Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምህላው፣ ብቀጻሊ ዝከታተለኩም ሓኪም

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

ሓፈሻዊ ሓኪም ምምራጽ ዝሓሸ ሕክምናዊ ምክትታል የኽእል: ንሱ እዩ ንጥዕናኻ ቀዳማይ ርክብ ዝገብረልካ ነጥቢ: ኣድላዪ እንተኾይኑ ድማ ናብ ክኢላ ዝልእኸካ ንሱ እዩ። ንሱ እዩ እቲ ሕክምናዊ ፋይልካ ዝፈልጥን ዘመሓድርን።

ካብ ዝለዓለ ደረጃ ምምላስ ክንክን ጥዕና ተጠቃሚ ንምርካብ ናብ መባእታዊ ፈንድ መድሕን ጥዕና (CPAM) ዝከታተል ሓኪም ምእዋጅ ኣገዳሲ እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ!
ንሓደ ክኢላ ክትውከስ ወይ መርመራታት ክትገብር፡ ብመጀመርታ ብሓኪምካ ክትሓልፍ ኣለካ፡ ብዝተኻእለ መጠን ብውሕስነት ጥዕና ክትምለስ ኣለካ።

ሓኪምካ ባዕልኻ ክትመርጽ ነጻ ኢኻ፣ መሰረታዊ መሰል እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ
ኣባላት ስድራቤት ሓደ ዓይነት መባእታዊ ክንክን ሓኪም ወይ ዝተፈላለዩ መባእታዊ ክንክን ሓካይም ክህልዎም ይኽእል እዩ፤ ኣብ ኩሉ ኩነታት ኩሉ ሰብ ብሓኪሙ ብውልቁ ክእውጅ ኣለዎ። ሓባራዊ ኣዋጅ የለን።

ከመይ ንገብሮ?

ኣጸቢቑ ዝፈልጠካን እትኣምኖን ሓኪም ምረጽ።

ኣገዳሲ ነጥቢ!
እቲ ዝከታተል ሓኪም ሓፈሻዊ ሓኪም ወይ ክኢላ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ሓፈሻዊ ሓኪም እኳ እንተኾነ።

ገና ንሓኪም ዘይትፈልጥዎ እንተኾይንኩም፡ ኣብቲ ናይ ጥዕና መድሕን ማውጫ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

=> ነቲ ማህደር ንምውካስ፡ ኣብዚ ጠውቑ ፡ http://annoncesante.ameli.fr/

ኣብዚ ሞተር ምድላይ፡ ከምዚ ዝስዕብ ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም፤

  • እቲ ዝድለ ሞያ (ንኣብነት፡ ሓፈሻዊ ሓኪም)፡ .
  • ዓይነት ክፍሊታት (ንኣብነት: ክፍሊት ልዕሊ ዓቐን የለን)፣ .
  • ናይ ቪታለ ካርድካ ንምንባብ ናይቲ ሓኪም መሳርሒታት (መብዛሕትኦም ሓካይም ዕጥቂ ኣለዎም)፣
  • ጾታ (ብተባዕታይ ወይ ብጓል ኣንስተይቲ በዓል ሞያ ክትረአ ትመርጽ)፡
  • እቲ ሎካላይዜሽን ዝበሃል ምዃኑ’ዩ።

ብተወሳኺ ካብ ሓኪም ብኣፍ ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ: ካብቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ምኽሪ ክትረክብ ድሕር ኣይትበል።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!


ኣገዳሲ ንጥቢ!
:ሓኪምካ ነዚ ተራ ናይ ዝከታተል ሓኪም ናይ ምንጻግ መሰል ኣለዎ። ድሕሪኡ ሓካይም ቀይርካ ካልእ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ሓደ ዝከታተል ሓኪም ንምእዋጅ እቲ ዝቐለለ መንገዲ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ፡ ኣብ እዋን ምምኽኻር ምግባር እዩ።

ነቲ ሓኪም መግለጺ ክህብ ሕተቶ፣ ንሱ ንኹሉ ክከናኸኖ እዩ። ቪታለ ካርድኻ ምሃብ ጥራይ እዩ ዘለካ። ናይ ዝከታተል ሓኪም ዝመረጽካዮ መግለጺ ብቕልጡፍ ብናይ ጥዕና መድሕን ፈንድኻ ክምዝገብ እዩ።

ገና ኣገዳሲ ካርድኻ እንተዘይተቐቢልካ ወይ ናይ መወዳእታ ማሕበራዊ ውሕስነት ቁጽሪካ ትጽበ እንተኾንካ፡ ሕጂ’ውን ነቲ ዝከታተለካ ሓኪምካ ናብ Caisse Primaire d’Assurance Maladie ክትእውጅ ትኽእል ኢኻ ፡ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ሕክምናዊ ምብጻሕካ ቅጥዒ ብምምላእ። ነዚ ቅጥዒ ንሓኪምካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ድሕሪኡ ብፖስታ ናብ ናትኩም Caisse Primaire d'Assurance Maladie ክትሰድዎ ወይ ኣብ ሳጹን ፖስታ ከተውድቕዎ ክትግደዱ ኢኹም።

ኣገዳሲ ነጥቢ!
: ኣድራሻ ናይ Caisse Primaire d'Assurance Maladie ንምርካብ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ameli.fr ብምእታው ፖስታ ኮድኩም ኣእትዉ፡ ድሕሪኡ ኣብቲ "ኣድራሻታትን ርክባትን" ዝብል ክፍሊ ኣድራሻ ድለዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ብዘይ ምኽንያት፡ ኣብ ዝኾነ እዋን፡ ነቲ ናይ ቀደም ዝከታተል ሓኪም ከይሓበርካ፡ ንዝከታተል ሓኪም ክትቅይር ነጻ ኢኻ። እቲ ኣቀራርባ ተመሳሳሊ እዩ።

ዝሕክመካ ሓኪም ክትረክብ እንተዘይክኢልካ ፡ ናብቲ መንጎኛ ናይቲ መባእታዊ ናይ ጥዕና መድሕን ገንዘብካ ክትቀርብ ትኽእል ኢኻ . ምስ ናይቲ ከባቢ ተኽእሎታት ዝተመጣጠነ ብሕታዊ ምኽሪ ክህበካ እዩ።

  • ናብ ameli ኣካውንትካ እቶ፡ ድሕሪኡ ኣብቲ “My steps” ዝብል ክፍሊ ጠውቕ፡ ከምኡ’ውን “ካብ መንጎኛ ሓገዝ ሕተት” ዝብል ክፍሊ ጠውቕ። ናይቲ መንጎኛ ምትእትታው ዝገብረሎም መዳያት ዝዝርዝር መስኮት ይኽፈት።
  • ምኽንያት ናይቲ ምትሓዝ ድሕሪ ምምራጽካ፡ ሕቶኻ ጽሒፍካ ብቐጥታ ናብ ፈንድ መድሕን ጥዕናኻ ክትሰድድ፡ “ቀጽል” ዝብል ጠውቕ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kristel mabialakristel mabialaተርጓሚ/ሚት
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_72712685utilisateur_72712685ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት