Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሓተትቲ ዑቕባ

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ንምርካብ ኣፍልጦ ኣቐዲዲሙ ንዝንበረኩም ዲፕሎም (ENIC-NARIC)ኤኒክ-ናሪክ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 4 mois

እንታዩ’ዩ ?

ካብ ፍረንሳ ወጻኢ ዲፕሎም ምስ ዝህልወኩም እሞ ኣብ ፈረንሳ ክትመሃሩወይ ክትሰርሑ ትደልዩ ምስ እትኾኑ? ናይ ዲፕሎምኩም ናይ ምውድዳር ምስክር ወረቐት ካብ ማእከል ENIC-NARIC ፈረንሳ (ሃገራዊ ማእከል ሓበሬታ ብዛዕባ ኣካዳሚያዊ ኣፍልጦ ናይ ወጻኢ ዲፕሎማታት ኣብ ፈረንሳ፡ ብፈረንሳ ኤዱኬሽን ኢንተርናሽናል) ኣፍልጦ ንምርካብ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣገዳሲ ሓበሬታ !

ኣብዚ ክፍለጥ ዘልዎ፣እቲ ኣቐዲሙ ዝነበረኩም ምስክር ወረቐት ንናይ ወጻኢ ዲፕሎማ ዝትክእ ኣይኮነን: ኣብ ካልእ ሃገር ዝካየድ መጽናዕትታት ንምርዳእ ዝሕግዝን ደረጃ ዲፕሎማ ወይ ክእለት ዘመልክትን እምበር። ብሳላ እዚ መስርሕ እምበኣር መዐቀኒታት ንነፍሲ ​​ወከፍ ዲፕሎማ ኣብ ፈረንሳ ምስቲ ኣብ መበቆል ሃገር ዘሎ ስርዓት ብምትእስሳር ምስ ዘለወን ትሳንዩ ወግዓዊ ሰነዳ grille de critères ት (ዲፕሎማ፣ ትራንስክሪፕት፣ ምስክር ወረቐት ስልጠና ወዘተ) መወከሲ ብምግባር ንምግምጋምን ንምንጽጻርን ዘኽእል ምሳኔ ንምሃብ ዘኽእሎ መስርሕ ንምፍጻም እምበር፣ ንምትካእ ኣይኮነን ።


እቲ ናይ ብቅዓት ምስክር ወረቐት ንዝተዋፈርክምሉ ዓውዲ ትምህርቲ ፡ ፍሉይ ሞያ፡ ትካል፡ ዕለት፡ ሃገር፡ ወግዓዊ ንውሓት ግዜን ዕድላትን ዲፕሎማኻ ይሕብር። ኣብ ስርዓት ፈረንሳ ዘሎ ደረጃ እውን ተገሊጹ ኣሎ (ደረጃ 3፣ ደረጃ 4 ባካሎሬት፣ ደረጃ 5 Bac +2፣ ደረጃ 6 ወዘተ)።ከከም ኩነታቱ እዩ ዝሕዞ።

ክፍለጥ ዘለዎ

እንተድኣ ኣብ ካልእ ሃገር ትምህርቲ ወይ ስልጠና ወዲእኩም ኔርኩም፡ ኣብ መወዳእታ ግን ወግዓዊ ዲፕሎማ እንተዘይብልክም (ኣምሳይኡ ፈተናታት ዘይተወሰደ፡ ዲሰርት ዘይተቐረበ፡ ልምምድ ዘይተረጋገጸ ወዘተ)፡ እቲ ናይ ምውድዳር ምስክር ወረቐት ኣይከኣልን እዩ፡ ግን ምስክር ወረቐት ናይ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ንውሓት ግዜ መጽናዕቲ ወይ ስልጠና ኣፍልጦ ምሃብ እውን ይከኣ እዩ።

እቲ ንውሓት ናይ ኣፍልጦ፣ ንውሓት ግዜ ትምህርቲ ወይ ስልጠና ኣፍልጦ ዝህብ ምስክር ወረቐት ክሳብ ክንደይ ደረጃ ከም ዝተማሃርኩምፕ ንምርዳእ ይሕግዝ (ዋላ ብወግዒ እንተዘይወዳእኩሞ )። ካብ መጀመርታ ስልጠና ከይጀመርካ ኣብ ፈረንሳ ትምህርቲ ምቕጻል ይከኣል እዩ ።

ኢኹም።

ኣገዳሲ ሓበሬታ !

እዚ መስርሕ ናይእዞም ናይ ምውድዳርን ኣፍልጦ ንውሓት ግዜን ምስክር ወረቐት ወግዓውያን እዮም፣ ግን ሕጋዊ ዋጋ የብሎምን ግዴታውን ኣይኮኑን።
ነፍሲ ወከፍ ዩኒቨርሲቲን ነፍሲ ወከፍ ትካልን ነዞም ምስክር ወረቐታት ንምምዝጋብ ወይ ንምቑጻር ክሓቱ፣ ክቕበሉ ወይ ክነጽጉ ነጻ እዮም እሞ እዚ ኣብ ግምት ኣእትውዎ።


ዚ ማለት ከከም ዩኒቨርሲቲ ኣብ መበቆል ሃገርኩም ዝነበረኩም ማስተር 2ኣብ ፈረንሳ ማስተር 1 ወይ ማስተር 2 ክመጣጠን ይኽእል ይኸውን ፡ ኩሉ ግዜ ግን ብቐጥታ ናብ ዶክትሬት ብቀጥታ ምስግጋር ኣይከኣልን ። ስለዚ ኣብ ኣየናይ ዓመት ከም እትምዝገቡ ንምፍላጥ፡ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍካ ምስክር ወረቐት ክትሓትት ይምከር።

እዚ ማእከል ENIC-NARIC ፈረንሳEuropean Network of Information Centres – National Academic Recognition Information Centres)ቀዳምነት ዝወሃቦን ዝግበኦ ጉዳይ ካብ ሓተትቲ ዑቕባ፣ ስደተኛታትን ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋን ፣ ማለት ሰብ ወረቐት ፣ንዝቐርብ ናይ ምስክር ወረቐት ሕቶታት ከም ቀዳምነትን ብነጻን የጽንዕ።

ምፍላጡ ዘገድስ
እንተደኣ ዲፕሎማታትኩም ወይ ነጥብታትኩም ዝሕብ መርትዖ እንተዘይብልኩም ወይ ቅድሚ ካብ ሃገርኩም ምውጻእኩም ክትወስዶ ስለዘይከኣልኩም ወይ ኣብ እዋን መገሻ ስለዝጠፍአ፡ ንኤውሮጳዊ ብቕዓት ፓስፖርት ንስደተኛታት (EQPR) መመልከቲ ናይ ምቕራብ ተኽእሎ ኣሎካ ).

> ብዛዕባ እዚ ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ኣ: እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት “ንኤውሮጳዊ ብቕዓት ፓስፖርት ንስደተኛታት (EQPR) ኣመልክት”
Passeport européen de qualifications des réfugiés (EQPR)Faire une demande de Passeport européen des qualifications des réfugiés (EQPR)”

ከመይ ንገብሮ?

እዚ ማእከል ENIC-NARIC France n’évalue pas እዞም ዝስዕቡ ኩነታ ምህላው ዲፕሎም ኣየፍቅድን

ኣብ ወጻኢ ሃገራት ብዘለዋ ትካላት ፈረንሳ ዝወሃብ ዲፕሎማ

ትሕቲ 200 ሰዓታት ስልጠና ዘለዎም ዲፕሎማታት

ዲፕሎማ ወይ ፈተናታት ብደረጃ ቋንቋ

ዝተወሰኑ ዲፕሎማታት ኣብ ቁፅፅር ዘለዎም ሞያታት (ዶክተር፣ መሕረሲት፣ ሓኪም ስኒ፣ ፋርማሲስት፣ ጠበቓ ወዘተ)

ሞያ ንምምሃር ሞያዊ ስልጠና፣ ኣብ መወዳእታ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ዘይብሉ።

ዲፕሎማኻ ኣብቲ ዝርዝር እንተዘይሃልዩ “ብቑዕ” እዩ፣ ማለት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

 • ብ ወግዒ ወጻኢ ሃገራት ብዘለዋ ትካላት ፈረንሳ ዝወሃብ ዲፕሎማ
 • እንትደኣ ትሕቲ 200 ሰዓታት ስልጠና ዘለዎም ዲፕሎማታት
 • ዲፕሎማኹም ዘሎ ደረጃ ብቅዓት ቋንቋ ወይ ፈተናታት ብደረጃ ቋንቋ መለክዒ ዘይዳረግ ምስ ዝኸውን
 • ዝተወሰኑ ዲፕሎማታት ኣብ ቁጽጻር ዘለዎም ሞያታት (ዶክተር፣ መሕረሲት፣ ሓኪም ስኒ፣ ፋርማሲስት፣ ጠበቓ ወዘተ) እውን ኣይምልከትን
 • ስለዚ እንተደእ ዲፕሎማኻ ኣብቲ ዝርዝር ዘለዎ ሽግር እንተዘይብሉ እንተዘይሃልዩ “ብቑዕ” እዩ፣ ማለት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

እንትደኣ እቲ ጉዳይኩም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ዘይኮይኑ “ቅቡል ”, እዚ መልት ጠለብኩም ከተቕርቡትኽእሉ ኢኹም

ኣገዳሲ ሓበሬታ !

ንምጥጣሕ ምቁጽጻርን ዘለዎ ሞያ ፍሉይ ክእለት ዝሓትትን/ወይ ድማ ኣብ ሞያዊ ኣካል ክምዝገብ ዘለዎን ሞያ እዩ። ዲፕሎማኻ ኣብ ጽላት ሕክምና ንዝተመሓደረ ሞያ ዝምልከት እንተኾይኑ፡ ኣብ ፈረንሳ ሞያኻ ከመይ ጌርካ ከም እትሰርሕ ንምግላጽ ኣብ ረፉጂ ኣንፎ plusieurs fiches sur Réfugiés.info ኣለኩም
ኣገዳሲ
ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ካብ ማእከል ዘሎ ሓበሬታ r l'outil Cybèle du centre ENIC-NARIC France, ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም፡ እዚ ድማ ንሕቶታትኩም ብኢንተርነት ብ18 ቋንቋታት ይምልስ።

እንተደኣ ናይ ENIC-NARIC ምስክር ወረቐት ንምምልካት፡ እዞም ሰነዳት ብኤሌክትሮኒካዊ ስሪት የድልዩኩም

 • ክህልወኩም ዘለዎ ነገራት መለት ናይ መንነት ሰነድ፡ መንበሪ ወረቐት፡ ናይ ዑቕባ መመልከቲ ምስክር ወረቐት ወዘተ።
 • ከምኡውን መርትዖ ናይ ኩነታትካ: ናይ ሓታቲ ዑቕባ ምስክር ወረቐት: ውሳነ ካብ OFPRA ወይ CNDA ናይ ስደተኛ ደረጃ ዝህብ: ተጠቃሚ ናይ ንኡስ ሓለዋ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ ዝህብ ሰነድ ምስ ዝህልወኩም
 • ናይ መወዳእታ ዲፕሎማ ብመበቆላዊ ቋንቋ (ወይ ናይ ዓወት ወይ ምቕባል ምስክር ወረቐት)
 • ንነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝተረጋገጸ ትራንስክሪፕት፣ ብመበቆላዊ ቋንቋ።
 • ናይ ሰነዳትኩም ኩሉ ትራንስክሪፕት እንተዘይብልኩም ንወግዓዊ ንውሓት ግዜ ትምህርቲ ዘመኽንይ relevés de note ብትካል ዝተውሃበ ምስክር ወረቐት ምሃብ ይከኣል እዩ።
 • .እቲ ትርጉም ናብ ቋንቋ ፈረንሳ ናይቲ ዲፕሎማ፣ ትራንስክሪፕትታትን/ወይ መርትዖ ንውሓት ግዜ፣ ውግዓዊ ተርጎምቲ ዝፈጸመ ትርጉም ክህልወኩም ይግባእ ።

እንተደኣ ዲፕሎማኹም ኣብቲ ዝርዝር እንተዘይሃልዩ “ብቑዕ” “éligible”እዩ፣ ዝብል መምልከቲ እንተዘይሃልዩ ንምርካቡ ከተመልክቱ ኣለኩም ማለት እዩ ።

ኣገዳሲ ሓበሬታ !

እዚ ማለት ምቁጽጻር ዘለዎ ሞያ ፍሉይ ክእለት ዝሓትትን/ወይ ድማ ኣብ ሞያዊ ኣካል ክምዝገብ ዘለዎን ሞያ እዩ። ዲፕሎማኻ ኣብ ጽላት ሕክምና ንዝተመሓደረ ሞያ ዝምልከት እንተኾይኑ፡ ኣብ ፈረንሳ ሞያኻ ከመይ ጌርካ ከም እትሰርሕ ንምግላጽ ኣብ Réfugiés.info ሓያሎ ወረቓቕቲ ኣብዚ ኣለዉ።ዘሎ ሓበሬታ ኣብዚ ብምጥዋቕ ተወከሱplusieurs fiches sur Réfugiés.info
ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ካብ ማእከልr l'outil Cybèle du centre ENIC-NARIC France, ዘሎ ሓጋዚ ሓበሬታ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም፡ እዚ ድማ ንሕቶታትኩም ብኢንተርነት ብ18 ቋንቋታት ይምልስ ይኽእል እዩ።

እዚ ምግባርኩም ዝዕብ ተግባር፣ መንነትኩም ዝገልጽ ሰነድን ዝተተርጎመ ዲፕሎማን (ወይ ትራንስክሪፕትካን) ኣብ እቲ እትሰድዎ ፋይል ኣተሓሕዝዎ ኣለካ (እንተደኣ እቲ እቲ ሰነድኩም ብቋንቋታ ጀርመን፡ እንግሊዝኛ፡ ዓረብኛ፡ ስጳኛ፡ ፈረንሳ፡ ጣልያንኛ፡ ፖርቱጋልኛ ዝተጻሕፉ እንተኾይኖም ምትርጓሞም ኣድላዪ ኣይኮነን)።

ኣገዳሲ ሓበሬታ !

እቲ ነዚ መስርሕ ነዚ እትጥቀምሎም ቁጽሪታት ብጥንቃቐ ኣቐምጥዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ENIC-NARIC ኣብ እትራኸበሉ እዋን ከገልግለኩም እዩ ።

 • ኣብቲ ብኢመይል ዝመጸኩም ሊንክ ብምጥዋቕ ምስቲ መርበብ ሓበሬታ ብቀጻሊ ተራኸቡ
 • ነቲ በብ እዋኑ ዝሕተት ሓበሬታ ምልእዎ
 • ኣብቲ ንታሕቲ ዝወርድ ዲፕሎማ ኣመልክቱ። ዲፕሎማኹም ኣብቲ ዝርዝር እንተዘይሃልዩ ምረጹ“ « autre ».” ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም።
ክፍለጥ ዘለዎ
ኣብ ሓደ እዋን ጃደ ፋይል ወይ ሓደ ዲፕሎማ ጥራይ ምሕታት ይከኣል እእንተደኣ፣ ካልእ ዲፕሎማ ክትሓቱ እንተደሊኹም ብፍሉይ ሕተቱ

ነቲ ዳውልንሎድ በብ ደረጅኡ ንምግባር ደረጃ 1 ብምፍላም እንታወረድኩም ኩዱ

ነቲ ምርጭእኹም validez እናበልኩም ምኻድ ኣይትረስዑ

ክፍለጥ ዘለዎ
እብ እቲመስርሕ እንተድኣ ፋይልኩም ምሉእ ዘይኮይኑ ክምላእ ዘለዎ ነገር ኢመይልክሕበረኩም እዩ።
ነቲ ሰነዳት ብፖስታ ምልኣኽ ዘይፍቀድ እንተኮይኑ፣ ናይ ግድን ኣብ እቲ ፣ ነቲ መርበብ ሓበሬታ ብምልኣኽ ክትጥቀሙ ትግደዱ ምኳንኩም ኣስተውዕሉ ።

እቲ ክፍሊት ናይ እዚ መስርሕ ንስደተኛታት፡ ሓተትቲ ዑቕባን ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ ብነጻ እዩ። ንኻልኦት ድማ እቲ ዋጋ 70€ (ፋይል ኣብ እተቕርበሉ እዋን ቀዳማይ ክፍሊት 20€፡ እቲ ፋይል እንተተሰሪሑ ካልኣይ ክፍሊት 50€) ምኳኑ ክፍለጥ ይግባእ ።

እቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ከከም ሕቶታት ይፈላለ እዩ፣ እቲ ፋይል ምስተሰርሐ ብኡንብኡ ኢመይል ይለኣኽ። ብሓፈሻ ማእከል ENIC-NARIC ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ መልሲ ይልእኽ።

ክሳብ ሽዑ ግን ኣብዚ ወይ ኣብቲ ኣብ ቀዳማይ ኢመይል ዘሎ ሊንክ en cliquant ici o ብምጥዋቕ ምዕባለ ፋይልኩም ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ።

ንምእታው ቁጽሪ ፋይልን ዕለተ ልደትካን የድሊ

ብድሕሪኡ’ከ ?

ትንተና ፋይልካ ምስ ተዛዘመ፡ ምስቲ መርበብ ሓበሬታ ንምትእስሳርን ወግዓዊ መልሲ ንምፍላጥን ዝሕግዝ መላግቦ ዘለዎ ኢመይል ክመጸካ እዩ።

ንዘኢ ንምግባር ዘኽእሉ ሓያሎ ኩነታት ኣለዉ፤

 • ናይ መመልከቲ ምስክር ወረቐት ናይ ቅቡልነት፣
 • ንውሓት ናይ ግዜ ትምህርቲ ወይ ስልጠና ኣፍልጦ ምስክር ወረቐት ዝተረኽበሉ ዝሕብር፣,
 • ወይ ናይ ነጸጌታ ታ ደብዳበ (ኣፍልጦ ዘይብሉ ምምስራት፣ ስእነት ሓበሬታ ወዘተ ክኸውን ይኽእል እዩ)።
ኣገዳሲ ሓበሬታ !

ንሰነዳትኩም ብመልክዕ PDF ምዕቃብን ምምዝጋቡን ኣይትረስዑ፣ ምኽንያቱ ብኢመይል ጥራይ ስለዝለኣኽን እቲ ሊንክ ውሱን ናይ ምጽናሕ ግዜ ምህላዉ ኣስተውዕሉ።

 • ንስራሕ ንምምልካት፡ ምስ ሲቪን CV ናይ ተበግሶ ደብዳቤን ተጠምሉ።
 • ከምኡ እውን ንዩኒቨርሲቲ ወይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ንምምልካት ክትጥቐምምሉ ይከኣል እዩ።
 • እንተላይ ፈረንሳዊ ዜግነት ንምርካብ ንምምልካት ከም ዘለኩም እውን ኣይትረስዑ።

> ንዝያዳ ሐበሬታኣብ ፡ እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት “Demander la nationalité française”“ንፈረንሳዊ ዜግነት ኣመልክት”

ኣብ መብዛሕትኡ እዋን፡ ነቲ መመልከቲ ንምምላእ ደረጃ ቋንቋ ተኽእሎ ናይ ፈረንሳ ከተረጋግጹ ክትሕተቱ ስለ ዝኮንኩም ከድልየኩም ይኽእል እዩ ።

> ንዝያዳ ንምንባብ፡ fiche Réfugiés.info “ Avoir une certification officielle du niveau de français”ዝብል ተወከሱ

ናብ ንማእከል ENIC-NARIC ብኢመይል enic-naric@france-education-international.fr ቁጽሪ ፋይልኩም ብምግላጽ ኣፍልጡ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
youyouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_72712685utilisateur_72712685ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት