Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምምርዓው ኣብ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ፈረንሳ መርዓ ክኽበር ከሎ ፡ ሕጊ ፈረንሳ ይምልከት . እቲ ሕግታት ከምቲ ንፈረንሳውያን ዝምልከት እዩ: ናይ ጽምብል ቦታ ክትመርጽ ኣለካ፣ ምስ ኣዳራሽ ከተማ ፋይል ክትመልእ ኣለካ፣ ወግዓዊ እገዳታት ክትዝርግሕ ኣለካ...

ኣብ ፈረንሳ ክትምርዖ ዘድልየካ ቅድመ ኩነት፤

 • ሕጋዊ ዕድመ ዘለዎ ይኹን (ልዕሊ 18 ዓመት)
 • ድሮ ብሕጊ ፈረንሳ ወይ ሕጊ ወጻኢ ዘይተመርዓዉ (መርዓ ብኣውቶማቲክ ንPACS ስለ ዝስርዞ PACS ክኸውን ይኽእል እዩ)
 • ዘመድ ዘይምምርዓው (መርዓ ኣብ መንጎ: ላዕልን ዘርእን፡ ኣሕዋት፡ ኣሓት፡ ፍርቂ ኣሕዋት፡ ፍርቂ ኣሓት፡ ኣኮታት/ኣኮታትን ደቂ ሓፍቱን/ደቂ ሓፍቱን ናይ ሓደ መስመር ኣያታትን... To find out more , click here ).
 • ነፍሲ ወከፍ መጻምድቲ ነቲ መርዓ ብናጻን ብሓበሬታ ዝፍለጥን ኣገባብ ክሰማማዕ ኣለዎ።
 • ኣብ ፈረንሳ መርዓ ኣብ መንጎ 1 ሰብኣይን 1 ሰበይትን፡ 2 ደቂ ተባዕትዮ ወይ 2 ደቂ ኣንስትዮ ክኽበር ይኽእል።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!


ኣገዳሲ!
ሲቪላዊ መርዓ ጥራይ እዩ ሕጋዊ ዋጋ ዘለዎ (ሃይማኖታዊ መርዓ ኣይኮነን)።


መርዓ ንኽልቲኦም መጻምድቲ መሰላትን ግቡኣትን (ብሲቪላዊ ሕጊ ዝተቐረጸ) ዘመልክት ቃል እዩ።

ዕዮ ገዛ

 • ሓባራዊ ናብራ ምንባር : እቶም መጻምድቲ ኣብ ትሕቲ ሓደ ናሕሲ ክነብሩ ግዴታ የብሎምን፣ ግን ናይ ሓባር ናይ ህይወት ፕሮጀክት ክህልዎም ኣለዎ። እቶም መጻምድቲ ብሓባር ዝነብሩ እንተኾይኖም፡ እቲ ናይ ሓዳር ገዛ ብሓባር ኣለዎም። ብዘይ ፍቓድ ክልቲኦም መጻምድቲ ዝኾነ ዓይነት መሸጣ ክግበር ኣይክእልን። ኣብ ጉዳይ ክራይ፡ ዋላ’ውን እቲ ክራይ ቅድሚ መርዓ ብሓደ ካብቶም መጻምድቲ ጥራይ እንተተፈረመ፡ ክልቲኦም መጻምድቲ ተሓባበርቲ ናይቲ ክራይ እዮም።
 • ድሌታት ስድራቤት ምርግጋጽ : እቶም መጻምድቲ ቆልዑ እንተሃልዮም ብሓባር ንዋታውን ሞራላውን ትምህርቲ ናይቶም ቆልዑ የረጋግጹ
 • ሓገዝን ሓገዝን ምሃብ : ሓደ መጻምድቲ እንተሓሚሙ ወይ ብገንዘብ ዓቕሚ እንተዘይብሉ፡ እቲ ካልእ መጻምድቲ ሓገዝ ዕዳ ኣለዎ።
 • እሙናት ኮይንካ ምጽናሕ (ካብ ሓዳር ወጻኢ ዝግበር ጾታዊ ወይ ስምዒታዊ ዝምድና ምፍራስ ሓዳር እዩ) ከምኡ’ውን ነንሕድሕድካ ምክብባር (ኣካላዊ ወይ ቃላዊ ዘቤታዊ ዓመጽ ይቕጻዕ)
 • ኣብ ወጻኢታት መዓልታዊ ህይወት (ክራይ ገዛ፡ ዕዳጋ፡ ክፍሊት ወዘተ) ከከም ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣበርክቶ ይገብሩ
 • ሓባራዊ ኣከፋፍላ ቀረጽን ግብሪን ምህላው ክልቲኦም መጻምድቲ ሓደ ዓይነት ግብሪ ምምላስ ኣለዎም።

መሰላት

 • ሓደ ዓይነት ስም ምጥቃም: ጾታ ((nom d’usage).) ብዘየገድስ ስም በዓል ቤትካ ወይ ሰበይትኻ ምጥቃም ይከኣል እዩ። እዚ ኣጠቓቕማ እዚ ኣማራጺ እዩ። ሓደ ካብቶም መጻምድቲ ነዚ ስም ክጥቀመሉ እንተደልዩ፡ ድሕሪኡ እዚ ስም ኣብቲ “ካልኣይ ስም” ዝብል ክፍሊ ዝቕጽል መንነት ሰነድካ ክትሓትት ከለኻ (ንኣብነት ሕቶ ፓስፖርት) ክጥቀስ ኣለዎ። ብተወሳኺ ምስ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ናይቲ ምምሕዳር (Caisse d'assurance maladie, CAF ወዘተ) ናይ ኣጠቓቕማ ስም ለውጢ ክትእውጅ ትኽእል ኢኻ።
 • ብ ስነኣእምሮ ምድግጋፍ : ብዘይ ሓበሬታ ወይ ፍቓድ ካብ መጻምድትኻ ዝኾነ ሕክምናዊ ክንክን ክትረክብ መሰል ኣለካ
 • ናይ ስራሕ ምስራሕ መሰላት ምሕላው : ክትሰርሕ ኣይትሰርሕን ክትመርጽን ሞያኻ ክትመርጽን መሰል ኣለካ
 • ናጽነት ርእይቶኻን ኣገባብ ኣነባብራኻን ሓሉ ከምኡ እውን ነፍሲወከፍ ጽምዲ ፣ ናይ ገዛእ ርእሱ፣ ባህሊ ወግዒ፣ ፖለቲካዊ ኣረኣእያን ካልእ ንጥፈታትን ብ ነጻ ን ኸሰላስል መሰል ኣለዎ

ከመይ ንገብሮ?

ምፍላጡ ኣገዳሲ!


ምፍላጡ ኣገዳሲ!

መንበሪ = እዚ ወግዓዊ መንበሪ ቦታ (ኣብ ምምሕዳራዊ ሰነዳትካ ዝረአ ኣድራሻ)ን ልሙድን እዩ።

መንበሪ = ሓደ ሰብ ብዝተረጋግአን ልሙድን መንገዲ ዝነብረሉ ቦታ ኮይኑ ግን ናይ ግድን ገዝኡ ኣይኮነን።

ኣብ ፈረንሳ መርዓ ብኸምዚ ዝስዕብ ክበዓል ይኽእል፤

 • ብሓባር ምንባርe: ሓደ ካብቶም መጻኢ መጻምድቲ እንተወሓደ ን1 ቀጻሊ ወርሒ መንበሪኡ ዝተመስረተሉ ገዘውቲ ብሓባር፣
 • commune de résidence : : ሓደ ካብቶም መጻኢ መጻምድቲ መንበሪኦም ብውሑዱ ብ1 ወርሒ ቀጻሊ መንበሪ ዝተመስረተሉ ኮሙን፣
 • ናይ ሓባር ስድራ : ናይ ሓደ ካብቶም ወለዲ (ኣቦ ወይ ኣደ) ናይ ሓደ ካብቶም መጻኢ መጻምድቲ ዝነብሩሉ ወይ መንበሪ ኮሙን።

ኣብ ፈረንሳ ግዴታ እዩ፤

 • እንተወሓደ 2 መሰኻኽር
 • እንተበዝሐ 4 መሰኻኽር።

መሰኻኽር ዓበይቲ ወይ ሓራ ዝወጹ ክኾኑ ኣለዎም ።

ኣባላት ስድራቤት፡ ኣዕሩኽ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም... መርዓኻ ክትካፈሎም እትደሊ እትኣምኖም ሰባት ምረጽ!

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

ኣገዳሲ!
ክሳብ እታ መርዓ ዝበዓልላ መዓልቲ መሰኻኽር ምቕያር ይከኣ እዩ።

እቲ ቦታ ምስ ተመረጸ ኣብ ኣዳራሽ ከተማ ናይ ምምሕዳር ፋይል ክትወስዱ ይከእል እዩ ።

እዚ ፋይል እዚ ክቐርብ ዘለዎ ሰነዳትን ንኮሙን ዝምልከት ፍሉይ ሕግታት መርዓን ይገልጽ (“ቻርተር መርዓ”: ንኣብነት፡ ኣብ ቅድሚ ኣዳራሽ ከተማ ዘሎ ድምጺ ዝምልከት ደንቢ)።

ምፍላጡ ኣኣገዳሲ!


ምፍላጡ ኣኣገዳሲ!
: ናይ መርዓ ፋይልኩም ንምእካብ ናብ ኣዳራሽ ከተማ ክትከይድ ከለኻ፡ ምሉእ ፋይል ንምምላስን ንመውስቦ መርዓን ቆጸራ ክትሕዝ ምሕታት ትከኣል ፣ እዚ ከመይ ከም ዝኸውን (ደረጃ 4 ርአ)።

ብተወሳኺ እቲ መርዓ ዝፍጸመሉ ዕለትን ሰዓትን ንምውሳን ንምውሳን ምእንቲ ትጅምር ሓዙ (እዚ ድማ ኣብ ምህላው ናይቲ ከንቲባ ወይ እቶም መርዓታት ዘብዕሉ ኣገባብን ሰዓትን ይምርኮስ)።

ብሓፈሻ ን2ኦም መጻምድቲ ዝኸውን እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ክትሕተቱ ኢኹም፤

 • ኦርጅናልን ፎቶኮፒን መለለዪ መንነት
 • ሰነድ ኣድራሻ ወይ መንበሪ ( ንኣብነት: ናይ ማይ / መብራህቲ / ጋዝ ሕሳብ፣ ምልክታ ግብሪ፣ መረጋገፂ ግብሪ መንበሪ ኣባይቲ )
 • ሓበሬታ ብዛዕባ መሰኻኽር ( ስያመ፣ ቀዳማይ ስም፣ ዕለትን ቦታን ትውልዲ፣ ሞያን መንበሪን፣ ቅዳሕ ናይ መንነቶም ሰነድ ወዘተ )

ኣብ ፈረንሳ ንዝተወልዱ መጻምዲ: ፋይል ኣብ እተቕርበሉ እዋን ትሕቲ 3 ወርሒ ዝዕድሚኡ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት (ምሉእ ቅዳሕ ወይ ቅንጥብጣብ ምስ ውሉድነት)

ኣብ ወጻኢ ሃገር ንዝተወልዱ መጻምድቲ: ዝለዓለ ናይ 6 ወርሒ ምስክር ወረቐት ልደት (ስርዓት መበቆል ሃገር ምስክር ወረቐቱ ንምዕራፍ ዘየድሊ እንተኾይኑ ናይ ግዜ ገደብ የለን)። ነዚ ሰነድ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኦፍራ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣገዳሲ!

ምፍላጡ ኣገዳሲ : Réfugiés.info : Obtenir un acte de naissance

ከም ስደተኛ መጠን ፍሉይ ሰነዳት ክትሕተት ትኽእል ኢኻ። ኣዳራሽ ከተማ ኣየኖት ሰነዳት ከምዘድልዩ ክሕብረካ እዩ። "ብሕታዊ ምስክር ወረቐት" እንተተሓቲትካ፡ ንኦፍራ ከም ዘይባኣኩምን ካብ ካብ 15 ጥቕምቲ 2023 ምሃብ ከም ዘቋረጸን ሓብርምምፍላጡ ዘገድስ!
: ኣብ ፈፍጂ ኣምፎ Réfugiés.info እውን ኣንብብ: : Obtenir un certificat de coutume pour se marier ንኽትምርዖ ናይ ልምዲ ምስክር ወረቐት ውሰድ

እቲ ፋይል ምስተዛዘመ ናብ ኣዳራሽ ከተማ ክትመልሶ ክትግደድ ኢኻ። ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን እዚ እዩ እቲ መስርሕ ፍርዲ ናይቲ መርዓ ዝፍጸም: ሓላፊ ኣዳራሽ ከተማ እቲ ፋይል ብሓቂ ምሉእ ምዃኑ ይምርምርን ምስ ክልቲኦም መጻምድቲ ይዛረብን። ሓደ ካብቶም መጻምድቲ ፈረንሳ ዘይዛረብ እንተኾይኑ፡ ተርጓሚ ክህሉ ክሓትት ይኽእል።

ዕለትን ሰዓትን መርዓ ይረጋገጽ፣ ምስ ኣዳራሽ ከተማን መጻኢ መጻምድትን ብምስምማዕ (ፋይል መርዓ ምሉእ እንተኾይኑ)።

ኣገዳሲ!
ንጽምብል መርዓኹም ፍሉይ ሕቶታት እንተሃልዩኩም (ንኣብነት፡ መደረ፡ ሙዚቃ ወዘተ)፡ ኣብ እዋን ኦዲሽን ብዛዕባኦም ክትዛረቡ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ሓዳር ልዕሊ ኩሉ ዘሐጉስ ህሞት እዩ!

መርዓኹም ዘብዕል ሰብ መን ከም ዝኸውን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ፣ እዚ ዝቕበለካ ሰብ እንተዘይኮይኑ ድማ ዝርዝር ርክብኦም ክትወስድ ትኽእል ኢኻ፣ ምእንቲ ቅድሚ መዓልቲ በዓል ምስኦም ምስኦም ክትዘራረብ።ኣዳራሽ ከተማ ናይቲ በዓል መርዓ ከምኡ ውን እቶም መጻምድቲ እንተወሓደ ን10 መዓልታት ኣብ ኣፍደገኦም መንበሪኦም ምርኢት ዝገብሩሎም ኣዳራሻት ከተማ :

 • ዕለት መርዓ
 • ኣስማት ስድራቤት፡ ቀዳሞት ኣስማት፡ ሞያታት፡ መንበሪ ወይ መንበሪ ናይቶም መጻኢ መጻምድቲ
 • እቲ መርዓ ዝኽበረሉ ቦታ።

እዚ ድማ ምሕታም እገዳ ይበሃል።

ኣገዳሲ!
: ስለዚ እቲ መርዓ እዘን 10 መዓልታት ከይሓለፋ ክካየድ ኣይክእልን እዩ።

እቲ ናይ 10 መዓልቲ ግዜ ካብ ዝውዳእ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክካየድ ኣለዎ

ኣብነት፡ ምሕታም ናይቶም እገዳታት ብዕለት 1 ግንቦት 2021 ⇒ እቲ መርዓ ኣብ መንጎ 10 ግንቦት 2021 ክሳብ 10 ግንቦት 2022 ክካየድ ኣለዎ።

እቲ መርዓ ኣብቲ ንህዝቢ ክፉት ዝኾነ ክፍሊ ናይቲ ኣዳራሽ ከተማ ወይ ኣብ ዝኾነ ኣብ ግዝኣት ኮሙን ዝርከብ ናይ ኮሙን ህንጻ ( ንኣብነት ኣዳራሽ ዓዲ ) ክበዓል ኣለዎ።

እቲ መርዓ ብከንቲባ ወይ ምክትል ’ ዩ ዝኽበር ። እንተወሓደ 2 መሰኻኽር ክህልዉ ኣለዎም።

ነፍሲ ወከፍ መጻምድቲ ፍቓዱን ግዴታታት ሓዳር ከኽብር ዘለዎ ተወፋይነትን ይገልጽ።

መጽሓፍ ስድራቤት ንመጻምድቲ ይወሃቦም።

እንኳዕ ደስ በለኩም !

ብድሕሪኡ’ከ ?

ኣብተን ድሕሪ መርዓ ዝቕጽላ መዓልታት፡ ኦፍፕራ ንሓዳርኩም ክምዝግበኩም እዩ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_2134382utilisateur_2134382ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት