ክትመርጽን ሞያኻ ክትመርጽን መሰል ኣለካ
 • ናጽነት ርእይቶኻን ኣገባብ ኣነባብራኻን ሓሉ

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ወረቐት ናይ ትውልዲ ካብ ኦፍራ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ወረቐት ናይ ትውልዲ ካብ ኦፍራ

ብኸመይ ይኸውን

1

ቦታ መርዓ ምምራጽ

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: መንበሪ = እዚ ወግዓዊ መንበሪ ቦታ (ኣብ ምምሕዳራዊ ሰነዳትካ ዝረአ ኣድራሻ)ን ልሙድን እዩ።

መንበሪ = ሓደ ሰብ ብዝተረጋግአን ልሙድን መንገዲ ዝነብረሉ ቦታ ኮይኑ ግን ናይ ግድን ገዝኡ ኣይኮነን።

ኣብ ፈረንሳ መርዓ ብኸምዚ ዝስዕብ ክበዓል ይኽእል፤

 • the municipality of residence : ሓደ ካብቶም መጻኢ መጻምድቲ እንተወሓደ ን1 ቀጻሊ ወርሒ መንበሪኡ ዝተመስረተሉ ኮሙን፣
 • the municipality of residence : ሓደ ካብቶም መጻኢ መጻምድቲ መንበሪኦም ብውሑዱ ብ1 ወርሒ ቀጻሊ መንበሪ ዝተመስረተሉ ኮሙን፣
 • the municipality of a parent : ናይ ሓደ ካብቶም ወለዲ (ኣቦ ወይ ኣደ) ናይ ሓደ ካብቶም መጻኢ መጻምድቲ ዝነብሩሉ ወይ መንበሪ ኮሙን።
2

ናይ መርዓ መሰኻኽር ምምራጽ

ኣብ ፈረንሳ ግዴታ እዩ፤

 • እንተወሓደ 2 መሰኻኽር
 • እንተበዝሐ 4 መሰኻኽር።

መሰኻኽር ዓበይቲ ወይ ሓራ ዝወጹ ክኾኑ ኣለዎም ።

ኣባላት ስድራቤት፡ ኣዕሩኽ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም... መርዓኻ ክትካፈሎም እትደሊ እትኣምኖም ሰባት ምረጽ!

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ክሳብ እታ መርዓ ዝበዓልላ መዓልቲ መሰኻኽር ክትቅይር ትኽእል ኢኻ።

3

ናይ መርዓ ፋይል ንምእካብ ናብ ኣዳራሽ ከተማ ኪድ

እቲ ቦታ ምስ ተመረጸ ኣብ ኣዳራሽ ከተማ ናይ ሓዳር ፋይል ክትወስድ ክትከይድ ኣለካ።

እዚ ፋይል እዚ ክቐርብ ዘለዎ ሰነዳትን ንኮሙን ዝምልከት ፍሉይ ሕግታት መርዓን ይገልጽ (“ቻርተር መርዓ”: ንኣብነት፡ ኣብ ቅድሚ ኣዳራሽ ከተማ ዘሎ ድምጺ ዝምልከት ደንቢ)።

ምፍላጡ ኣኣገዳሲ!

: ናይ መርዓ ፋይልካ ንምእካብ ናብ ኣዳራሽ ከተማ ክትከይድ ከለኻ፡ ምሉእ ፋይል ንምምላስን ንመውስቦ መርዓን ቆጸራ ክትሕዝ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ (ደረጃ 4 ርአ)።

ብተወሳኺ እቲ መርዓ ኣየናይ ዕለትን ሰዓትን ክኽበር ከም ዝኽእል ሓቲትካ ዕለት ምቕማጥ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ (እዚ ድማ ኣብ ምህላው ናይቲ ከንቲባ ወይ እቶም መርዓታት ዘብዕሉ ምክትላት ይምርኮስ)።

ብሓፈሻ ን2 መጻምድቲ ዝኸውን እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ክትሕተቱ ኢኹም፤

 • ኦርጅናልን ፎቶኮፒን መለለዪ መንነት
 • መርትዖ ኣድራሻ ወይ መንበሪ ( ንኣብነት: ናይ ማይ / መብራህቲ / ጋዝ ሕሳብ፣ ምልክታ ግብሪ፣ መረጋገፂ ግብሪ መንበሪ ኣባይቲ )
 • ሓበሬታ ብዛዕባ መሰኻኽር ( ስያመ፣ ቀዳማይ ስም፣ ዕለትን ቦታን ትውልዲ፣ ሞያን መንበሪን፣ ቅዳሕ ናይ መንነቶም ሰነድ ወዘተ )

ኣብ ፈረንሳ ንዝተወልዱ መጻምድቲ: ፋይል ኣብ እተቕርበሉ እዋን ትሕቲ 3 ወርሒ ዝዕድሚኡ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት (ምሉእ ቅዳሕ ወይ ቅንጥብጣብ ምስ ውሉድነት)

ኣብ ወጻኢ ሃገር ንዝተወልዱ መጻምድቲ: ዝለዓለ ናይ 6 ወርሒ ምስክር ወረቐት ልደት (ስርዓት መበቆል ሃገር ምስክር ወረቐቱ ንምዕራፍ ዘየድሊ እንተኾይኑ ናይ ግዜ ገደብ የለን)። ነዚ ሰነድ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኦፍራ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ምፍላጡ ኣገዳሲ : ኣብ Réfugiés.info እውን ኣንብብ: : Obtenir un acte de naissance

ከም ስደተኛ መጠን ፍሉይ ሰነዳት ክትሕተት ትኽእል ኢኻ። ኣዳራሽ ከተማ ኣየኖት ሰነዳት ከምዘድልዩ ክሕብረካ እዩ። "ብሕታዊ ምስክር ወረቐት" እንተተሓቲትካ፡ ንኦፍራ ክትሓትት ክትግደድ ኢኻ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ኣብ ፈፍጂ ኣምፎ Réfugiés.info እውን ኣንብብ: ንኽትምርዖ ናይ ልምዲ ምስክር ወረቐት ውሰድ

4

ናብ ኣዳራሽ ከተማ ኬድካ ነቲ ፋይል መሊእካ ናይ መርዓ መስርሕ ግበር

እቲ ፋይል ምስተዛዘመ ናብ ኣዳራሽ ከተማ ክትመልሶ ክትግደድ ኢኻ። ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን እዚ እዩ እቲ መስርሕ ፍርዲ ናይቲ መርዓ ዝፍጸም: ሓላፊ ኣዳራሽ ከተማ እቲ ፋይል ብሓቂ ምሉእ ምዃኑ ይምርምርን ምስ ክልቲኦም መጻምድቲ ይዛረብን። ሓደ ካብቶም መጻምድቲ ፈረንሳ ዘይዛረብ እንተኾይኑ፡ ተርጓሚ ክህሉ ክሓትት ይኽእል።

ዕለትን ሰዓትን መርዓ ይረጋገጽ፣ ምስ ኣዳራሽ ከተማን መጻኢ መጻምድትን ብምስምማዕ (ፋይል መርዓ ምሉእ እንተኾይኑ)።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ንጽምብል መርዓኹም ፍሉይ ሕቶታት እንተሃልዩኩም (ንኣብነት፡ መደረ፡ ሙዚቃ ወዘተ)፡ ኣብ እዋን ኦዲሽን ብዛዕባኦም ክትዛረቡ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ሓዳር ልዕሊ ኩሉ ዘሐጉስ ህሞት እዩ!

መርዓኹም ዘብዕል ሰብ መን ከም ዝኸውን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ፣ እዚ ዝቕበለካ ሰብ እንተዘይኮይኑ ድማ ዝርዝር ርክብኦም ክትወስድ ትኽእል ኢኻ፣ ምእንቲ ቅድሚ መዓልቲ በዓል ምስኦም ምስኦም ክትዘራረብ።

5

ምሕታም እገዳታት

ኣዳራሽ ከተማ ናይቲ በዓል መርዓ ከምኡ ውን እቶም መጻምድቲ እንተወሓደ ን10 መዓልታት ኣብ ኣፍደገኦም መንበሪኦም ምርኢት ዝገብሩሎም ኣዳራሻት ከተማ :

 • ዕለት መርዓ
 • ኣስማት ስድራቤት፡ ቀዳሞት ኣስማት፡ ሞያታት፡ መንበሪ ወይ መንበሪ ናይቶም መጻኢ መጻምድቲ
 • እቲ መርዓ ዝኽበረሉ ቦታ።

እዚ ድማ ምሕታም እገዳ ይበሃል።

ምፍላጢ ዘገድስ!

: ስለዚ እቲ መርዓ እዘን 10 መዓልታት ከይሓለፋ ክካየድ ኣይክእልን እዩ።

እቲ ናይ 10 መዓልቲ ግዜ ካብ ዝውዳእ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክካየድ ኣለዎ

ኣብነት፡ ምሕታም ናይቶም እገዳታት ብዕለት 1 ግንቦት 2021 ⇒ እቲ መርዓ ኣብ መንጎ 10 ግንቦት 2021 ክሳብ 10 ግንቦት 2022 ክካየድ ኣለዎ።

6

ጽምብል ሓዳር

እቲ መርዓ ኣብቲ ንህዝቢ ክፉት ዝኾነ ክፍሊ ናይቲ ኣዳራሽ ከተማ ወይ ኣብ ዝኾነ ኣብ ግዝኣት ኮሙን ዝርከብ ናይ ኮሙን ህንጻ ( ንኣብነት ኣዳራሽ ዓዲ ) ክበዓል ኣለዎ።

እቲ መርዓ ብከንቲባ ወይ ምክትል ’ ዩ ዝኽበር ። እንተወሓደ 2 መሰኻኽር ክህልዉ ኣለዎም።

ነፍሲ ወከፍ መጻምድቲ ፍቓዱን ግዴታታት ሓዳር ከኽብር ዘለዎ ተወፋይነትን ይገልጽ።

መጽሓፍ ስድራቤት ንመጻምድቲ ይወሃቦም።

እንኳዕ ደስ በለኩም !

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ምዝገባ ሓዳርኩም ብኦፍፕራ

ኣብተን ድሕሪ መርዓ ዝቕጽላ መዓልታት፡ ኦፍፕራ ንሓዳርኩም ክምዝግበኩም እዩ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
96 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible