ዲፕሎማኻ ኣፍልጦ ይሃልኻ (ኤኒክ-ናሪክ)

ዲፕሎማኻ ኣፍልጦ ይሃልኻ (ኤኒክ-ናሪክ)

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 20 janv. 2022

እንታይ ኢዩ?

ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝረኸብካዮ ዲፕሎማ ኣለካ ድዩ ኣብ ፈረንሳ ተጠቂምካ ትምህርትኻ ወይ ስራሕካ ክትቅጽል ትደሊ? ንኽሕግዘካ ካብ ማእከል ኤኒክ-ናሪክ (France Éducation International) ናይ ዲፕሎማኻ ምውድዳር ምስክር ወረቐት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: እቲ ናይ ምውድዳር ምስክር ወረቐት ናይ ፈረንሳ ዲፕሎማ ከምዘይኮነ ኣስተውዕሉ: ኣብ መንጎ ናይ ፈረንሳ ዲፕሎማን ኣብ ወጻኢ ዝተረኽበ ዲፕሎማን ምውድዳር እዩ።

ብተወሳኺ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተኻየደ ናይ ትምህርቲ ወይ ስልጠና እዋናት ኣፍልጦ ዝህብ ምስክር ወረቐት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፣ እዚ ድማ ናይ መወዳእታ ዲፕሎማ ንምርካብ ኣየምጽአን።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: እዞም ናይ ኣፍልጦ ምስክር ወረቐት ብፍላይ ንቐጻሊ መጽናዕቲ ጠቐምቲ እዮም: ንሓላፊ ናይቲ ትካል ካብ መጽናዕቲ ነጻ ንኽኸውን ፍቓድ ንኽህብ ክሕግዝዎ ይኽእሉ።

እዞም ሰነዳት ወግዓውያን እኳ እንተኾኑ ሕጋዊ ዋጋ የብሎምን ግዴታ ኣይኮኑን። ገለ ዩኒቨርሲቲታት ናይ ወጻኢ ዲፕሎማታት ናይ ምውድዳር ምስክር ወረቐት ከይሓተታ ይቕበላ፣ ግን፣ ነቲ ዕድል ኣብ ጎንኻ ንምቕማጥ፣ ምስክር ወረቐት ምሕታት ዝያዳ ጥንቁቕ እዩ።

ነፍሲ ወከፍ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኣስራሒ ዋጋ ናይዚ ኣፍልጦ ይውስን። ንኣብነት ካብ ሱዳን ማስተር 2 መካኒካል ኢንጂነር ዝሓዘ ሰብ ኣብ ፈረንሳ ብ M1 ወይ M2 Mechanical Engineer ተቐባልነት ክረክብ ይኽእል እዩ፣ ግን ብቐጥታ ብዶክትሬት ተቐባልነት ክረክብ ኣይኮነን።

ንዲፕሎማ ስደተኛታት ዝኸውን ናይ ምውድዳር ምስክር ወረቐት ንምርካብ ዝቐርብ ሕቶታት ቀዳምነት ይወሃቦን ብነጻን ’ ዩ ። ይኹን እምበር ብኣውቶማቲክ ዝወሃብ ምስክር ወረቐት የለን : ክኢላታት ማእከል ኤኒክ-ናሪክ ንነብሶም ኣብ ሓደ ናይ ትንተና ሽቦ መሰረት ብምግባር ነቲ ዲፕሎማ ምስ ሃገራዊ ስርዓት ብምትእስሳር ንምግምጋም ዘኽእል እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ስልጠናኻ ብቑዕ እንተኾይኑ መርምር

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ማእከል ኤኒክ-ናሪክ ትሕቲ 200 ሰዓታት ስልጠና ወይ ትሕቲ 6 ወርሒ ስልጠና ዝወሰደ ዲፕሎማ ኣየሰላስልን እዩ።

ከምኡ'ውን ምስ " regulated professions " (እዚኦም ዲፕሎማ ወይ ፍሉይ ፍቓድ ወይ ፈተና ንምሕላፍ ከይተረፈ ዘድልዮም ሞያታት እዮም) ዝምልከት ኣይኮነን።
>>réglementées ዝርዝር ናይቶም ቁጽጽር ዝግበረሎም ሞያታት ርአ

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ንገለ ቁጽጽር ዝግበረሎም ሞያታት፡ ትምህርቲ ዳግማይ ትጅምር እንተኾንካ ወይ ከም ሰራሕተኛ ክትሰርሕ እንተደሊኻ፡ ብማእከል ኤኒክ-ናሪክ ምስክር ወረቐት ክወሃብ ይኽእል። >> ኣብዚ ብምጥዋቕ ። En savoir plus en cliquant ici.

ማእከል ኤኒክ-ናሪክ ምስ ምስክር ወረቐት ቋንቋ ወይ ናይ ሕክምና ዲግሪ ኣይሰርሕን እዩ።

2

ብኢንተርነት ኣመልክት።

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

cette plateforme ኣብዚ መድረኽ እዚ ብምኻድ ናይ ኦንላይን መመልከቲኻ ክትጅምር ኣለካ።

  • ውልቃዊ ሓበሬታኻ ብምሃብ ኣብቲ መድረኽ ተመዝገብ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ቀዳማይ ስጉምቲ፡ ቁጽሪ ፋይልካ ዝሓዘ ኢመይል ክለኣኸልካ እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ንዝኾነ መጻኢ ርክብ ኣድላዪ ዝኸውን እዚ ቁጽሪ ኣቐምጥዎ። ብተወሳኺ ንገስጋስ ፋይልካ ክትከታተል ዘኽእለካ ሊንክ ክለኣኸልካ እዩ።

  • ንፋይልካ ዝተላእከልካ ሊንክ ተጠቒምካ ተመሊስካ እቶ።
  • ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ዘሎ ኩሉ ቦታታት ምልኣዮ ድሕሪኡ ኣፍልጦ ክህልወካ እትደሊ ዲፕሎማ ኣመልክት (ን1 ዲፕሎማ ጥራይ ኢኻ መመልከቲ ከተቕርብ ትኽእል)።
3

እቶም ዝተሓተቱ ሰነዳት ስቐሉ።

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ድሕሪኡ መንነትካ ዝገልጽ ሰነድካን ዝተተርጎመ ዲፕሎማኻን (ወይ ትራንስክሪፕትካን) ክትሰቕል ኣለካ (ብቋንቋ ጀርመን፡ እንግሊዝኛ፡ ዓረብኛ፡ ስጳኛ፡ ፈረንሳ፡ ጣልያንኛ፡ ፖርቱጋልኛ ዝተጻሕፉ ሰነዳት ተተርጒሞም ምግባር ኣድላዪ ኣይኮነን)።

ምፍላጡ ዘገድስ! : ዲፕሎማኻ ንኽትርጎም ቃለ መሓላ ዝገበረ ተርጓሚ ብኸመይ ከም እትቖጽር ንምፍላጥ ፡ ነዚ Refugees.info ዝብል ወረቐት ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም

ሰነዳትካ ምስ ሰቐልካ ኣብ መወዳእታ ሕቶኻ ከተረጋግጽ ትኽእል ኢኻ።

ምፍላጡ ዝገድስ

: ፋይልካ ምሉእ እንተዘይኮይኑ ናባኻ ይምለስ እሞ ዓይነት ዝጎደለ ሰነድ ዝገልጽ ኢመይል ይመጸካ።

4

ጉዳይካ ምምስራሕ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ኣብቲ ሕቶኻ ዘረጋግጽ ኢመይል ዝተላእከልካ ሊንክ ብምጥዋቕ ንገስጋስ ፋይልካ ክትከታተሎ ትኽእል ኢኻ።

እቲ ናይ መስርሕ ግዜ እንተበዝሐ 4 ወርሒ እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ኣብ እዋን ቅልውላው ጥዕና ናይ ግዜ ገደብ ክናዋሕ ይኽእል እዩ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ብኤሌክትሮኒካዊ ኣገባብ ምስክር ወረቐት ክትቅበሉ ኢኹም።

እቲ ክእለት ምስ ተረጋገጸ፡ ናይ ምውድዳር ምስክር ወረቐት ወይ ናይቲ ናይ መጽናዕቲ ግዜ ኣፍልጦ ምስክር ወረቐት ብኤሌክትሮኒካዊ ኣገባብ ይለኣኸልካ (PDF ፎርማት ጥራይ)።

ነቲ ምስክር ወረቐት ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ፋይልካ ክትውስኾ ትኽእል ኢኻ፣ ኣብ ሲቪኻ ተመጣጣኒ ከምዘለካ ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ፣ ንኣስራሕቲ ክህልዉኻ ዝኽእሉ ሰባት ከተቕርቦ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ እምቢታ እንተጋጢሙ

ኣብ እምቢታ ምስ ዝህሉ፡ ምኽንያታት ብደብዳበ (ኣፍልጦ ዘይብሉ ትካል ወይ ዲፕሎማ፡ ሕጽረት ሓበሬታ ወዘተ) ከምኡ’ውን ክትከፍል እንተድኣ ተገዲድካ ናይ ምምላስ ውዕል ክግለጽ እዩ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
88 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible