Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ባንክ ሕሳብ ምህላው

ምርካብ መንበሪ ገዛ ነይ ተመሃሮ Crous

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

ማእከል ምምሕዳር ዞባታትን ዩኒቨርስቲ ክሩዝን ፣ ብሕሱር ዋጋ ማንበሪ ገዛ ንምክራይ ይቕርቡልኩም። እቲ ቀዳምነት ዝወሃቦም ድማ ተመሃሮ እዮም

ኣገዳሲ!
ንምፍላጡ ኣገዳሲ :እንተደኣ ተማሃሮ ኴንኩም ኣብ ሓደ ናይ ዩኒቨርስቲ መንበሪ ንምርካብ ኣብ ሓደ ናይ ነቲ ሓላፍነት ዝወስድ ኣኣካል ክትምዝገቡ ይግባእ፣ በዚ መገዲ እዚ ድማ ቁጽሪ INE (Iሃገራዊ ቁጽሪ መነነት ተመሃራይ ) ብምሓዝ ይግበኣኩም።እቲ ቁጽሪ ናይ INE ብ 11 ቁጽርታት ፊረላትን ( ወይ እውን 10ቁጽርታት + 1 ፊዳል ወይ እውን 9ቁጽርታት + 2ፊደላት ). ክቐውም ይኽእል።

እንተደኣ ኣብቲ ኮርስ ንኽትምዝገቡ በቒዕኩም። ,እቲ ጠለብኩም ናይ ግድን ናብ (DSE) ከተሕልፍዎ እለኩም፣ ብድሕሪኡ ድማ ናብ እዚ ዝስዕብ ናይ ኢንተርኔት ኣድራሻ ብምጥዋቕ ክትምዝገቡ ትኽእሉ። www.messervices.etudiant.gouv.fr


ምፍላጡ ኣገዳሲ!
:ኣቲ CROUS ን ጠለብኩም ናብ DSE ከሰጋግሮ እዩ። . ብ ከምዚ ድማ ሓገድ ናይ ተመሃሮ መንበሪ ንምርካብ ጠለብ የቕርበምኩም

A lire : la fiche Réfugiés.info "Demander une bourse d’études"

ኣቶም ገዛውውቲ ብ ሰለስተ 3 ኩነታት የማልኡ :

 • ናይ ስድራቤትኩም ኣታዊታት
 • ኣብቲ ቤተሰብ ዘሎ ብዝሒ ቖልዑ
 • እቲ ርሕቀት ናይቲ ገዛ ካብ ትምህርቲ ቤትእቲ ኣብ CROUS ኣትጸንሕሉ ንውሓት ድማ። እንተዋሓደ ሓደ ዓመት፣ እንተነውሐን ድማ ኣብቲ ዩኒቨስርስቲ ፣ ኣብ እቲ ዩኒቨርስቲ እትጸንሕሉ እዋን እዩ ክኸውን (መስከረምን ክሳብ ሓምለ ዘዕረፍቲ እዋናት እንተላይ ).

ንውሓት ግዜ ናይቲ ክራይ መንበሪ ኣባይቲ CROUS እንተወሓደ ሓደ ወርሒ እንተወሓደ ድማ ሓደ ዓመት ትምህርቲ (ካብ መስከረም ክሳብ ሓምለ ሓዊሱ) እዩ። እቲ ሕቶ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ክሕደስ ይኽእል፣ ኣብ ውሽጢ ገደብ 5 ዓመት ሞያ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ : ሓደ ሓደ እዋን እቶም ናይ ዩኒቨርስቲ መደቀሲታት ን ናይ ዕረፍቲ በጻሕቲ ብፍላይ ዝካረዩ ክኾኑ ይኽልኡ እዮም ። .

ከመይ ንገብሮ?

እብ እዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም : Vous devez créer un compte sur le site suivant : www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/enregistrement

3 ነገራት ምልኡ :

 • ምሉእ ስምኩም
 • ናይ ኩርስ ኣድራሻኹም
 • መለለዪ ቁጽሪ ናይ (INE)
ኣገዳሲ ነጥቢi ምፍላጡ ኣገዳሲ: ኣንተደኣ ቁጽሪ ናይ INE ዘይብልኩምምምም (እንተደኣ ካብ ናገራዊ ትምህርቲ ወጻኢ ኲንኩም እሞ፣ መለለዪ ቁጽሪ ዘይብልኩም። )ሓደ መመዝገቢ jመረጋገጺ ወረቐት ካብ ሓለፍቲ ናይ ትምህርቲ ወይ ኣብ ፍረንሳ ብ ናይ ስራሕ ወይ ልምምድ ዝመጻእኩም ምዃንኩም ዝሕብር ክኸውን ይግባእ።

ኣንተድደኣኣ ብ ኸምዚ ዓይነት ኮይኑ ምዝበጋኹም ድማ , መመዝገቢ ኮድ (6 ፊደላት ) ኣብ ናይ መመዝገቢ ፎርሙላ ክወሃበኩም እዩ

ክፍለጥ ዘለዎ!
ኣንተደኣ ተጸጊምኩም። ን CROUS በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ተወከሱ : www.crous-paris.fr/contact

እንተደኣ ተጸጊምኩም። ን CROUS በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ተወከሱ : www.crous-paris.fr/contact

ቑንመበገሲ ናይ ምድላይ ቅድሚ ምብጋስኩም። ኣቐዲምልኩም ነዚ ዝስዕብ ምልእዎ

 • ኣብ እዚ ሳይት ጠውቑ www.messervices.etudiant.gouv.fr
 • ኣብ ላዕለዋይ የማናይ ሸነኽ ናይቲ ሳይት ገጽ ዝርከብ ““connexion” ” ዝብል ቁልፊ ብምጥዋቕ፡ ኣብ እዋን ደረጃ 1 ዝፈጠርናዮ ኢመይልካ ከምኡ’ውን ፓስዎርድካ ዝሕብር መስኮት ክኽፈት 1.ደረጃ ኪድዎ
 • ናብ ናይ ገዛ ጠለም ንምኻድ ድማ። ክሳብ ሓደ “Trouver un logement” ዝብል ኣትረኽቡ ቀጽሉ ፣ ሽዑ ኣብቲ l’icône “En résidence CROUS”. ዝብል ጠውቑ።

እውን ነቲ “ Trouver un Logement” ክኽፈተልኩም ፣ እንተደለኹም እውን ብቐጥታ ናብዚ . ብምጥዋቕ ክትበጽሕዎ ትኽእሉ ኢኹም : trouverunlogement.lescrous.fr

 • ኣብ እቲ “Rechercher un Logement” : ዝብል ቦታ ጠውዑ፣ ኣብ CROUS ድማ ገዛ ሕተትቱ
 • ከምኡ ኣን እብሪ ካርድ ናይ ዩኒቨርስቲ “Localisation”.ኣብ ዝብል ዝብል ክትደልዩ ትኽእሉ ኢኹም

እብ እቲ ገጽ ናይ ኢንተርኔት ፣ “trouver un logement dans une résidence universitaire” ዝብል (https://trouverunlogement.lescrous.fr/), ብምጥዋቕ


 • Choisissez l'année universitaire,
 • ዓመተ ትምህርቲ ምረጹ፣
 • ስም ናይታ ክትመሃረላ እትደሊ ከተማ ጽሓፍ፣
 • ምናልባት፡ ዝለዓለ ዋጋን ሓደ ዓይነት ናይ ሓባር ምንባርን የመልክት፣ .ኣብ መወዳእታ፡ ዝርዝር ናይቶም ዝርከቡ መንበሪ ኣባይቲ ንምርኣይ፡ ኣብ “Start search” ዝብል ጠውቕ።

ሓንሳብ እቲ መሰረት ምስ ተኸፍተ ድማ ኣብ ክልቲኡ ማለት ኣብ (la résidence + le type de logement) ኣብ ሰለስተ ሰክተር ጥለቡ

i ምፍላጡ ኣገዳሲ :ኣብ ነፍሲወከፍ ሰክተር , ሓደ ኣማራጺ ካብቲ ብ ክሩዝ ዝ ቀረቦ ጠውዑ፣ እቶም ዘለዉ ናይ ገዛ ክራይ ኣማራጺታት ድማ ረኣይዎም። ክሳብ ዘዕግብ እትረኽቡ ቀጽሉ።.

ኣገደስቲ ዕለታት (ምኽፋት ቀንዲን መመላእታን ምዕራፋት፡ ዕለታት ሽልማት ወዘተ) ኣብ መእተዊ ገጽ ተጠቒሶም ኣለዉ።sur la page d’accueil.

እንተተጸጊምኩም፡ ምስ ናይ CROUS ሓገዝ ጣውላ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ወይ ድማ ሕቶኹም ድሮ ኣብዚ ኣብ መርበብ ሓበሬታ le site étudiant.gouv.frመልሲ እንተዘይተዋሂቡ ክትዕዘቡ ትኽእሉ ኢኹም።

እንተደኣ እንተደኣ ኣብ ቀዳመይ እግሪ ጠለብኩም፣ ንኣኹም ዝሰማማዕ ገዛ ዘይረኹብኩም ወይ እውን ጠለብኩም ዘይተመሊሱ፣ ን ካልኣይ ሳዕ ምሕታት ትክእሉ ኢኹም።

እንተደኣ ሕቶኹም ተመሊሱ ግን ን ጠለብኩም ምላሽ ምርካቡ ዝገለጽ መረካገዲ ደብዳቤ ክስደደልኩም እዩ። ነዚ ድማ ብዛዕባ ኣከፋፍላን a ምኽፋልን ሕጊታት ኣነባብራን ካልእን ዝርዝራት ክግለጸልኩም እዩ፣ መልሲ ንምሃብ ካብ (7 መዓልታት ንላዕሊ ኣይትደንጉዩ) ናይ ትሕጃ ክፍሊት ምኽፋል እውን ይግብኣኩም እንተዘየል ግን፣ እቲ ናይ ዝተዋህበኩም ዕድል ከምልጠኩም ይኽእልን እቲ፣ ናብ ምልክታ ናይ ቤት ክምለስን ይኽእል እዩ ።


ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ኣገዳሲ! ኣብ CROUS ፣ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ኣካውንት ጥራይ ፣ እንተደኣ ኣብ ክሩዝ ገዛ ሓቲትኩም ኣብ ትጽቢት ሃሊኹ ካልእይ ሳዕ ምሕታት ኣይከኣልን እዩ።

ኣብ ልዕሊ ሮያልቲ ኣቐዲምካ ድሕሪ ምኽፋልካ፡ ናይ ክራይ መመልከቲኻ ብኢንተርነት ክትመልእ ከድልየካ እዩ። ወይ በቲ ኣቐዲምካ ክፍሊት ክትከፍል ከለኻ ብኢመይል ዝለኣኸካ መላግቦ ኢኻ ትረኽቦ፣ ወይ ድማ ምስ መርበብ ሓበሬታMes Services Étudiant (www.messervices.etudiant.gouv.fr), rubrique Cité'U.

ብፍላይ እቲ እትህብዎ ወረቓቕቲ ከም ዘይወደቐ ከተረጋግጹ

 • ኣብቲ ገዛ ምእታው እከነማልኦ እንሕተቶ ነገር
 • ቅድሚ ምእታውኩም ኣቐዲምኩም ( « ገዛ ክራይ ») ብ ቐጻሊ ድማ ኣብ ምስርራዕ ክጠቕመኩም እዩ።
 • ናይ ኣንሹራንስ ውዕል ክህልወኩም ይግባእ፣ ኣሸባሽብ ኣብ ሓደጋ ዘገድሱ ሰገድስ (ውሕጅ፣ ዛዕጊ ናይ ማይ፣ ካልእ ዕንወታትን)ን ምሽፋን ዘኽእል።

ናብቲ መንበሪ ገዛ ምስ ኣተኻ ድማ፤

- ናይ መጀመርታ ክራይ ገዛኻ ንምኽፋል፣

- ናይ ተምሃራይ ካርድ ወይ ናይ ምዝገባ ምስክር ወረቐት ናይቲ መንበሪ ዝተረኸበሉ ዓመት ትምህርቲ ንምቕራብ።

እቲ ናይ ውሕስነት ገንዘብ ክትከፍል ድዩ ኣይከፍልን። ድሕሪኡ ንመፍትሕ ምብጻሕካ ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ።

si à verser le dépôt de garantie. Vous pourrez alors prendre rendez-vous pour votre remise de clefs.

ክፍለጥ ዘለዎ

ናብቲ መንበሪ ገዛ ምስ ኣተኻ ድማ፤

- ናይ መጀመርታ ክራይ ገዛኻ ንምኽፋል፣
- ናይ ተምሃራይ ካርድ ወይ ናይ ምዝገባ ምስክር ወረቐት ናይቲ መንበሪ ዝተረኸበሉ ዓመት ትምህርቲ ንምቕራብ።እቲ ናይ ውሕስነት ገንዘብ ክትከፍል ድዩ ኣይከፍልን። ድሕሪኡ ንመፍትሕ ምብጻሕካ ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እንተደኣ ድሮ ነበርቲ ናይ ክሩዝ ኲንኩም፣ ናይ ገዛ ጠለብኩም ዓመት ዓመት ኣሐድስዎ። ,ንዕኡ ንምግባር ድማ ኣብ እዚ ወብሳይት እዚ ኣማልእዎ።https://www.messervices.etudiant.gouv.fr

እንተደድ ን dልዕሊ ክልተ ኣዋርሕ እሞ መልሲ ዘይረኺብኩም ብዛዕባ ውሳኔ ንኽትፈልጡ ደብዳቤ ጸሓፉልና፣ ኣብ ኡ ድማ ምኽንያት ምኽንያት መጽሓፊኹም ኣጉልሑ

ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ኣገዳሲ፣ ን ጠለብኩም CROUS ብ እወታ ክትምልስ ኣይትግደድን እያ። de revenir sur sa décision.

i ምፍላጡ ኣገዳሲ፣ ን ጠለብኩም CROUS ብ እወታ ክትምልስ ኣይትግደድን እያ። de revenir sur sa décision.

ደብዳቤ እትጽሕፍሉ ምኽናይት ፣ uግን ከኣ፣ ን ጽፉፍ ኣስስራርሓ፣ ናብ ምምኽዳራዊ ኣካል ናብ ሕጊ ክትቀርቡ ትኽእሉ ኢኹም።

እቲ ኣድራሻ ናይ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብዚ ወብሳይት እነሀልኩም

https://www.conseil-etat.fr/tribunaux-cours/la-carte-des-juridictions-administratives

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_72712685utilisateur_72712685ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
sitora abdullaevasitora abdullaevaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት